543 2021 Endringsartikkel 3008

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3008
Forslagsdato 18.05.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 6 Togvarme
Avsnitt 5.1 Område for togvarmeanlegg
Forslagstekst b) Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.

Utførelse: Når KL-spenningen er utkoblet: For å hindre avriving av togvarmekabelen skal spenningen på KL-anlegget ikke kobles inn før togvarmeposten er frigjort og tilkoblingskabelen er frakoblet rullende materiell.

Dette kravet om forrigling fører til omfattende koordinering mellom togvarmeanlegget og kontaktledningsanlegget med utveksling av signaler. Det synes kostbart, sammenlignet risikoen knyttet til avriving av kabel. Usikker på hvor ofte dette vil skje. Det er uansett operative rutiner for å klargjøre et skift. Kabel kan sannsynligvis festes på en slik måte at togvarmeposten skades minimalt dersom avriving likevel kan skje.

Videre vil det med foreskrevet løsning være umulig å skifte med elektrisk kjøretøy forsynt fra en kontaktledningsseksjon for et spor med spenningssatt togvarmepost. Det øker sannsynligheten for overkjøring av spenning inn på denne seksjonen og gjør skifting mer tidkrevende. Sammenkobling av togvarmeforsyning til passasjervogner fra lokomotiv og togvarmepost hindres normalt med påsatt advarselskilt på vognas buffer.

Foreslår at underkravet revurderes. Det er ikke funnet behov for kravet i EH-012458-001.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Dersom et tog skulle stikke av med stikk og kabel, gjør det lite forskjell om det står på spenning eller ikke, siden det første som skjer, er at kabelen mister spenningen i termineringen i togvarmeposten og blir spenningsløs.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen endring

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Redusert investeringskostnad i utstyr og utvikling. Dersom en avrivning hindres gjennom forrigling etter gammel tekst, og reparasjon unngås, er det usikkert om dette har signifikant innflytelse på det totale kostnadsbildet.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

I tilfellet til det bedre (mindre ressursbruk).

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst

TRV:01643

b) Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.

  1. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
  2. Utførelse: Når KL-spenningen er utkoblet: For å hindre avriving av togvarmekabelen skal spenningen på KL-anlegget ikke kobles inn før togvarmeposten er frigjort og tilkoblingskabelen er frakoblet rullende materiell.
  3. Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.

Forslag til ny tekst

TRV:01643

b) Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.

  1. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
  2. Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal kobles fra dersom stikket forsøkes løsnet fra rullende materiell for å unngå lysbue.
  3. Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:05 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 26. aug. 2021 kl. 21:58 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 16:38 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:36 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:54 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:06 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!