546 2023 Endringsartikkel 3769

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3769
Forslagsdato 01.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt Vern/Vern per vernet enhet/Generelt
Forslagstekst Foreslår et nytt generelt krav som legges til grunn for innstilling av kortslutningsvern av kontaktledningsanlegg for prioritering
  1. Sikker utkobling
  2. Lastselektivitet
  3. Strekningsselektivitet
  4. (Tidsselektivitet)
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Vern benyttes for å beskytte elektriske anlegg mot konsekvensene av feil og unormale driftssituasjoner, men samtidig tillate normale driftssituasjoner. Innstillingen av vern planlegges i releplanen.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Å sikre beskyttelse uten at det gir unødvendige driftsforstyrrelsen er en balansegang. Prioriteringsrekkefølgen bør være tydelig. Det kan gjøre det enklere å gjøre de riktige valgene og dermed inngå de riktige kompromissene for å få til en releplan i praksis. Det er mange spesielle situasjoner som ikke omtales i Teknisk regelverk.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Øker sannsynligheten for prioritering av sikker feilklarering.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Sikker feilklarering reduserer hendelser som ødelegger infrastruktur. Ulempen kan være at tilgjengeligheten til strømforsyningen reduseres som følge av utkobling på grunn av laststrømmer. Dersom det er tilfelle, må det velges andre vernfunksjoner og pålitelighetsøkende metoder.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Tydeligere prioriteringskrav kan forenkle releplanleggingen.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Øker sannsynligheten for prioritering av sikker feilklarering.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ulempen kan være at kapasiteten til strømforsyningen reduseres som følge av utkobling på grunn av laststrømmer. Dersom det er tilfelle, må det velges andre vernfunksjoner og pålitelighetsøkende metoder.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Kun gitt implisitt av RAMSL.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen spesifikk påvirkning identifisert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201700616-33 inneholder referat fra møter og diskusjoner samt høringskommentarer som er kommet inn.

3.9 Høringskommentarer

Elkraftsystem, Energi og Driftsleder har vært invitert til møter og kommentering av forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring (dvs. erstatte dagens krav med kravene under): --Steinar Danielsen (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 17:00 (UTC)

TRV:NY i Vern/Vern per vernet enhet/Generelt
Prioriteringsrekkefølge: Følgende prioriteringsrekkefølge skal legges til grunn for innstilling av kortslutningsvern:

  1. Sikker feilklarering (for å beskytte anlegget), jf. TRV:03406 og TRV:03409.
  2. 2 Lastselektivitet (for å hindre gjentakende driftsproblemer), jf. TRV:03408.
  3. Seksjonsselektivitet (for å redusere driftsforstyrrelse ved kortslutning), ettersom barrieren ved brutt selektivitet er automatisk gjeninnkobling, jf. TRV:03428.
  4. Tidsselektivitet

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:18 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 12:00 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:33 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 16:55 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:58 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:05 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!