Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling

1 Hensikt og omfang

Nødfrakoblingens hensikt er at trafikkstyrer på en enkel måte hurtig kan koble ut spenningen på kontaktledningsanlegget for å stoppe fremdriften på elektriske tog og forhindre berøring av spenningssatt anlegg på et definert område.

Dette dokumentet omfatter overordnede krav til prosjektering og bygging av nødfrakoblingen som funksjon. Kapittelet erstatter tidligere krav om og til egen nødfrakoblingsutrustning. Etter vedtak i Bane NORs infrastrukturledelse i 2017 erstattes denne utrustningen med en implementering av nødfrakoblingsfunksjonen i trafikkstyringssystemet (TMS) og fjernstyringssystemet for elkraft (FJEL) som en tilleggsbarriere etter ALARP-prinsippet.

2 Funksjonskrav

TRV:07984

Omfang: Nødfrakobling skal implementeres på alle elektrifiserte banestrekninger

 1. Utførelse: Banestrekninger skal deles inn i mindre og hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger for selektiv utkobling:
  • Inndeling i nødfrakoblingsstrekningene bør samsvare med inndeling i matestrekninger.
  • Stasjonsavganger i koblingsanlegg skal løses ut ved utløsning av tilgrensende nødfrakoblingsstrekninger.
 2. Utførelse: Det skal være mulig å endre inndelingen i nødfrakoblingsstrekninger ved behov.
 3. Vurdering: Inndeling av banestrekningen i mindre hensiktsmessige nødfrakoblingsstrekninger skal avgjøres i samråd med ansvarlig enhet for trafikkstyring i Bane NOR
 4. Dokumentasjon: Logisk og geografisk utstrekning av en nødfrakoblingsstrekning skal være klart definert og informert slik at det ikke kan misforstås av togleder eller leder for kobling.

TRV:07985

Funksjon: Trafikkstyrer skal kunne aktivere nødfrakobling fra trafikkstyringssentral (togleder) eller betjent jernbanestasjon (togekspeditør) for å hurtig frakoble kontaktledningsanlegget på aktuell(e) nødfrakoblingsstrekning(er).

 1. Utførelse: Ved aktivert nødfrakobling skal alle effektbrytere som mater nødfrakoblingsstrekningen automatisk koble ut og gjøre strekningen spenningsløs uten unødvendige forsinkelser.
  • Dersom det for eksempel mates fra en reservebryter, så skal også denne effektbryteren løses ut
  • I eventuelle spesielle driftssituasjoner hvor frakobling av nødfrakoblingsstrekningen ikke er mulig, skal dette på forhånd varsles trafikkstyrer gjennom operative rutiner.
 2. Utførelse: Nødfrakoblingsknapper skal merkes med "Nødfrakobling" med hvit tekst på rød bunn.
 3. Utførelse: Aktivert nødfrakobling og tilhørende respektive brytere skal registreres i hendeleseloggen.
 4. Operative tiltak: Se krav om driftsinstrukser under.
 5. Verifikasjon: Riktig funksjon skal verifiseres med skarp test av nødfrakoblingen på nye strekninger før idriftsettelse og ved endringer eksisterende strekninger.
 6. Dokumentasjon: Dokumentasjonen av nødfrakoblingsfunksjonen skal være tilstrekkelig til at drift (inkludert feilretting) og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.
NFK er en integrert funksjon i FJEL. Dette betyr at det ikke stilles eksplisitte krav til nødfrakoblingsfunksjonen for verken tilgjengelighet, pålitelighet eller responstider utover det som gjelder for driftskontrollsystemet forøvrig. Der vil en bryter kobles ut få sekunder etter aktivering.

TRV:07986

Driftsinstrukser Det skal utarbeides skriftlig instruks for togleder, togsekspeditør, leder for kobling og eventuelt andre som kan bli direkte involvert ved utløsning av nødfrakobling.

 1. Utførelse: Driftsinstruks skal minimum beskrive følgende forhold der dette er aktuelt:
  • Person som har utløst nødfrakobling skal muntlig underrette togleder og leder for kobling snarest etter at utløsning har skjedd.
  • Leder for kobling skal bekrefte at nødfrakobling har virket.
  • Togleder og leder for kobling skal holdes fortløpende orientert og informeres når normal drift kan gjenopptas.
  • Dersom ingen annen melding er mottatt kan leder for kobling sette på spenning igjen etter 5 minutter etter samråd med togleder.
  • Dersom nødfrakobling tas på strekning som grenser opp mot annet toglederområde og/eller annet elkraftsentralområde skal disse underrettes så raskt som mulig.
  • Informasjon om krav til test av nødfrakoblingsstrekninger, samt protokollføring av testene .
  • Informasjon om krav til utarbeidelse av protokoll over tilsiktede og utilsiktede nødfrakoblinger.
  • Beskrivelse av prosedyrer for melding av nødfrakoblingsfunksjon "ut av drift".
 2. Operative tiltak: Instruks skal distribueres til aktuelt personell. Nødvendig opplæring skal gis.