510 2024 Endringsartikkel 3919

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3919
Forslagsdato 15.01.2024
Forslagsstiller Gustav Foseid
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt Flere
Forslagstekst Denne endringa er ei total omskriving av Felles elektro, bok 510 Prosjektering og bygging , kapittel 9 Elektrotekniske bygninger og rom, avsnitt 3.10 Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg».

Se vedlegg.

https://trv.banenor.no/w/images/e/ec/Endringsforslag_adgangskontroll_fosgus.3919.pdf


Referansedokumenter

Adgangskontroll - Dør - Prinsippskisse.pdf

https://trv.banenor.no/w/images/f/f7/Adgangskontroll_solenoidl%C3%A5s_Prinsippskisse.pdf

2 Systemdefinisjon

Adgangskontrollsystemet består av blant annet av dører, elektro/mekanisk låseutstyr og enheter for elektronisk adgangskontroll. Systemet skal samtidig hindre uønsket adkomst til anleggene og gi tilstrekkelig mulighet for å rømning i nødsituasjoner. Enkelte komponenter i systemet hører til deler i bygningsmassen (dører, karmer osv) mens øvrige støttesystemer som kortlesere og forbindelse til server park for autentisering er underlagt elektrotekniske installasjoner.

Et tydelig grensesnitt mellom disse delene er nødvendig for å sikre rasjonell drift og ivareta systemets funksjoner.

Det eksisterende regelverket (01.2024) gir rom for ulike utforminger, som i enkelte tilfeller har ført til at forvaltningsorganets overtagelse av system for låser og adgangskontroll ikke har blitt akseptert.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Endringa påvirker ikke jernbanesystemets evne til å fungere som påkrevd.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringa påvirker ikke jernbanesystemets tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringa gir økt standardisering av løsninger og vil gjøre vedlikehold enklere.

3.4 S - sikkerhet

Endringa innebærer økt bruk av elektronisk adgangskontroll og overvåking av adgang. Dette vil fjerne mulighet for at nøkler kommer på avvege eller kopieres.

Forslaget er vurdert til å bidrar til bedre kontroll med adgang til anleggene og gjennom det økt sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringa påvirker ikke levetid og kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen innebærer krav til standardiserte løsninger gjøre vedlikehold rimeligere ved at reservedelslager og mengden spesialtilpasninger kan reduseres ved senere oppgraderinger og endringer.

Krav som ikke lenger er relevante fjernes og vil gi enklere anlegg.

Elektronisk adgangskontroll kan i enkelte tilfeller gi noe høyere kostnader ved installasjon

3.7 K - klima og miljø

Endringa påvirker ikke klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør behandles tverrfaglig med godkjenning fra alle fagansvarlige som har krav til adgangskontroll eller låsesystemer.

Endringen bidrar til et tydeligere grensesnitt mellom fagområder som ofte tilhører ulike kontrakter eller fagområder i byggeprosjekter.

Dører tilhører bygget og vil ofte prosjekteres og leveres separat fra installasjon av låssystemene. I flere byggeprosjekter har det blitt levert dører som ikke passer til låseutstyret.

Dette har ført til kostbare ombygginger. Klarhet i dette grensesnittet vil gi besparelser.


Fagansvarlige Felles Elektro: --Andreas. R. Simonsen (diskusjon) 29. jan. 2024 kl. 14:37 (UTC)

Fagansvarlig Signal: OK. Antar at dette også gjelder for rom/kiosker med signalanlegg. Ønsker at det gjøres et videre arbeid for å definere hva som faller inn under elektrotekniske rom. Jetsaf (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 09:04 (UTC)

Fagansvarlig Banestrømforsyning: For strømforsyningsanlegg til tog inklusive driftskontroll (med blant annet EKOM) gjelder uansett funksjonskravene i kraftberedskapsforskriften (TRV:08079). Forstår at endringene som foreslås kun gjelder utførelse mtp. adgangskontroll for å sikre interne grensesnitt og standardisering i Bane NOR og ikke endring av funksjonskravene. Avstemt med Energi som er eier av banestrømforsyningsanleggene. --Steinar Danielsen (diskusjon) 31. jan. 2024 kl. 12:06 (UTC)

Fagansvarlig Lavspenning:--Jse (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 06:41 (UTC)

Fagansvarlig Ekom: --Aasarn (diskusjon) 19. jan. 2024 kl. 08:23 (UTC)


- innstiller på følgende endringer under avsnitt →

4.1 // 3.10 Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg

TRV:03052 presiseres for å være tydeligere og inkludere krav fra FSE, FEF og TEK17. Krav til rømning nevnes nå spesifikt.

ID TRV:03052
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til perimetersikring: Dører og porter inn til elektrotekniske anlegg skal være sikret for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Sikringstiltak som gjelder dører og porter skal være tilstrekkelig ivaretatt for relevante deler av:

  1. [FSE] - (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg)
  2. [kraftberedskapsforskriften] - (Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen)
  3. [FEF] - (Forskrift for elektriske forsyningsanlegg)
  4. [Samtrafikkforskriften]
  5. Bane NOR's interne sikkerhetsstyringssystem.

Rømningsveier skal tilfredsstille [TEK17] og [FEF].

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre samsvar med forskriftskrav.
Endringsartikler 510_2024_Endringsartikkel_3919
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg


Nytt krav spesifiserer nærmere hvor det skal være adgangskontroll.

Det nye kravet er en innskjerpelse og erstatter tidligere kravtekst under TRV:03057 "..Omfang: Elektronisk låsesystem kan omfatte dører i nye og eksisterende bygninger. .."

ID TRV:<ny kravID TRV:0xyz>
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Perimetersikring: Elektrotekniske rom med sårbart utstyr kategori 0, 1, 2 og 3 skal ha elektronisk adgangskontroll. Øvrige elektrotekniske anlegg bør ha elektronisk adgangskontroll.

Unntak: Skap som inneholder utstyr som er mindre kritisk for togframføring er unntatt.

Eksempel på anlegg som inneholder mindre kritiskt utstyr: Blokkposthytte, drivmaskin, signal skap, skap for fiberkabel, manøvermaskin, vekselvarmeskap, grensesnittskap mot nettselskap. Manøvermaskin montert utenfor 3. person område kan låses med Kraft 21 hengelås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre lik utforming og rasjonell drift.
Endringsartikler 510_2024_Endringsartikkel_3919
Relatert krav TRV:03009
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anleggNytt krav med henvisning til bransje standard SN/TS 3160 for utforming av dører:


ID TRV:<ny kravID TRV:0xyz>
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til utforming av dører:Dører skal utformes med utfresing for låskasse, sluttstykke og karmoverføring

etter SN/TS 3160:2017, krav til modulmål for dører i næringsbygninger.

Smalprofildører tilfredsstiller normalt ikke dette kravet.Forberedelse for to låskasser vil være nyttig i dører der det senere kan være behov for dobbel avlåsing og i dører der det er behov for midlertidig låssystem i anleggsperioden. Utførelse er beskrevet SN/TS: 3160:2017 avsnitt 9.2.

Se også prinsipptegning for Adgangskontroll solenoidlås Prinsippskisse

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at dører utformes så dette er kompatiblet med standardisert låseutstyr.
Endringsartikler 510_2024_Endringsartikkel_3919
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt KU-DPO, TE-TER, EH-TER, EL-TER
Kravlokasjon Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg
Nyttige lenker <link til gjeldende link SN/TS 3160:2017 ????>Kravene TRV:03056 og TRV:03057 utgår.

Under henvisning til at disse kravene ikke er relatert til prosjektering eller bygging. Kravene skal dekkes av administrative rutiner, fagspesifikke styringsdokumenter (STY), øvrige forskriftsmessige krav eller vedlikeholdsrutiner de forskjellige jernbanetekniske forvaltningsorganene i Bane NOR er underlagt.


Kravet TRV:03055 utgår.

Eksisterende tekst under pkt. 3.10.1 «Eksisterende lås med sylinderlås» "..Ombygning: Gamle låser med ukurant sylinder bør fjernes.

Bane NOR erstatter dette med oppdatert krav til elektronisk adgangskontroll. (ref. over "Nytt krav spesifiserer nærmere hvor det skal være adgangskontroll." ..)3.10.2 Elektronisk låsesystem navnes om til «Elektronisk adgangskontrollsystem» (kap. inndeling, # på avsnitt endres)


ID TRV:<ny kravID TRV:0xyz>
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg https://trv.banenor.no/w/images/f/f7/Adgangskontroll_solenoidl%C3%A5s_Prinsippskisse.pdf
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Perimetersikring med elektronisk adgangskontroll:

Bane NORs standardiserte systemer for elektronisk adgangskontroll skal benyttes.

Funksjon: Det skal være nødstrøm som sikrer minimum 8 timers drift av elektronisk adgangskontroll ved bortfall av nettstrøm.

Utførelse: Dører med elektronisk adgangskontroll skal utstyres med låssylinder som kan åpnes med nødnøkkel fra et patentert (kopibeskyttet) låssystem. Nødnøkkel skal være tilstrekkelig for adgang.

Utførelse: Det skal være tilbakemeldingssignal (døralarm) fra magnetkontakt og mikrobryter på alle dører som har elektronisk adgangskontroll. Tilbakemeldingssignal skal være potensialfritt normalt lukket.

Utførelse: Dersom et rom med elektronisk adgangskontroll har dører uten elektronisk adgangskontroll, bør disse overvåkes med døralarm (magnetkontakt) i adgangskontrollsystemet.

For anlegg som er omfattet av kraftberedskapsforskriften se også RENblad 7685.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgjengeligheten til adgangskontrollsystemet ved lik utforming som gir rasjonell drift.

Nødstrøm skal sikre at anleggene er tilgjengelig ved strømbrudd. Låssylinder skal sikre at anleggene er tilgjengelig om det elektroniske systemet feiler. Krav til kabling kreves for å gi tilstrekkelig fleksibilitet og sikkerhet i føringsveier til utvalget av kabeltyper.

Endringsartikler 510_2024_Endringsartikkel_3919
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Adgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg


5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 07:06 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:54 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2024 kl. 22:37 (UTC) Enig med Safiye sin kommentar, men forslaget får OK--Magheg (diskusjon) 1. feb. 2024 kl. 10:41 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2024 kl. 14:17 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!