546 2021 Endringsartikkel 3026

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3026
Forslagsdato 18.06.2021
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 7 Sonegrensebryter
Avsnitt 4 Tekniske krav
Forslagstekst Følgende krav i regelverk for koblingsanlegg gjelder også for sonegrensebrytere som er et minikoblingsanlegg:
  • TRV:03125 Krav til brytere
  • TRV:03126 Krav til måletransformatorer
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Sonegrensebryterens hensikt er å automatisk seksjonere og sammenkoble kontaktledningsanlegget basert på målt strøm og spenning. Viktige komponenter er blant bryter og måleverdiomformere.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringsforslaget er å stille tekniske krav til brytere og måleverdiomformere som benyttes i sonegrensebryteren. Kravene er å følge spesifikke standarder på lik måte som eksisterende krav til koblingsanlegg. En slik spesifikasjon er iht. STY-604847 "Teknologisk standardisering og utvikling - konsernstandard" (punkt 4.3) og forventes å ha positiv effekt på alle RAMSLØK-parameterne.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Kravendringen har ikke vært på høring, men diskutert med representant fra Energi Plan og prosjekt uten innvendinger.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på at følgende krav tas inn i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter#Tekniske krav

c) Krav til brytere: Brytere i skal som minstekrav konstrueres og testes i samsvar med EN 50152 for standardisering og tilstrekkelige RAMS-parametere.

  1. Utførelse: Informasjon som skal oppgis til leverandør i henhold til EN 50152 skal være i samsvar med Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) for aktuell brytertype.
  2. Verifikasjon: Datablad med merkedata i henhold til EN 50152 skal være del av tilbudsgrunnlaget og anleggsdokumentasjonen.

d) Krav til måletransformatorer: For å sikre pålitelig måling av strøm og spenning for vern, driftsovervåkning og energimåling skal måletransformatorer oppfylle de aktuelle kravene i normserien NEK EN 60044 eller NEK IEC 61869.

  1. Utførelse: For krav til nøyaktighetsklasse, se krav til Vern (under utarbeidelse), Kontrollanlegg (under utarbeidelse) og elektrisitetsmålere (Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere).

e)Bruk av SF6 som isolasjonsmedium: Bruk av SF6-gass som isolasjonsmedium skal begrenses av hensyn til miljørisiko, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#SF6-gass i høyspenningsanlegg.

--Steinar Danielsen (diskusjon) 20. aug. 2021 kl. 14:37 (CEST)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:08 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 16:46 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:36 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:33 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:23 (CEST)

5.4 Teknologi

  • Rette «Brytere i». Skal det stå noe mer, eller skal «i» vekk?
  • Mellomrom etter «e)».

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:39 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!