Overbygning/Bygging/Sporjustering og stabilisering

< Overbygning‎ | Bygging(Omdirigert fra 531/9)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet beskriver regler for sporjustering og stabilisering ved bygging av spor.

2 Generelle krav

TRV:08047

a) Grovjustering skal utføres før nøytralisering og sluttsveising.

TRV:08048

b) Sporets horisontale beliggenhet ved nøytralisering skal måles inn og registreres.

TRV:08049

c) Dersom det utføres endelig justering (finjustering) etter nøytralisering, skal det kontrolleres og dokumenteres at sporets horisontale beliggenhet ikke er endret mer enn grenseverdier som er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Horisontal beliggenhet Dersom sporet flyttes utover disse grenseverdiene skal sporet nøytraliseres på nytt.

3 Krav til sporjustering

3.1 Sporgeometriske krav

TRV:08050

a) De sporgeometriske krav ved bygging er lik de som er angitt for nyjustert spor i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet.

3.2 Utfestingskrav

TRV:08051

a) Krav til sporets beliggenhet i høyde og side er lik de som er gitt for nyjustert spor i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporets beliggenhet

3.3 Kvalitetskrav

TRV:08052

a) Kvalitetskrav ved bygging er lik de som er angitt for nyjustert spor i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporets kvalitet.

TRV:08053

b)Oppnås ikke forutsatt kvalitet for den aktuelle kvalitetsklassen, reduseres hastigheten til den kvalitetsklasse som gir kvalitetstall ≥ 90.

Ved bygging av nye spor kan det noen ganger være fordelaktig bygge til en bedre kvalitetsklasse enn hva hastigheten tilsier. Valg av bedre kvalitesklasse ved bygging gir ingen føringer for valg av kvalitetsklasse i driftsfasen

4 Krav til stabilitet

TRV:08054

a) Krav til stabilitetsøkende faktorer og krav om nedsatt hastighet etter bygging av spor er lik de som er angitt i Overbygning/Vedlikehold/Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor#Krav til hastighet.