Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2017-03

1 Sammendrag

Om kontrollen:

Målet med kontrollen er å vurdere etterlevelse av Teknisk regelverk. Kontrollen skal også vurdere hensiktsmessighet av krav i Teknisk regelverk.

De kontrollerte parter er:

  • Teknologi Teknisk regelverk/Signal
  • Infranord

Omfanget av kontrollen er begrenset til:

Periode: Kontrollen ble gjennomført fredag 11. august 2017 og i anlegg på Djupvik stasjon søndag 13. august 2017.

1.1 Hovedkonklusjon

Kontrollen viser at:

Det ble avdekket en del uklarheter i Teknisk regelverk knyttet til:

  • Infranord benyttet egne sjekklister
  • Mangler ved utførte arbeider

Kontrollen har resultert i utarbeidelse av egen tilbakemeldingsportal for signalkontroll. På grunn av nedleggingen av Infranords signalanlegg har det ikke vært mulig for tiltak mot deres interne rutiner og etterlevelse av disse.

2 Innledning

Instruks for forvaltning av Teknisk regelverk inneholder et avsnitt som omhandler kontroll av etterlevelse. Her følger det at det skal gjennomføres forbedringsorienterte kvalitetskontroller i samarbeid med brukere av Teknisk regelverk.

Hensikten med å gjennomføre kontrollene er å skaffe kunnskap om hvordan Teknisk regelverk brukes og etterleves i de ulike deler av Bane NORs organisasjon og hos eksterne leverandører. I forbindelse med kontrollene er det like viktig å avdekke urimelige/uhensiktsmessige krav i Teknisk regelverk som det er å avdekke manglende etterlevelse av kravene. I kontrollene legges det derfor stor vekt på at spørsmål skal stilles begge veier, både fra Teknologi og fra den kontrollerte enhet.

Denne rapporten beskriver funn fra kvalitetskontrollen av Infranords arbeider i forbindelse med kontrollaktiviteter for Djupvik stasjon.

3 Om kontrollen

Kontrollen ble gjennomført fredag 11. august 2017 i Bane NORS lokaler i Narvik. I tillegg ble det gjennomført kontroll i felt på Djupvik stasjon 13. august 2017.

Kontrollen 11. august ble gjennomført gjennom samtaler med 1 person i Infranord.

Deltakere på møtet var:

Navn Funksjon/avdeling
Jørgen Haugland Infranord/ansvarlig fagarbeider for prosjektet hos Infranord
Torbjørn Eskedal Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal
Jan Erik Walaker Bane NOR/instruktør for kontrollvirksomheten, signal

I tillegg deltok 3 personer fra Infranord under kontrollen i felt. En av disse innhadde kontrollfunksjon, mens de to øvrige var hjelpearbeidere.

4 Gjennomføring

Det var planlagt kontroll i felt samt et møte med representanter fra Infranord. På grunn av at prosjektet var forsinket, ble det enighet om at dette møtet skulle utsettes til senere på høsten for å unngå ytterligere forsinkelser. I etterkant avviklet Infranord sin signalavdeling og dette møtet er av den grunn ikke gjennomført.

4.1 Kontroll i felt

Det var kun en arbeider med kontrollfunksjon til stede. De to øvrige representantene fra Infranord var hjelpearbeidere. Det ble opplyst at disse aldri arbeidet selvstendig, men var hele tiden under oppfølging av sikkerhetskontrolløren.

Infranord benyttet sine interne sjekklister for sluttkontroll. Det ble gitt en demonstrasjon av disse. Det ble presisert av instruktør for kontrollvirksomheten at det er sjekklistene i Teknisk regelverk som skal benyttes. Det virket likevel som om det var kontroll på at arbeidene var utført iht. krav i Teknisk regelverk.

4.2 Etter kontrollen

I ettertid har det i følge Bane NOR - driftsavdelingen fremkommet at det var flere mangler på det arbeidet Infranord hadde utført. Disse manglene ville vært tema for det avlyste oppfølgingsmøtet.