543 2016 Endringsartikkel 1499

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1499
Forslagsdato 15.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 7
Avsnitt 2.3 Tunnelbelysning
Forslagstekst Teknisk regelverk (og tilhørende teknisk spesifikasjon) er noe åpen med hensyn til redundans i utførelsen, noe som kan være svært kostnadsdrivende for prosjekteringen.

Teknisk regelverk oppdateres til å anvise tilstrekkelige minimumskrav til redundans.

Eksisterende krav til at sporbelegg skal styre tenning av ledelys har ofte blitt møtt med dispensasjonssøknad på grunn av utfordrende samvirke med sikringsanlegg. På helt nye banestrekninger er togfølgetiden forholdsvis kort og toghastigheten så høy, at sporet skal gjerdes inn. I dette tilfellet blir det heller ikke så stor forskjell på aktiveringstiden styrt av sporbelegg og konstant aktivering.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt, ikke endret

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt, ikke endret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt, ikke endret

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt, ikke endret

2.5 L - levetid

Ikke endret

2.6 Ø - økonomi

Ny tekst anviser en tilstrekkelig sikker og funksjonell løsning uten kostnadsdrivende elementer.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til endret tekst

2.3 Tunnelbelysning

Følgende krav gjelder for tunneler der det skal være nødbelysning. Behov for nødbelysning i tunneler er beskrevet i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak.

De etterfølgende kravene anses som tilstrekkelige for å oppfylle sikkerhetskravene i TSI-er for å sikre nødvendig belysning i unntakssituasjoner.


▶ a) Strømforsyning: Strømforsyning til nødlysanlegg skal prosjekteres slik at anlegget får en stabil og sikker strømforsyning.

 1. Utførelse: Det skal være en batterireserve som opprettholder drift av nødlysanlegget ved bortfall av primær strømforsyning i minimum 90 minutter.
 2. Utførelse: I tunneler med to spor skal hvert spor ha egne seksjoner med nødlys.
 3. Utførelse: Dersom en seksjon eksponeres i brann og settes ut av funksjon, skal dette ikke forårsake svikt i de andre seksjonene.
 4. Utførelse: Fra en eller flere sentraliserte batterireserver (f.eks. UPS) skal det enten legges
  * kabler (kurser) i en brannbeskyttet forlegning til hver enkelt seksjon eller
  * en funksjonsikker kabel med avgreninger. Ved hver avgrening til en seksjon må et kortslutningsvern ha en brannbeskyttet montasje for mating av denne seksjonen.
Med "brannbeskyttet" forstås her at et branntilfelle i selve tunnelløpet ikke skal medføre funksjonssvikt i henholdsvis kabel og kortslutningsvern før det har gått 90 minutter.


▶ b) Ledelys: Det skal monteres ledelys som gir tilfredsstillende funksjon også ved evakuering av røykfylte tunneler.

 1. Utførelse: Mulig lyskilde er LED. Mulige utførelser er enten:
  * lyskilde innmontert i håndløper og rettet mot gangbane
  * lyskilde montert i underkant av håndløper og rettet mot gangbane eller
  * diskrete lysarmaturer montert med innbyrdes avstand på maksimalt 10 m og i en høyde av maksimalt 0,75 m over gangbane.
 2. Utførelse: I oppsamlingsrom og rømningsvei som er felles for to parallelle tunnelløp, skal det være adskilte lyskurser matet fra systemene i hvert sitt tunnelløp.
 3. Utførelse: Lysarmaturer, festebraketter etc. skal plasseres slik at de ikke er til hinder eller ulempe under en evakuering.
Utfall av en hel seksjon med ledelys under et brannforløp har liten konsekvens da persontog skal ha reservestrøm for slike nødsituasjoner. Passasjerer har selv nødlys (i mobiltelefon) og ved selve brannstedet er det ikke noe aktuelt oppholdssted. Det er viktigere at rømningsveien blir belyst i det fjerne.

c) Tilstrekkelige minimumskrav til redundans: For hvert spor skal strekningen med ledelys inndeles i seksjoner:

 1. Utførelse: Hver seksjon bør ha en utstrekning på maksimalt 250 m.
 2. Utførelse: Alle lyskildene i seksjonen med ledelys kan mates fra samme kurs eller kortslutningsvern.
 3. Utførelse: Utløst vern i en kurs skal bare gi utfall av en seksjon med ledelys.
 4. Utførelse: Alle seksjonene kan mates fra den nærmeste batterireserven (UPS eller batteribank).

d) Utjevning til returkretsen: Armaturer og kablingssystemer gjennom tunnelen bør utføres slik at det ikke er behov for utjevningsforbindelse fra hver enkel armatur til returkretsen.

I praksis vil dette si at armaturer må være mekanisk og elektrisk isolerende i solid utførelse, og at spenningen som forsyner armaturen, er innenfor spenningsbånd I, ref. [FEL] og [NEK400].


▶ e) Krav til tent lys: Ledelys i hele tunnelløpet skal være tent når det er tog i tunnelen.

 1. Foretrukket utførelse: Ledelys aktiveres straks og så lenge det er minst ett sporfelt eller en akseltellerstrekning i tunnelløpet som viser belegg.
 2. Mulig utførelse: Ledelys er alltid aktivert.
Konstant aktivering er lite ønskelig i tunneler på eksisterende banestrekninger med lite trafikk, og der publikum kan fristes til å gå inn. Nye banestrekninger får ofte en kort togfølgetid og så høy hastighet at adkomsten til sporet er effektivt begrenset av gjerde.

f) Manuell aktivering av lys: Det skal være brytere i tunnelen for manuell aktivering av ledelys.

 1. Utførelse: I tunnelen skal det ikke være mer enn 250 m mellom brytere for aktivering.
 2. Utførelse: Lyset skal kunne aktiveres på andre steder slik som:
  * av togleder/txp (fjernstyrt)
  * ved tunnelåpningene
  * ved nødtelefoner/sikkerhetsutstyr
  * ved alle rømningsveier og/eller adkomstveier.
 3. Utførelse: Manuelt aktivert lys skal kunne tilbakestilles i et teknisk rom i forbindelse med tunnelen.

g) Anvisningsskilt: Anvisningsskilt i tunnel skal være lesbare.

 1. Foretrukket utførelse: Anvisningsskilt med bakgrunnsbelysning skal være tent når ledelys er tent.
 2. Mulig utførelse: Anvisningsskilt utføres i etterlysende materiale.
 3. Utførelse: Anvisningsskilt med etterlysende materiale skal få tilstrekkelig eksponeringstid av markeringslys til å være lesbare i 90 minutter.

h) Kapslingsgrad: Lysarmaturer (også i forbindelse med håndløper) skal ha en utførelse og kapslingsgrad som tåler de trykkpåkjenninger som kan oppstå ved togpassering, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak.

 1. Utførelse: Armaturer skal ha en kapslingsgrad på IP66.
 2. Utførelse: Armaturer kan i tillegg ha en kapslingsgrad på IP67.

i) Levetid for lyskilde og armatur: Lyskilden som anvendes (inklusiv forkoblingsutstyr), bør ha en forventet levetid, slik at det normalt ikke er behov for utskifting av lyskilden i løpet av armaturens levetid.

I tillegg til nødbelysning kan det være behov for belysning ved vedlikeholdsarbeider. Nødbelysningen vil normalt ikke være tilstrekkelig til slik belysning. Behov for vedlikeholdslys må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:13 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 09:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 09:28 (CEST)

4.4 Teknologi

ok, men ønsker en intern drøfting om følgende:


a): Vi bør forsøke å skrive kravene slik at ingen senere i prosjektene etter risikovurderinger legger til mange ekstra tiltak. Jeg foreslår en setning i a) om at oppfyllelse av etterfølgende krav anses som tilstrekkelig for å oppfylle sikkerhetskravene i TSIer og å sikre nødvendig belysning i skarpe situasjoner.


a) 1: Vi må beskrive tydeligere. At det SKAL bygges IT-system. MEN - det er vel strengt tatt ikke så nødvendig? Isolasjonssvikt vil med TN-system gi mørk seksjon, men det vil man jo rette innen rimelig tid? IT-systemets fordeler har jeg vanskelig for å se komme til nytte i en skarp situasjon. Jeg ønsker en diskusjon om faktisk å beskrive at det skal være TN...

a 2: Fjern siste setning.

a) 5: Funksjonssikker forlegning har vel allerede en definisjon i standarder. Vi må finne et annet begrep. "Tunnelbrannsikker"?

c) 1: Hver seksjon skal normalt være på 250 m. --Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 11:12 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --