Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2017-02

1 Sammendrag

Om kontrollen:

Målet med kontrollen er å vurdere etterlevelse av Teknisk regelverk. Kontrollen skal også vurdere hensiktsmessighet av krav i Teknisk regelverk.

De kontrollerte parter er:

 • Teknologi Teknisk regelverk/Signal
 • Eltel

Omfanget av kontrollen er begrenset til:

Periode: Kontrollen ble gjennomført torsdag 12. desember 2017

1.1 Hovedkonklusjon

Kontrollen viser at:

Det ble avdekket en del uklarheter i Teknisk regelverk knyttet til:

 • Behov for ytterligere henvisninger til eksterne forskrifter
 • Presiseringer av krav
 • Forskjeller mellom krav i Teknisk regelverk og i kursmanualer fra Jernbaneskolen
 • Forskjeller mellom krav i Teknisk regelverk og annen dokumentasjon (leverandørdokumentasjon)

Kontrollen resultert ikke i endringsforslag til Teknisk regelverk.

2 Innledning

Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.

Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.

Denne rapporten beskriver funn fra kvalitetskontrollen av Eltels arbeid ved Langset-Kleverud og Sandnes-Stavanger.

3 Emner og gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført tirsdag 12. desember 2017 i lokalene til Eltel på Vollebekk i Oslo.

Kontrollen er gjennomført gjennom samtaler med 4 personer hos Eltel og 3 personer i Bane NOR.

Deltakere på møtet var:

Navn Funksjon/avdeling
David Hammervold Eltel/Leder for signalavdelingen
Frode Bekkelund Eltel/Fagansvarlig signal
Mina Thorsrud Eltel/Personal
Lars Håvard Johannessen Eltel/HMS- og kvalitetssjef
Christopher Schive Bane NOR/godkjenner av Teknisk regelverk
Ronald Hortman Bane NOR/fagansvarlig for Teknisk regelverk, signal
Jan Erik Walaker Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal

Emner som ble gjennomgått i kontrollen var:

 • Regler for installasjonskontroll
 • Bruk av sjekklister
 • Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for signalfag
 • Innhold i kurs etter læreplan for Alstom drivmaskin og ATC
 • Søknad om dispensasjon fra kompetansekrav
 • Bruk av ModulaDB for registrering og oppfølging av kompetanse

Kontrollen ble gjennomført mot Eltels arbeider i forbindelse med arbeider med Alstom MET drivmaskiner på Sandnes-Stavanger og ATC på Langset-Kleverud. Kontrollen ble sammenholdt med avdekkede feil og mangler som er avdekket ved bl.a. sluttkontroller.

4 Installasjonskontroll

Eltel utfører installasjonskontroll. Som underleverandør til Thales utfører de kun de fire første delene av kontrollen som beskrevet i Teknisk regelverk installasjonskontroll, mens det er Thales som utfører siste del av kontrollen, dvs. spenningskontrollen.

Eltel følger opp sin del av installasjonskontrollen ved bruk av sjekklister som er iht. Signal/Kontroll/Generelle_krav/Sjekklister_for_sluttkontroll. Eltels benytter systemet SmartDok for sitt sjekklistesystem. Eltels kontroller og samsvarserklæringer får imidlertid liten relevans iht. krav til installasjonskontroll så lenge de ikke forestår hele kontrollen. Eltel fremla utfylte skjemaer fra bl.a. kabelskjøter.

4.1 Forslag til forbedringer

 • Legge inn referanse til DSBs forskrift om krav til samsvarserklæring enten i Teknisk regelverk eller i kontrakten mellom Bane NOR og leverandør. Ved bruk av utenlandske entreprenører kan dette være hensiktsmessige da norske krav ikke nødvendigvis samsvarer med krav i andre land.
 • Usikkerhet knyttet til krav til Alstom drivmaskin for slaglengde og tungeåpning. Kravet til sporviddeinnsnevring (<10 mm) er forelagt sporvekselleverandøren Vossloh og Bane NOR avventer tilbakemelding på hvorfor prosjektert og bygd løsning ikke oppfyller kravene.
 • Krav i Teknisk regelverk og i Jernbaneskolens kurskompendium sjekkes mot hverandre da det var usikkerhet om disse samsvarer fullt ut.
 • Bedre involvering i prosjektene slik at man ved installasjonen i større grad er kjent med sporvekslenes tilstand ved levering (premonteringsgrad).
 • Generelt flere byggetegninger som viser toleransekrav tas inn i Teknisk regelverk fremfor å henvise til leverandørdokumentasjon.
 • Krav om varme til mikrobrytere i drivmaskin og sporvekselvarme må beskrives bedre i Teknisk regelverk

5 Kompetanse

Eltel utfører arbeidet iht. Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollfunksjoner_signal. Kompetansekravene var kjent og oppfølging via ModulaDB ble oppgitt å fungere tilfredsstillende. Retningslinjer for søknad om dispensasjon var kjent og både søknader om og svar på dispensasjoner fungerte tilfredsstillende. Både kurset i Alstom MET og ATC ble ansett å gi riktig kompetanse for Eltels signalkontroller.

5.1 Forslag til forbedringer

 • Avklare hvor grensen går for "en til en-bytte", dvs. hvor store utskiftninger kan en sikkerhetskontrollør kontrollere.
 • Det er forskjeller mellom Teknisk regelverk og kursmanualer for høydekrav ved montering av ATC-baliser
 • Mer utførlige installasjonsmanualer i Signal/Bygging

6 Andre forhold

Det ble også påpekt andre forhold som kan ha påvirket kvaliteten av prosjektene:

 • Balisene ble mottatt ferdig kodet der kodingen var merket med tusj på balisen. Det er mulig at balisene kan ha vært feilmerket.
 • Feillistene i prosjektene ble oversatt fra norsk til engelsk av Thales for deretter å bli forelagt norske montører for feilretting.
 • F-kontrollørene stiller tilleggskrav i varierende grad ut fra egen tolkning av krav.
 • Risikoanalyse iht. el-sikkerhet mangler eller blandes med HMS-analyser.