Til høring/Banestrømforsyning og kontaktledning

1 Innledning

Teknisk regelverk beskriver nødvendige og tilstrekkelige krav til banestrømforsyning og kontaktledning. Kravene kan oppfylles på flere ulike måter. For å forenkle prosjektering og bygging tilbyr regelverket ensartede løsninger på problemstillinger som gjentatt oppstår. Best kjent er mekanisk kontaktledningsutforming (System 20, System 25 osv). I tillegg finnes nå elektrisk kontaktledningsutforming (BT, AT osv.) systematisert. En matestrekning kan også bygges opp med brytere på ulike steder. Derfor innføres nå også koblingskonsepter. Elektrisk kontaktledningsutforming og koblingskonsept må bestemmes ved utredning av banestrømforsyningen på strekningsnivå og være et premiss for fornyelses- og utbyggingsprosjektene. Hierarkiet mellom løsninger på ulike nivåer er forsøkt illustrert i tabellen under.

Nivå Eksempel Ensartet løsning Eksempel
System Kraftsystem Konsept Koblingskonsept
Anlegg Kontaktledningsanlegg Utforming Elektrisk utforming, mekanisk utforming
Komponent Bryter Teknisk spesifikasjon og rammeavtale


Teknologi Elkraft har derfor tatt frem og sender på høring:

 • Koblingskonsept 2L for sammenkobling av dobbeltspor
 • Elutforming F med forenklet autotransformatorsystem (sammenlignet med elutforming E)

I tillegg sendes forslag til revidert behov for sonegrensebryter på høring.

Intensjonen er å utgi foreslått nytt regelverk med virkning fra 2019-01-01.

2 Koblingskonsept - sammenkoblet dobbeltspor

Et koblingskonsept beskriver hvordan en matestrekning seksjoneres og hvilke koblingsmuligheter som finnes. Det finnes ulike konsepter avhengig av behov. Valg av konsept for en matestrekning på tas ved utredning av banestrømforsyningen og være et premiss for fornyelses- og utbyggingsprosjektene. Derfor er Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem foreslått utvidet med et krav om valg av koblingskonsept og oversikt over disse. Videre beskrives hvert koblingskonsept og hvilke krav som stilles i forbindelse med dette i egne vedlegg.

3 Elutforminger og forenklet AT-system

En elektrisk utforming omfatter den elektriske koblingen av kontaktledningsanlegget - inkludert kjøreskinner, returledere, forterkningsledere, sugetransformatorer og autotransformatorer. Formålet er å oppnå tilstrekkelig elektrisk og termisk overføringskapasitet i kontaktledningsanlegget, samtidig som krav til overført spenning til omgivelsene ivaretas.

Foreslåtte endringer i hovedkapittelet om Elektriske utforminger er en bedret strukturering og utvidelse av tabellen.

For Elutforming E er det tatt inn bedre beskrivelser av normaltverrsnitt og ledningsføring, mens beskrivelser av overført spenning til telekabler er forenklet.

Det er foreslått et nytt kapittel om Elutforming F, som beskriver et enklere AT-system med kun negativleder. Det forventes at dette systemet kan gi en del lavere kostnader enn elutforming E, og at den i mange tilfeller likevel kan gi tilstrekkelig god elektrisk og termisk overføringsevne samtidig som krav til overført spenning til omgivelsene ivaretas.

4 Behov for sonegrensebryter

Behovet for sonegrensebryter har vært vurdert i en risikoanalyse. Risikoanalysen har lagt til grunn konvensjonelt kontaktledningsanlegg (uten AT-system) og enkeltspor. Tilsvarende vurdering for AT-system vil bli gjort senere, men allerede nå ser det ut som mange av funnene vil gjelde også dobbeltspor og kontaktledning med AT-system.

Hovedtrekkene i risikoanalysen:

 • For alle identifiserte farer er det foreslått flere og rimeligere risikoreduserende tiltak enn sonegrensebryter. Sonegrensebryter er derfor fremdeles tillat (spesielt på steder hvor slike anlegg finnes fra før) men ikke lenger påkrevet.
 • Verndekning ved forbikobling av matestasjon er håndtert veldig nøye, og det er foreslått flere tiltak. Tiltaket som gjør mest nytte for seg synes å være bruk av sone 3 i stasjonen som forbikobles og i nabostasjoner.
 • Vernkonsept 1 og 2 er slått sammen til ett enhetlig vernkonsept.
 • Det oppfordres til bruk av feillokalisator i vern av utgående linjer og aktivt nyttegjøre informasjonen fra feillokalisatoren ved feilsøking.

Krav til utforming av sonegrensebryteren har ikke vært spesielt vurdert. Med utgangspunkt i regelverksendringen etter denne høringen kan det bli aktuelt å oppdatere krav til prosjektering og bygging av sonegrensebryter som anlegg, alternativt fjerne kravene.

Høringsunderlaget er følgende:

5 Høring

Høringen gjennomføres på følgende måte:

 • Publisering av forslaget på Forside i midten av september 2018
 • Varsling om høringen til berørte enheter
 • Informasjonsmøte om nye muligheter med utreder av banestrømforsyningen (p.t. Energi) september 2018
 • Informasjonsmøte med Inter City Teknikk og Konsept august 2018
 • (Kort presentasjon av endringen på Strømforsyningsseminar 1.-2. november 2018)
 • Høringsmøte fredag 23. november kl 09-11 i Posthuset møterom "M OSL Posthuset 7000 Utsikten LyncV (18)"
 • Høringsfrist fredag 30. november på Kommentarskjema høring Teknisk regelverk.odt.