Underbygning/Vedlikehold/Banelegeme/Vedlegg/Feilsøking

1 Feilsøking

Sporfeil som oppstår regelmessig på samme sted etter gjentatte sporjusteringer har ofte sin årsak i underbygningen. Dette vedlegget viser en del slike feil med mulige årsaker og tiltak.

1.1 Stadig gjentatte sporhøydefeil

Tabell 6.b.1 viser ulike stadig gjentatte sporhøydefeil og mulige tiltak.

Tabell 6.b.1 Stadig gjentatte sporhøydefeil
Stadig gjentatte sporhøydefeil Mulige tiltak
Har feilen sin årsak i dårlige sviller eller befestigelse? Problemet ligger ikke i underbygningen. Overbygningsfeil

skal rettes.

Er ballasten nedslitt? Indikert ved vaskesviller. Ballastrensing skal utføres.
Er ballastlaget for tynt og består underlaget av bløte

masser?

Sporløfting skal utføres hvis bredden er tilstrekkelig.
Skyldes feilen telehiving? Skal kontrolleres ved telenivellement. Teleforebyggende

tiltak skal gjennomføres.

Oppstår setningen etter langvarig tørke? Sjelden forekommende. Ingen grunn til andre tiltak enn

pakking og justering.

Er innløpet eller utløpet til stikkrennen i dårlig forfatning? Innløp og utløp skal forbedres. Jf. Underbygning/Vedlikehold/Drenering.
Er bunnen av stikkrennen utett slik at vannet går under

stikkrennen og eroderer?

Muligheter for utforing av stikkrennen skal undersøkes.
Kan ukontrollert vann gå igjennom fyllingen og føre til

erosjon?

Vannet skal ledes bort ved grøfting eller eventuelt tetting av

grøftebunnen. Jf. Underbygning/Vedlikehold/Drenering.

Ligger ikke stikkrennen i dalsenkningens laveste punkt? I

så fall kan vannsig med erosjon føre til setninger.

Grusfilter på nedstrøms side kan være aktuelt.
Består fyllingen eller undergrunnen av leire, kan setninger

skyldes konsolidering.

Setningen vil avta med tiden. Vanligvis ingen andre tiltak

aktuelt enn gjentagende pakking og justering.

Ingen av ovenforstående årsaker aktuelle? Geotekniker skal konsulteres.
Foreslåtte tiltak komplisert å gjennomføre. Geotekniker skal konsulteres.

1.2 Stadig gjentatte pilhøydefeil

Tabell 6.b.2 viser stadig gjentatte pilhøydefeil som indikerer sideforskyvning av sporet og mulige tiltak. Forhold som gjelder feil vedrørende skinnegangen er ikke medtatt her. Det henvises til [JD 532] Overbygning - regler for vedlikehold.

Tabell 6.b.2 Stadig gjentatte pilhøydefeil
Stadig gjentatte pilhøydefeil som indikerer sideforskyvning

av sporet

Mulige tiltak
Har feilen sin årsak i manglende ballastbredde eller

manglende ballastbankett?

Jf. Overbygning/Vedlikehold/Ballast.
Er manglende bredde på formasjonsplanet (FP) en

medvirkende årsak til pilhøydefeilen?

Fyllingen skal utvides eller sporet senkes.

Teleforebyggende tiltak kan være nødvendig.

Er ballasten nedslitt, indikert ved svake sviller? Ballastrensing skal utføres.
Er ballastlaget for tynt og består underlaget av bløte

masser?

Sporløfting skal utføres hvis fyllingsbredden er tilstrekkelig.

Ballastbankett jf. Overbygning/Prosjektering/Ballast. Ellers masseskifting.

Linjen ligger i skråterreng utsatt for jordsig (solifluksjon). Drenerende tiltak skal utføres i sideterrenget.
Linjen ligger langs elv eller sjø. Sideforskyvning kan skyldes erosjon, evt. i forbindelse med

manglende filterlag i forbygningen.

Sideforskyvning av sporet er akselererende. Fare for utglidning eller skred. Geotekniker skal varsles.

1.3 Stadig gjentatte vindskjevheter

Tabell 6.b.3 viser stadig gjentatte vindskjevheter og mulige tiltak.

Tabell 6.b.3 Stadig gjentatte vindskjevheter
Stadig gjentatte vindskjevheter Mulige tiltak
Har feilen sin årsak i dårlige sviller eller befestigelse? Problemet ligger ikke i underbygningen. Overbygningsfeil

skal rettes.

Skyldes feilen ujevn telehiving? Kontrolleres ved telenivellement. Teleforebyggende tiltak

skal gjennomføres.

Er ballastlaget for tynt ved indre skinnestreng og består

underlaget av bløte masser?

Sporløfting skal utføres hvis bredden er tilstrekkelig. Ellers

masseutskifting.

Er ballasten ujevnt nedslitt indikert ved vaskesviller på den

ene siden?

Ballastrensing skal utføres.
Er det oppstikkende stein under en del av svillen? Ballastrensing skal utføres.
Er det oppstikkende fjell på den ene siden? Sporløfting eller bortsprengning skal utføres.
Er det mangler ved linjegrøften som kan føre til erosjon på

en side av sporet?

Linjegrøften skal utbedres, evt. med innlegg av

betongutforing. Jf. Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering.

Er utløpet av stikkrennen i dårlig forfatning? Utløpet skal utbedres. Jf. Underbygning/Vedlikehold/Drenering.
Er stikkrennen utett i bunnen, slik at vannet renner inn i

stikkrennen men ut på et annet sted enn i utløpet?

Muligheter for utforing av stikkrennen eller omlegging inn til

lekkasjestedet skal undersøkes.

Flere av de feilkildene som kan gi sporhøydefeil eller

pilhøydefeil, kan også medføre vindskjevheter.

Jf. avsnitt 1.1 og 1.2.