Kontaktledning/Bygging/Kontaktledningsbrytere


OBS: Dette kapittelet er utgått.

1 Hensikt og omfang

Kontaktledningsbryter er en skillebryter eller lastskillebryter som benyttes til å seksjonere eller koble ut deler av kontaktledningsanlegget ved arbeid på eller nær kontaktledningsanlegget. Kontaktledningsbryteren kan også være påmontert jordkniv som jorder den delen av kontaktledningsanlegget som er koblet ut.

2 Varsling

Ved montasje og idriftsettelse av nye kontaktledningsbrytere i kontaktledningsanlegget skal det foreligge godkjenning for arbeidet av driftsleder for anlegget. Idriftsettelse må ikke foretas før fjernstyringssentralen for anlegget er varslet.

3 Brytere

For bryterarrangement montert i master gjelder følgende:

a) Montasjeanvisning: Leverandørens montasjeanvisning skal benyttes

b) Montasjemål: Det skal utarbeides en skisse med montasjemål for hver mast.

c) Føringer: Det skal benyttes minimum to føringer for bryterstang

 1. Utførelse: Maksimal innbyrdes avstand skal være tre meter

d) Bryterstang: Bryterstang skal ha utjevningsforbindelse til mast

e) Funksjonstest: Brytere og manøvermaskiner skal funksjonstestes etter montasje.

 1. Omfang: Dette gjelder både bryterfunksjon og fjernstyring

3.1 En-polet kontaktledningsbryter

 1. Utførelse: Skal kun brukes over seksjonsfelt som skillekniv.

3.2 En-polet jordet kontaktledningsbryter

a) Laste-, hensette-, private sidespor o.l. Denne skal være utkoblet og jordet, f.eks. ledning over lastespor, hensettespor, private sidespor o.l.

b) Lokstall For ledning som fører frem til lokstall skal det monteres en-polet jordingsbryter som skal være innkoblet.

3.3 To-polet kontaktledningsbryter

Dette har vært nyttet i sugetransformatorarrangement ved innkjørhovedsignal på stasjon uten forbigangsledning, og i enkelte andre sugetransformatorarrangement etter behov, og ved kondensatorbatteri.

3.4 To-polet jordingsbryter

Brukes i forbindelse med beskyttelsesseksjon foran lokomotivstall.

3.5 Tre-polet kontaktledningsbryter

Brukes i dødseksjon.

3.6 En-polet lastskillebryter

Brukes etter behov for å lette driften i stedet for skillekniver.

3.7 Tre-polet effektbryter (sonegrensebryter)

Brukes etter behov i dødseksjon.

3.8 Skinnebryter

Brukes i returstrømkretsen ved sugetransformator.

3.9 Vendere

Vendere i form av to-polede kontaktledningsbrytere er en sikkerhetsrisiko og skal ikke planlegges eller bygges.

4 Krav til leverandør

Dersom kontaktledningsbryterne plasseres i bygning eller i egen kiosk skal regelverket for bygging av sonegrensebrytere Banestrømforsyning/Bygging/Sonegrensebryter følges.

4.1 Idriftsettelseprotokoll

Leverandøren fører protokoll på alle tester som utføres. Protokollen skal omfatte alle prøver og tester som skal gjennomføres på en anleggstest. Protokollen skal oversendes byggherren for kontroll og kommentarer.

4.2 Overtagelseprotokoll

Leverandøren skal utarbeide overtagelsesprotokoll for anlegget.

4.3 Endringsordre

Ved endring i leveranseomfang i forhold til kontrakt skal leverandøren informere byggherren med egen endringsordre. Endringsordren skal inneholde beskrivelse av endringen, teknisk konsekvens, framdriftsmessig konsekvens og priskonsekvens.

4.4 Sluttdokumentasjon

Som minimum må følgende dokumentasjon av anlegget oversendes:

 • montasjetegninger og beskrivelser
 • kabellister og termineringstabeller
 • komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater
 • drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser
 • feilsøkingsprosedyrer
 • reservelister
 • idriftssettelsesprotokoll
 • overtakelsesprotokoll

Brukerveiledning for drift og vedlikehold skal være på norsk. Øvrige beskrivelser leveres på norsk tekst så fremt dette er mulig.

5 Opplæring

Opplæring av driftspersonell skal omfatte minimum to personer og skal utføres i to faser:

Fase 1: Informasjon om levert utstyr og dokumentasjon, før prøving og idriftsettelse.

Fase 2: Driftsopplæring på igangsatt utstyr i prøvedriftsperioden, og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon.