Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Skilting av planoverganger

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette vedlegget er å bidra til økt sikkerhet ved kryssing av planoverganger gjennom en enhetlig skilting ut fra ulike sikringsnivå. Bakgrunnen for vedlegget er en skiltveileder for planoverganger utformet av Vegdirektoratet og Bane NOR i samarbeid.

Skilting av planoverganger er delt i offentlige veier og private veier, med henholdsvis offentlige trafikkskilt og private (Bane NORs) skilt, jf. avsnitt 3. I avsnittene 4-5 er sikringsnivå angitt med undernivå for ulike typer planoverganger.

De retningslinjene som gjelder skilting med offentlige trafikkskilt er å betrakte som informative i det disse er hjemlet i Statens Vegvesen Håndbok N300 Trafikkskilt (Skiltnormal). De retningslinjene som gjelder skilting med Bane NORs egne planovergangsskilt skal regnes for normative, siden disse utdyper regler i Vedlikehold/Planoverganger og Skilt/Plassering av skilt langs sporet.

Stoppsikt for de ulike typer veier finnes i Statens Vegvesen Håndbok N100 Vei- og gateutforming.

2 Skilt og signaler som kan benyttes for planoverganger

Planoverganger på offentlige veier (riksveier, fylkesveier og kommunale veier) varsles og sikres med offentlige trafikkskilt og trafikksig­naler. De aktuelle skilt og signaler er vist i Tabell 1

private veier skal offentlige trafikkskilt som hovedregel bare tillates for veier som er åpne for alminne­lig ferdsel og i praksis funge­rer i veinettet som offentlige veier. Planover­ganger representerer imidlertid helt spesielle faremomenter uansett hvilken type vei de ligger på. Dette tilsier at skiltingen bør gjen­nomfø­res etter et mest mulig ensartet og gjen­kjennelig system. Vegdirektoratet har derfor åpnet for en videre anvendelse av offentlige trafikkskilt for planoverganger enn hva som til vanlig tillates for private veier.

Det er likevel ikke ønskelig å trekke den of­fentlige trafikkskiltingen helt ut til mindre private veier, av­kjørsler og landbruksover­ganger. På slike steder skal det benyttes private skilt. Bestemmelser om private skilt for planoverganger fastsettes av Bane NOR og er vist i Tabell 2.

En blanding av offentlige og private skilt skal ikke forekomme. Hvilken type skilt som anvendes, styres av vegens funksjon og bruk. Hvem som eier veien eller er ansvarlig for vedlikehold av vegen er ikke avgjørende.

Private (Bane NOR's) merker for planoverganger til orientering og informasjon er vist i Tabell 3.


Tabell 1: Offentlige trafikkskilt og signaler som benyttes ved planoverganger (Håndbok N300 Trafikkskilt)
Skiltsymbol Skilt nr. Betegnelse Benyttes i eksempel
1a 1b 1c 2 3a 3b
Planovergang med bom.png
134 Planovergang med bom x
PLOuBom.png
135 Planovergang uten bom x x x
Avstandsskilt.png
136.1

136.2

136.3

Avstandsskilt x x
Jernbanespor.png
138.1

138.2

Jernbanespor x x x x
Stoppskilt.png
204 Stopp (Bare etter tillatelse fra Vegdirektoratet) - - - -
Høydegrense.png
314 Høydegrense x x x x
Opplysningstavle.png
560 Opplysningstavle x
Underskilt.png
808.339 Underskilt x x x x
Sperremarkering.png
930 Sperremarkering x
Blinkende signal.png
1096 Blinkende signal foran jernbane (veisignal) x x x
Signal ute av drift.png
560 Opplysningstavle(fluorescerende gul/grønn) x x x


Tabell 2: Private (Bane NORs) skilt som benyttes ved planoverganger på private veier

Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner

Skiltsymbol Skilt nr. Betegnelse Benyttes i eksempel
1a 1b 1c 2 3a 3b
JD515 05 fig081.png
Lukk grinden x x
JD515 05 fig078.png
Høydegrense ved høyspenningsanlegg

(Høyde= kontaktledningshøyde – 1 m, rundet ned til nærmeste 10 cm)

x x
JD515 05 fig077.png
Stopp ved planovergang x x
KO-800074-000 revisjon003.PNG
KO-800075-000 rev002.PNG
Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy[1] x
KO-067190.PNG
KO-067191.PNG
Eventuelle underskilt tilhørende Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy x
JD515 05 fig082.png
Opplysningstavle om enkel varsellampe x

Tabell 3: Private (Bane NORs) merker som benyttes ved planoverganger

Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner

Skiltsymbol Betegnelse Benyttes i eksempel
1a 1b 1c 2 3a 3b
515 - OB.800073-000.png
Ved fare - kjør ned bommen

Festes på helbommens innside.

x
KO-065543-000.svg
Nødnummermerke x x x x x x

3 Sikringsnivåer

Sikring av planoverganger er inndelt i følgende nivåer med un­dergrupper av sikring/skilting:

1 Planovergang utrustet med veisikringsanlegg eller veibomanlegg

a planovergang med veibomanlegg
b planovergang med veisikringsanlegg
c planovergang med veisikringsanlegg (begrenset skilting)

2 planovergang på privat vei med offentlige trafikkskilt

3 planovergang på privat vei med private skilt

Retningslinjer for valg av nivå sikring er vist i Figur 1. De enkelte sikringsnivå er nærmere beskrevet og illustrert i Nærmere beskrivelse av de ulike sikringsnivåene. Dersom vei og planovergang kommer inn under mer enn ett nivå sikring, bør ”strengeste” sikringsnivå legges til grunn for løsning.

Figur 1: Typiske anvendelsesområder for ulike nivåer sikring

4 Nærmere beskrivelse av de ulike sikringsnivåene

I figurene 2 - 6 illustreres de ulike sikringsnivåene med hensyn til signal og skilting av vei ved planoverganger. De viser signal og skilting bare på én side av planovergangen, dvs. i én kjøreretning mot planovergangen. Signal og skilting skal være helt tilsvarende i motsatt kjøreretning på den andre siden av planovergangen.

4.1 Tegnforklaring

Symbol Betydning
Vegsignal.png
Veisignal
Privat skilt.png
Trafikkskilt/Privat skilt
Bom med sperremarkering.png
Bom med sperremarkering
Akustisk signal.png
Akustisk signal
Hvit varsellampe.png
Hvit varsellampe


4.2 Sikringsnivå 1a: Planovergang med veibomanlegg

Planoverganger på offentlig vei er normalt utrustet med veibomanlegg med lys- og lydsignaler. Planovergang med veibomanlegg (hel- eller halvbomanlegg) skiltes som vist i Figur 2 og etter følgende retningslinjer:

 • Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen sammen med veisignal (blinkende rødt eller hvitt lys). Skilt og signal settes på samme stolpe. Antall veisignaler vurderes ut fra lokale forhold. Dersom veibredden er over 6 m, plasseres veisignal og skilt 138 også på venstre side av vegen.
 • Bommene kan utrustes med lys (sirkulære lys) på bombladene etter lokale forhold. Bommene har vekselvis røde og gule felt (skilt 930 ”Sperremarkering”).
 • Skilt 134 ”Planovergang med bom” skal settes opp 50 til 250 m før planovergangen. Avstanden tilpasses fartsnivået på vegen. Skiltet bør settes opp på begge sider av veien når fartsgrensen er over 50 km/t eller sikten fram mot planovergangen er begrenset.
 • Dersom sikt til planovergangen er mindre enn 1,2 ganger stoppsikt for fartsnivået på strekningen, eller dersom det erfaringsmessig er et ulykkesproblem på stedet, kan skilt 134 forsterkes med gul vekselblink som aktiveres når veisignalet viser rødt lys.
 • Skilt 136 ”Avstandsskilt” skal benyttes sammen med skilt 134 dersom avstanden fra skilt 134 fram til planovergangen er over 100 m, og fartsgrensen er over 50 km/t eller sikten fram mot planovergangen er begrenset. Avstandsskiltene bør settes opp på begge sider av veien.
 • Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med underskilt 808.339 Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene plasseres minst 20 m foran planovergangen eller på siste avstandsskilt (136.1). Normalt vil høydegrensen være 4,5 m ut fra en normal kontaktledningshøyde på 5,6 m. Høyden kan i enkelte tilfeller være lavere.
 • Dersom veien har midtlinje, utføres denne som sperrelinje foran planovergangen over en lengde minst lik stoppsikt. Stopplinje skal merkes opp, og legges minst 5 m foran signalstolpe.
 • Forbudsskilt 334 ”Forbikjøringsforbud” kan anvendes dersom det er særlige grunner for dette. Forbikjøringsforbud anses i utgangspunktet dekket gjennom trafikkreglene § 12.
 • Behov for særskilt fartsgrense vurderes ut fra lokale forhold. Den bør ikke være over 60 km/t (som for øvrige trafikksignaler).
Figur 2: Sikringsnivå 1a: Planovergang med veibomanlegg

4.3 Sikringsnivå 1b: Planovergang med veisikringsanlegg

På mindre trafikkerte offentlige veger og enkelte private veger anvendes vegsikringsanlegg (lyd og lyssignal) uten bommer. Planovergang med vegsikringsanlegg skiltes som vist i Figur 3 og etter følgende retningslinjer:

 • Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen sammen med vegsignal (blinkende rødt eller hvitt lys). Skilt og signal settes på samme stolpe. Antallet veisignaler vurderes ut fra lokale forhold. Dersom veibredden er over 6 m, plasseres veisignal og skilt 138 også på venstre side av veien
 • Skilt 135 ”Planovergang uten bom” skal settes opp 50 til 250 m før planovergangen. Avstanden tilpasses fartsnivået på vegen. Skiltet bør settes opp på begge sider av veien, og skal settes opp på begge sider dersom veien har to eller flere kjørefelt eller sikten fram mot planovergangen er begrenset
 • Dersom sikt til planovergangen er mindre enn 1,2 ganger stoppsikt for fartsnivået på strekningen, eller dersom det erfaringsmessig er et ulykkesproblem på stedet, kan skilt 135 forsterkes med gul vekselblink som aktiveres når veisignalet viser rødt lys
 • Skilt 136 ”Avstandsskilt” skal benyttes sammen med skilt 135 dersom avstanden fra skilt 135 fram til planovergangen er over 100 m, og bør settes opp på begge sider av veien
 • Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene plasseres minst 20 m foran planovergangen eller på siste avstandsskilt (136.1). Normalt vil høydegrensen være 4,5 m ut fra en normal kontaktledningshøyde på 5,6 m. Høyden kan i enkelte tilfeller være lavere
 • Dersom veien har midtlinje, utføres denne som sperrelinje foran planovergangen over en lengde minst lik stoppsikt. Stopplinje skal merkes opp, og legges minst 5 m foran signalstolpe
 • Forbudsskilt 334 ”Forbikjøringsforbud” kan anvendes dersom det er særlige grunner for dette. Forbikjøringsforbud anses i utgangspunktet dekket gjennom trafikkreglene § 12.
 • Behov for særskilt fartsgrense vurderes ut fra lokale forhold. Den bør ikke være over 60 km/t (som for øvrige trafikksignaler)
Figur 3: Sikringsnivå 1b: Planovergang med veisikringsanlegg (lyd og lyssignal)

4.4 Sikringsnivå 1c: Planovergang med veisikringsanlegg (begrenset skilting)

På enkelte private veier anvendes veisikringsanlegg, med eller uten bommer. Dersom veien i praksis har tilnærmet samme funksjon som offentlig vei, må det vurderes skilting etter sikringsnivå 1a eller 1b. Andre private veier vil som regel kunne skiltes som vist i Figur 4 og etter følgende retningslinjer:

 • Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen sammen med veisignal (blinkende rødt eller hvitt lys). Skilt 138 og veisignal settes på samme stolpe.
 • Antall veisignal vurderes ut fra lokale forhold. Dersom veibredden er over 6 m, plasseres veisignal og skilt 138 også på venstre side av veien
 • Skilt 134 ”Planovergang med bom” eller 135 ”Planovergang uten bom” skal settes opp fra 50 til 150 m før planovergangen dersom sikt til overgangen er mindre enn 1,2 ganger stoppsikt for fartsnivået på strekningen
 • Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene monteres minst 20 m foran planovergangen. Normalt vil høydegrensen være 4,5 m ut fra en normal kontaktledningshøyde på 5,6 m. Høyden kan i enkelte tilfeller være lavere
 • Veioppmerking vil kun unntaksvis forekomme, men stopplinje bør merkes opp dersom veidekket tillater det. Den legges minst 5 m foran signalstolpe
 • Forbikjøringsforbud anses dekket gjennom trafikkreglene § 12 ut fra de relativt små trafikkmengder en slik veg skal betjene
 • Behov for særskilt fartsgrense vurderes ut fra lokale forhold. Den bør ikke være over 60 km / t (som for øvrige trafikksignaler)
Figur 4: Sikringsnivå 1c: Planovergang med veisikringsanlegg (begrenset skilting)

4.5 Sikringsnivå 2: Planovergang på privat vei med offentlige trafikkskilt

Veien forutsettes å ha et begrenset trafikkvolum og lavt fartsnivå. Skilting er derfor forenklet så langt som mulig. Planovergang uten veisikringsanlegg på privat vei med offentlige trafikkskilt skiltes som vist i Figur 5 og etter følgende retningslinjer:

 • Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen
 • Skilt 135 ”Planovergang uten bom” skal settes opp 50 til 150 m før planovergangen dersom overgangen er vanskelig å oppfatte i tide på grunn av kurvatur, bakketopper, vegetasjon e.l. Skilt 135 brukes selv om planovergangen er utrustet med grind.
 • Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene kan monteres på samme stolpe som skilt 138. Skilt 138 skal stå øverst
 • Veidekket antas i utgangspunktet ikke å være egnet til veioppmerking på denne typen veger
 • Store kjøretøy trenger mer tid (20-35 sekunder) enn det som kan påregnes ut fra mulig sikt og signal gitt med fløyte fra tog. Det er derfor aktuelt å angi pålegg/anmodning om å ringe togledelse før kryssing. Opplysningene gis på skilt 560 ”Opplysningstavle” med tekst "Lange eller tunge kjøretøy ring xx xx xx xx før kryssing". Skiltet skal i tillegg inneholde en kilometerangivelse.
Figur 5: Sikringsnivå 2: Planovergang uten veisikringsanlegg på privat vei med offentlige trafikkskilt.

4.6 Sikringsnivå 3: planovergang på privat vei med private skilt

Skilting av denne typen er regulert gjennom Skilt/Plassering av skilt langs sporet og Forskrift for elektriske forsyningsanlegg (FEF).

Store kjøretøy trenger mer tid (20-35 sekunder) enn det som kan påregnes ut ifra mulig sikt og signal gitt med fløyte fra tog. Skilt (med kilometerangivelse) med pålegg/anmodning om å ringe togledelse er aktuelt å sette opp dersom kjøretøy som benytter planovergangen er store, tunge, langsomme og/eller farlige.

Under dette sikkerhetsnivået tilhører også landbruksoverganger og andre lite brukte overganger. Denne typen veier og planoverganger har lav bruksfrekvens sammenliknet med ordinære veier. For et flertall av planovergangene er det én eller et begrenset antall brukere, og ofte er planovergangene kun tilgjengelige med traktor eller terrengkjøretøy.

Ved planovergangen skal følgende skilt settes opp Figur 6:

 • Skiltet Stopp ved planoverganger med Andreaskorssymbolet og teksten "STOPP Se og lytt etter tog".
 • Skilt med Høgspenning Livsfare og angivelse av tillatt høyde hvis banen er elektrifisert.
 • På planoverganger med ringerutiner: Skilt med tekst ”Lange eller tunge kjøretøy: Ring xx xx xx xx for sikker kryssing av planovergangen. Du er ved km XXX,x mellom XXX og XXX”.
 • På planoverganger med grind: På grinda skal stå skilt med pålegg om å lukke grinda: Lukk grinden.
 • (3b) I forbindelse med «Enkel varsellampe» settes opp skilt som forklarer virkemåten.
Figur 6: Sikringsnivå 3: Planovergang på privat vei med private skilt

5 Planoverganger ved veikryss

Veikryss, hvor kryssende vei går via planovergang, skal skiltes spesielt. Dette er regulert gjennom Statens Vegvesen Håndbok N300 Trafikkskilt, Del 2 Fareskilt, markeringsskilt, vikeplikt- og forkjørsskilt; 2-1.5 Bestemmelser for de enkelte fareskilt.

6 Planoverganger på gang- og sykkelveier

Planoverganger på offentlige gang- og sykkelveier må som minimum angis med skilt 138 ”Jernbanespor”. Ytterligere sikring, som sykkelsperre eller lignende, må vurderes ut fra de lokale forhold. Aktuelle typeeksempler er 1.c og 2. Veibomanlegg kan også være aktuelt for viktige gang- og sykkelveier med mye trafikk (skiltes som sikringsnivå 1c).

Skilt 138 «Jernbanespor» brukes også på private gang- og sykkelveier som for øvrig er skiltet med offentlige trafikkskilt. På andre private gang- og sykkelveier må planoverganger angis med privat skilt Stopp ved planoverganger, se Tabell 2 og Sikringsnivå 3.

Tilsvarende gjelder for sommer- og vinterløyper (skiløyper, stier etc.).

7 Planoverganger over to eller flere spor (stasjoner)

Skilting av planovergang over to eller flere spor følger i prinsippet de retningslinjer som er gitt, med unntak av at skilt 138.1 "Jernbane­spor" erstattes av skilt 138.2.


Særlige risikoforhold som er knyttet til plan­overgang over to eller flere spor, er:

 • lengre sperretid på grunn av to tog som krysser på stasjonen,
 • halvbomanlegg vil ha større avstand mel­lom bommene slik at ulovlig kryssing er mulig,
 • veisystemet er ofte i tilknytning til veikryss eller plasser, noe som gjør veien utydelig og utflytende

Aktuelle tiltak for denne type planoverganger er:

 • skilting i henhold til disse retningslinjene,
 • veioppmerking i henhold til disse retnings­linjene der det er mulig,
 • oppstramming av veigeometri.

8 Beslutningsmyndighet

For oppsetting av offentlige trafikkskilt må det treffes vedtak av de skiltmyndigheter som er fastsatt i «Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger» (Skiltforskriften) (§§ 26-31). Skiltmyndighet for de aktuelle trafikkskilt ved planoverganger er angitt i Tabell 4:

Tabell 4: Skiltmyndighet for offentlige trafikkskilt
Skilt Skiltmyndighet for:
Riksvei Fylkesvei Kommunal vei Privat vei
134 ”Planovergang” Statens vegvesen Statens vegvesen kommunen Statens vegvesen
136 ”Avstandsskilt” Statens vegvesen Statens vegvesen kommunen Statens vegvesen
138 ”Jernbanespor” Statens vegvesen Statens vegvesen kommunen Statens vegvesen
204 ”STOPP” Statens vegvesen (vedtak), politiet, kommunen (høring)
314 ”Høydegrense”

Politiet[2]

Statens vegvesen[3]

316 ”Lengdegrense”

Politiet[2]

Statens vegvesen[3]

560 ”Opplysningstavle” Statens vegvesen Statens vegvesen kommunen Statens vegvesen
Underskilt Samme som for hovedskiltet
Markeringsskilt Statens vegvesen Statens vegvesen Kommunen Statens vegvesen

Skiltmyndigheten kan bestemme at privat vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal skiltes med offentlige trafikkskilt (Skiltforskriften § 45). På veistrekning med slik skilting må det ikke settes opp private skilt som kan forveksles med offentlige trafikkskilt.

Privat skilting på privat vei er ikke regulert i lov eller forskrift, med ett unntak: slike skilt må ikke kunne forveksles med offentlige tra­fikkskilt (vegtrafikkloven § 5). Med denne begrensing kan eiere eller ansvarlig for privat vei sette opp sine egne private skilt.

9 Ansvar for skilting

Statens vegvesen har ansvar for skilting på riksvei og fylkesvei, kommunen på kommu­nal vei. Dette gjelder også skilting ved plan­overganger.

Det er imidlertid et unntak for det offentlige trafikkskiltet 138 "Jernbanespor" (Andreaskors) når det henges opp i signalmast ved sikrede planoverganger, dvs. sikringsnivåene 1a, 1b og 1c. Dette skiltet har Bane NOR ansvaret for.

Bane NOR vil ellers normalt ha ansvar for at skilting gjennomføres og bekostes for planoverganger på det offentlige jernbane­nettet på eksisterende private veier.

Dersom forutsetningene for bruk av en plan­overgang endres og veitrafikken over plan­overgangen øker, kan veieier til plan­over­gangen pålegges å bekoste tiltak for at sikker­heten blir ivaretatt.

10 Andre skilt

Noen andre skilt er aktuelle i spesielle tilfeller:

 • Dersom veibom- eller veisikringsanlegg er ute av drift, angis dette ved at skilt 560 ”Opplysningstavle” i fluorescerende gul/grønn med teksten "Signal ute av drift" henges over signalene.
 • I Skiltforskriften er det åpnet adgang for å kunne benytte skilt 204 ”Stopp” som et midlertidig skilt ved utfall av signaler ved planovergang. Dette skal i så fall vedtas for den enkelte planovergang.
 • Opphør av salting over sikrede planover­ganger varsles med fareskilt 116 ”Glatt vei” og underskilt 808 med tekst ”Salting opphører 100-400 m” 1. For planoverganger der sikker kryssing betinger at ringerutine innføres også for andre grupper enn lange eller tunge kjøretøy, kan skiltet forenkles ved å fjerne symbolet og teksten ”Lange eller tunge kjøretøy:” Dette bør kun gjøres midlertidig, siden slike planoverganger bør utstyres med et høyere sikringsnivå.
 2. 2,0 2,1 I Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Drammen kommuner (§ 28 nr. 1)
 3. 3,0 3,1 For kommunal vei kan vedtaksmyndigheten helt eller delvis delegeres til kommune med god trafikkteknisk kompetanse (§ 28 nr. 1)