Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Veiledning sikringsmetoder og tiltak

1 Samlet oversikt over veiledende tiltak for sikring av planoverganger på hovedspor

Veiledende tiltak for sikring av planoverganger, gitt i Tabell 1, har som mål å bringe sikkerhet relatert til planoverganger til et akseptabelt nivå for den enkelte planovergang.

Ønsket mål for den totale risiko knyttet til planoverganger, vil framkomme gjennom arbeidet med Nasjonal Transportplan, virksomhetsplaner osv.

Tabell 1: Krav til sikring av planoverganger knyttet til bruk
Bruk av planovergang Sikringstiltak
Offentlig veg eller privat veg i daglig bruk, med trafikkprodukt PLO > 5001)
Privat vei i daglig bruk 3) , med trafikkprodukt PLO < 500 1)

Noe/ lite i bruk (m/lem), i hovedsak jordbruk-/skogbruksoverganger

Planovergang som kun benyttes av fotgjengere 4)
 • Skilting: STOPP-se og lytt etter tog.
 • Siktkrav: i henhold til sikttid ved personoverganger
Planovergang uten lem og som ikke er i bruk
 • Ingen tiltak
 • Vurderes nedlagt

Tegnforklaring :


1) Trafikkprodukt PLO = (Antall kjøretøyer pr. døgn x Antall tog pr. døgn x Toghastighet)/100

2) Kjøretid for dimensjonerende kjøretøygruppe (største kjøretøy som bruker planoverganger daglig eller flere ganger pr. uke), se Planoverganger#Siktkrav.

3) Med daglig bruk menes : planovergang for veg som betjener boliger eller gårdsbruk eller annen virksomhet med daglig trafikk.

4) Fotgjengeroverganger : Dersom trafikk av fotgjengere er betydelig (dvs. flere kryssinger daglig av almen karakter) kreves at planovergangslem monteres.


For siktlengder (m), se Planoverganger#Siktkrav.

For spor hvor tog / skift framføres i henhold til Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), kapittel 3 Skifting og Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN), Særbestemmelser, gjelder andre krav. Spesielle regler angis i disse tilfeller for den enkelte banestrekning og sidespor i SJN.

2 Oversikt over alternative sikringsmetoder og tiltak

2.1 Fysiske sikringstiltak

Sikringsmetode / Tiltak Hva skal dette sikre ? Tilhørende skilting ? Kommentarer / Når kan denne sikring benyttes ?
Usikret Ikke relevant
 1. STOPP, se og lytt etter tog / alternativt offentlig skilting.
 2. Nødnummermerke.
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger.
 4. Orienteringssignal 67B eller 67D hvis relevant.
Planoverganger med liten trafikk og med god sikt, og hvor det ikke er noen grunn til å ha grind.
Planovergangslem fjernet Kjøretøy
 1. Lukk grinden der det er grind
 2. STOPP, se og lytt etter tog.
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger.
 4. Orienteringssignal 67B eller 67D hvis relevant.
Akseptabel sikring for skogbruksoverganger og andre planoverganger som er sporadisk i bruk. Imidlertid må det lages en plan for hva som skal gjøres når lem legges i. Eksempelvis kan man da bruke ringerutiner, nedsatt hastighet, mobilt veigsignalanlegg når og hvis vi får utviklet det osv.
Ubevoktet grind

Husdyr Gående Syklende

 1. Lukk grinden der det er grind
 2. STOPP, se og lytt etter tog.
 3. Nødnummermerke.
 4. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger.
 5. Orienteringssignal 67B eller 67D.
Planoverganger med god sikt og begrenset trafikk.
Vegetasjonsrydding All trafikk Ikke relevant Dette er det viktigste og billigste tiltaket vi kan gjøre for å bedre sikkerheten på planoverganger. Dette er en del av den daglige driften/vedlikeholdet.
Speil All trafikk Ikke relevant Dette er ikke noen sikring i seg selv, men et verktøy for å øke siktlengden.
Øvrige siktøkende tiltak All trafikk Ikke relevant Andre siktøkende tiltak kan være fjerning av fjellskjæringer, jordvoller, bygninger osv.
Vegutforming Kjøretøy Ikke relevant Det er flere faktorer som kan bedre sikkerheten for veifarende ved kryssing av planovergang:
 1. Vinkel som veien krysser planovergang.
 2. Hvor bratt veien er rundt planovergangen kan ha stor betydning, spesielt om vinteren.
 3. Utforming av planovergangslem, slik at man ikke setter seg fast
Båsgrind

Husdyr Gående

 1. Lukk grinden
 2. STOPP, se og lytt etter tog
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger.
 4. Orienteringssignal 67B eller 67D.
Akseptabel løsning på planoverganger med kun gående og god sikt (innenfor kravene).
Mekanisk fjærbelastet stengsel

Husdyr Gående

 1. STOPP, se og lytt etter tog
 2. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger.
 3. Orienteringssignal 67B eller 67D.

Akseptabel løsning på planoverganger med kun gående og god sikt (innenfor kravene). Se Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Mekanisk stengsel ved plattformadkomst i plan

Ringerutiner Kjøretøy
 1. STOPP, se og lytt etter tog
 2. Opplysningstavle om ringerutiner
 3. Nødnummermerke.
 4. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger
 5. Orienteringssignal 67B eller 67D.
Akseptabel løsning:
 1. Forutsetninger gitt i ORV gjelder
 2. Få tilfeldige brukere
 3. Ikke tilstrekkelig sikt for dimensjonerende kjøretøy
 4. Innføring av ringerutiner krever dispensasjon fra jernbaneinfrastrukturforskriften i hvert enkelt tilfelle
Hastighetsreduksjon av tog All trafikk
 1. Hastighetsskilt for tog
 2. Orienteringssignal 67B eller 67D.
 3. Nødnummermerke
 4. Øvrig skiltning ihht gruppe planovergangen havner i
Hvis planovergangen ikke har en akseptabel risiko, og man på kort sikt ikke kan få gjennomført en tilfredsstillende sikring, må hastighetsreduksjon gjennomføres.
Trafikk-reduserende tiltak All trafikk Skiltning ihht gruppe planovergangen havner i

Det å begrense trafikkmengden kan være et meget godt risikoreduserende tiltak. Eksempler på tiltak kan være:

 1. Skilting for gjennomkjøring forbudt
 2. Stenge for biltrafikk
 3. Legge hindringer i veien som gjør det lite hensiktsmessig å benytte denne veien.
Enkel varsellampe

Gående Syklende Kjøretøy

 1. STOPP, se og lytt etter tog
 2. Varsellampe skilt
 3. Nødnummermerke
 4. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger
 5. Orienteringssignal 67B eller 67D.
 1. Jordbruksoverganger sporadisk i bruk og/eller kun med kjente brukere
 2. Boliger
Enkelt vegsignalanlegg

Gående Syklende Kjøretøy

 1. Standard veiskilting for offentlig vei
 2. Nødnummermerke
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger
 4. Orienteringssignal 67B eller 67D
Planoverganger på privat vei med liten trafikk, maksimalt rundt 40-60 biler pr. døgn
Vegsignalanlegg (La)

Gående Syklende Kjøretøy

 1. Standard veiskilting for offentlig vei
 2. Nødnummermerke
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger

På strekninger med stor bil og tog trafikk hvor det ikke er hensiktsmessig å lage en planfri løsning.

 1. Ett spor
 2. Mellom 50 og 100 biler pr. døgn
Halvbomanlegg

Gående Syklende Kjøretøy

 1. Standard veiskilting for offentlig vei.
 2. Nødnummermerke
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger

På strekninger med stor bil og tog trafikk hvor det ikke er hensiktsmessig å lage en planfri løsning.

 1. Ett spor
 2. Mellom 100 og 1.000 biler pr. døgn
 3. Hastighet på tog mindre enn 130 km/timen
Helbomanlegg

Gående Syklende Kjøretøy

 1. Standard veiskilting for offentlig vei.
 2. Nødnummermerke
 3. Høgspenning livsfare på elektrifiserte strekninger

På strekninger med stor bil og tog trafikk hvor det ikke er hensiktsmessig å lage en planfri løsning.

 1. Flere spor
 2. Flere enn 1.000 biler pr. døgn
 3. Hastighet på tog større enn 130 km/timen
Bevoktning All trafikk Ikke relevant På planoverganger som er i periodisk bruk, typisk skogbruksoverganger, kan dette være et godt tidsbegrenset tiltak.
Låst All trafikk Ikke relevant På planoverganger med liten eller sporadisk trafikk med hovedsakelig kjente brukere. Nøkkel kan utdeles og avtale kan inngås med hver enkelt bruker. Dette tiltaket må ofte sees i sammenheng med ringerutiner.
Gjerdet All trafikk Ingen skilting Dette er en fullgod sikring, og er siste skrittet før en planovergang går fra ute av bruk til nedlagt, mens man venter på å få dette tinglyst.
Stengning All trafikk Eksisterende skilting fjernes
 1. Jordskifte
 2. Kjøp av eiendom
 3. Ren stengning
Stengning ved alternativ adkomst All trafikk Eksisterende skilting fjernes

Dette er en god og sikker løsning, og kan i prinsippet brukes svært mange steder.

Sanering / Planfri løsning All trafikk Eksisterende skilting fjernes

Dette er den beste løsningen, og kan i prinsippet brukes overalt.

2.2 Andre tiltak

Sikringsmetode / Tiltak Hva skal dette sikre ? Tilhørende skilting ? Kommentarer / Når kan denne sikring benyttes ?
Banedata Kunnskap og oversikt Ikke relevant Oversikt og kunnskap over bruk og tilstand over alle planoverganger gjør oss i bedre stand til prioritere/finne de beste løsningene/tiltakene
Informasjonsarbeid / kampanjer mot brukere av planoverganger Alle Ikke relevant Det å skape kunnskap om risikoen ved å krysse planoverganger og det å skape gode holdninger hos brukerne av planovergangene er svært viktig tiltak for å bedre sikkerheten.
Informasjonsarbeid / markedsføring mot bevilgende myndigheter Alle Ikke relevant Det å skape forståelse for viktigheten av å bedre sikkerheten på jernbane og derigjennom planoverganger kan bidra til økede bevilgninger. Beste markedsføring i så henseende er å vise til gode resultater og god anvendelse av de midlene vi allerede har fått tildelt, og å klare å definere klare entydige mål (ikke for langsiktige) for hva vi kan gjøre med økede bevilgninger.
Informasjonsarbeid / markedsføring mot kommuner Alle Ikke relevant Det å skape forståelse for viktigheten av å tenke sikkerhet når det gjelder jernbane og derigjennom planoverganger kan bidra til at vi oftere blir høringsinnstans ved viktige utbygginger / endringer som berører jernbanen.
Informasjonsarbeid / markedsføring internt i Bane NOR Alle Ikke relevant Det å skape forståelse for viktigheten av å bedre sikkerheten på jernbane og derigjennom planoverganger kan bidra til økede bevilgninger. Beste markedsføring i så henseende er å vise til gode resultater og god anvendelse av de midlene vi allerede har fått tildelt, og å klare å definere klare entydige mål (ikke for langsiktige) for hva vi kan gjøre med økede bevilgninger.
Visitasjonsrutiner Ikke relevant Ikke relevant Det å få klart definerte rutiner for oppfølging av planoverganger i teknisk regelverk for drift/vedlikehold kan ha stor betydning for å bl.a. opprettholde god sikt på planoverganger.
Risikomodell Ikke relevant Ikke relevant Risikomodellen kan være et bra verktøy for å finne fram til de mest risikofylte planovergangene.
Følge med på eiendomsmarkedet Ikke relevant Ikke relevant Det er viktig å følge med i eiendomsmarkedet slik at man på et tidlig tidspunkt kan fange opp salg av eiendommer som ligger nærme jernbanen og kan vurdere om det er hensiktsmessig med kjøp og/eller passe på at dette ikke betyr endrede bruksmønstre som igjen kan gi planoverganger med uakseptabel risiko.