546 2021 Endringsartikkel 2763

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2763
Forslagsdato 01.10.2020
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt 4.3.8 Prøving ved innkobling
Forslagstekst TRV:03429

a) Prøving ved innkobling:

Ved høy last tilkoblet en spenningsløs avgang kan prøveutrustningen feiltolke dette som en kortslutning. Tidligere praksis har vært å skille mellom last og kortslutning ved 91 Ohm. Det tilsvarer 2-3 MW belastning og foreslås tatt inn som krav i Teknisk regelverk ved neste revisjon. Det har tidligere i tidligere revisjoner av regelverket ikke stått som et eksplisitt krav, men bør vurderes for kompletthet.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Ved spenningssetting av kontaktledning er det krav om prøving for kortslutning, såkalt linjetest. Hensikten er å unngå å spenningssette kontaktledning med feil og spesielt unngå gjentatte høye strømstøt ved automatisk gjeninnkobling. Det finnes ulike tekniske løsninger for utførelse av linjetesten, såkalte prøvekretser. Felles for dem er at de må skille mellom ledning med feil og uten feil. En eventuell statisk laststrøm fra for eksempel tog som varmes opp eller infrastrukturelementer som forsynes fra kontaktledningen (biforbruk, reservestrømsforbruk) skal ikke klassifiseres som feil. Samtidig må minimal kortslutningsstrøm klassifiseres som feil.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Den tidligere verdien på to til tre MW for laster som spenningssettes direkte synes rimelig. Det tilsvarer 200 A ved 15 kV og det er derfor god margin for minimal kortslutningsstrøm som vern skal løse ved. Omfang av last som spenningssettes direkte ved prøving er forventet å være begrenset fordi:

 • Kjøretøy bygges etter EN 50388 hvor det i kapittel 11 er krav om koordinering av styringen av kjøretøyets høyspentbryter til prøveutrustningen. Det vil si at kjøretøyet skal koble fra høyspentbryteren før prøving starter og ikke koble inn igjen før etter at prøvingen er avsluttet.
 • Eventuelle nye og oppgraderte togvarmeanlegg forsynt fra kontaktledningen skal ha samme koordinering mot prøveutrustningen som kjøretøy, se Lavspenning/Prosjektering/Togvarme#Togvarmepost med 1 000 V og 16,7 Hz. Frem til endret strategi for strømforsyning til hensatte kjøretøy var det få togvarmeanlegg forsynt fra kontaktledningen.
 • Omfang av biforbruk og reservestrøm forsynt fra kontaktledningen er begrenset, spesielt når det bygges separat langsgående infrastrukturforsning (eks. 22 kV) med god oppetid.

Det har vært prosjekter der minimum stasjonær belastning ikke har vært hensyntatt i utformingen av løsningen for linjetest.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Spesifikasjon av grenseverdi mellom last og kortslutning øker påliteligheten til funksjonen.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Økt pålitelighet gir økt tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen direkte endring. Indirekte kan vedlikeholdbarheten økes gjennom økt pålitelighet og tilgjengelighet.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Ingen direkte endring. Indirekte øker sikkerheten pga. økt forsyningssikkerhet (tilgjengelighet).

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Spesifikasjon av minimum stasjonær last kan øke kapasiteten på jernbanestrekningen sammenlignet med manglende spesifikasjon og dermed deteksjon av kortslutning når det faktisk kun er last.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen direkte endring identifisert. Indirekte medfører en spesifikasjon at anlegg prosjekteres tilstrekkelig første gangen.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen endring identifisert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201700616-18

3.9 Høringskommentarer

Endringen har ikke vært til høring. Endringen har vært varslet på stedet i Teknisk regelverk i ett år uten kommentarer. Endringen er muntlig diskutert med relevant representant for Energi Plan og prosjekt uten innvending.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endringer:

TRV:03429

a) Prøving ved innkobling: For å hindre gjentakende strømstøt med full kortslutningsstrøm ved feilsøking og automatisk gjeninnkobling skal utgående linjer prøves for mulige elektriske feil før spenningssetting.

 1. Utførelse: Testen skal ikke belaste utgående linjer med mer enn 27 A i maksimalt 2 s.
 2. Utførelse: Dersom det ved prøveinnkobling detekteres en kortslutning skal testen avsluttes og effektbryteren skal ikke kobles inn.
 3. Utførelse: Påregnelig laststrøm og innkoblingsstrøm skal ikke detekteres som kortslutning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelige påkjenninger.
  Typisk valgt grenseverdi for stasjonær belastning som spenningssettes direkte under prøving er 91 Ohm. Det tilsvarer 2-3 MW ved 15 kV og kommer normalt ikke i konflikt med minimal kortslutningsstrøm.
 4. Utførelse: Testen skal avsluttes ubetinget etter 3 s iht. NEK EN 50388:2012 kapittel 11 og ENE TSI 4.2.7.

Dette avsnittet er for tiden under gjennomgang:

 • Det vurderes å innføre et unntak og tillate å utelate prøving ved innkobling i anlegg med beregnet maksimal (subtransient) kortslutningsstrøm under 7 kA, men dette er foreløpig ikke bestemt. Unntaket kan eventuelt innføres i en påfølgende revisjon.
 • Ved høy last tilkoblet en spenningsløs avgang kan prøveutrustningen feiltolke dette som en kortslutning. Tidligere praksis har vært å skille mellom last og kortslutning ved 91 Ohm. Det tilsvarer 2-3 MW belastning og er foreslått tatt inn som krav i Teknisk regelverk ved neste revisjon.

TRV:03201

c) Laststrøm: Påregnelig laststrøm skal bestemmes av dagens og forventet fremtidig trafikk og infrastruktur, se krav til kvalitet, margin og trafikkprognose.

 1. Utførelse: Laststrømmen bør omfatte

--Steinar Danielsen (diskusjon) 24. aug. 2021 kl. 12:28 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:06 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 16:33 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:36 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:40 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:17 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:03 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!