TRV:07986

ID TRV:07986
Bok 546
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Driftsinstrukser Det skal utarbeides skriftlig instruks for togleder, togsekspeditør, leder for kobling og eventuelt andre som kan bli direkte involvert ved utløsning av nødfrakobling.
 1. Utførelse: Driftsinstruks skal minimum beskrive følgende forhold der dette er aktuelt:
  • Person som har utløst nødfrakobling skal muntlig underrette togleder og leder for kobling snarest etter at utløsning har skjedd.
  • Leder for kobling skal bekrefte at nødfrakobling har virket.
  • Togleder og leder for kobling skal holdes fortløpende orientert og informeres når normal drift kan gjenopptas.
  • Dersom ingen annen melding er mottatt kan leder for kobling sette på spenning igjen etter 5 minutter etter samråd med togleder.
  • Dersom nødfrakobling tas på strekning som grenser opp mot annet toglederområde og/eller annet elkraftsentralområde skal disse underrettes så raskt som mulig.
  • Informasjon om krav til test av nødfrakoblingsstrekninger, samt protokollføring av testene .
  • Informasjon om krav til utarbeidelse av protokoll over tilsiktede og utilsiktede nødfrakoblinger.
  • Beskrivelse av prosedyrer for melding av nødfrakoblingsfunksjon "ut av drift".
 2. Operative tiltak: Instruks skal distribueres til aktuelt personell. Nødvendig opplæring skal gis.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at det utarbeides tilstrekkelig operativ instruks for betjening nødfrakoblingen som teknisk anlegg.
Endringsartikler 546 2018 Endringsartikkel 1965, 546 2021 Endringsartikkel 2923
Relatert krav TRV:07985
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling#Funksjonskrav