540 2023 Endringsartikkel 3708

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3708
Forslagsdato 07.07.2023
Forslagsstiller Pål Foshaugen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt TRV:00588
Forslagstekst Se vedlagt fil.

Lagt til referanse til systemtegning for loddsats i tunnel.

Referansedokumenter

TRV00588.pdf

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at endringen innføres da dette hjelper de som prosjekterer og bygger kontaktledningsanlegg til å finne Bane NORs preferete løsning for bevegelige avspenninger i trange tunneler.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 23. aug. 2023 kl. 07:08 (UTC)

4.1 Gjeldende krav

TRV:00588

Bevegelig avspenning: Bevegelig avspenning skal utformes med lodd som beskrevet i EN 50119:2009 avsnitt 7.5.

  1. Utførelse: Kontakttråd og bæreline skal ha separat avspenning.
  2. Utførelse: Tegninger for 10 kN-loddsats som vist i 🔗EH-707469-000 og 15 kN-loddsats som vist i 🔗EH-707487-000 kan legges til grunn.
  3. Utførelse: Tegninger for 10 kN-loddsats og 15 kN-loddsats som vist i 🔗(EH-800121-000) og 🔗(EH-800127-000) kan legges til grunn for bruk i tunneler.
  4. Unntak: Separate tilpassede fjæravspenninger kan brukes i tilfeller der tilgjengelig område for fri bevegelse av loddsatsen ikke er tilstrekkelig stort.

4.2 Revidert krav

TRV:00588

Bevegelig avspenning: Bevegelig avspenning skal utformes med lodd som beskrevet i EN 50119:2009 avsnitt 7.5.

  1. Utførelse: Kontakttråd og bæreline skal ha separat avspenning.
  2. Utførelse: Tegninger for 10 kN-loddsats som vist i 🔗EH-707469-000 og 15 kN-loddsats som vist i 🔗EH-707487-000 kan legges til grunn.
  3. Utførelse: Tegninger for 10 kN-loddsats og 15 kN-loddsats som vist i 🔗(EH-800121-000) og 🔗(EH-800127-000) kan legges til grunn for bruk i tunneler.
  4. Unntak: Separate tilpassede fjæravspenninger kan brukes i tilfeller der tilgjengelig område for fri bevegelse av loddsatsen ikke er tilstrekkelig stort.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 08:36 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 05:55 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:40 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:24 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:42 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:49 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!