Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler

1 Forebyggende vedlikehold

1.1 Sliping av skinnekryss i manganstål

TRV:07762

Nye skinnekryss i manganstål skal slipes for å utjevne/fjerne deformasjoner som oppstår under kaldherding. Inspeksjoner og sliping skal iverksettes utfra trafikkbelastning i sporvekselen som vist i Tabell 1

Tabell 1: Inspeksjon og sliping av nye mangankryss
Årlig trafikkbelastning 1. inspeksjon/sliping 2. inspeksjon/sliping 3. inspeksjon/sliping 4. inspeksjon/sliping
< 5 MBT 3 uker 8 uker 4 mnd. 1 år
5 MBT - 10 MBT 2 uker 4 uker 2 mnd. 1 år
> 10 MBT 1 uke 2 uker 1 mnd. 6 mnd.
Nye skinnekryss i manganstål bør slipes lett med lamellskive, før trafikk settes på sporet, for å få bort rust og sandkorn som kan gi småskader i overflaten.
Utvalsinger og grader kan forårsake oppflising av metall eller sprekkdannelser hvis de ikke slipes bort.

TRV:07763

Overgangen mellom kjøreflate og kjørekant i mangankryss skal avrundes til r = 5-13mm på krysspissen og r = 5mm på vingeskinnene. Korrekt avrundingsradius kan kontrolleres ved hjelp av malene som er vist i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.

1.2 Rengjøring

TRV:07764

Ved enhver rengjøring skal en passe nøye på at tilkoplede ledninger m.m. for stillverk, sporvekselvarme, isolasjoner og smørenipler ikke skades.

1.2.1 Hovedrengjøring

For at smøringen skal virke tilfredsstillende, er det viktig med regelmessig rengjøring etter behov.

1.2.1.1 Grovrensing

TRV:07765

Stein, grus og andre urenheter skal fjernes fra glideplatene, sporrillene og på oversiden av svillene.


TRV:07766

Rådegrav med drivstenger skal renses grundig, og overflødig ballast fjernes slik at stengene sikres full bevegelighet. Dette gjelder også under og bak drivmaskin.


1.2.1.2 Vannavledning

TRV:07767

Avløpsrenner skal renses eller graves og slukrister skal renses slik at det ikke blir stående vann i sporvekselen.

1.2.1.3 Finrensing

TRV:07768

Alle glideplater, stengselsanordninger, loddstoler, anleggsflater for tunger og stokkskinner samt tungestøtter, innersiden av ledeskinner og den delen av vingeskinnene som berøres av hjulflensene, skal rengjøres.


1.3 Smøring

TRV:07769

Alle bevegelige deler og deler som berøres av hjulflensene skal til enhver tid være tilsmurte. Unntak er smørefrie glideplater.

I tillegg til den manuelle smøring som er beskrevet i punktene nedenfor, kan det installeres automatiske flenssmøreapparater i sporvekselen for å minske slitasje på hjulflens og skinne.

TRV:07770

Alle smøremidler skal påføres i så tynt lag som mulig. Påføring på glideplater skal skje med pensel eller trykkpumpe.


1.3.1 Smøresteder

TRV:07771

Følgende deler av sporvekselen skal smøres:

 • alle glideplater i tungepartiet (bortsett fra smørefrie glideplater), også de lave i bakenden av fjærende tunger
 • alle glideplatene i kryss med bevegelig vingeskinne
 • eventuelle tungerottapper
 • bevegelige deler i stengselsanordninger
 • vingeskinnene der hvor disse berøres av hjulflensene
 • innersiden av ledeskinnene
 • tungespissen

1.3.2 Smøremidler

TRV:07772

For smøring av glideplater skal det anvendes godkjent smøremiddel som tilfredsstiller krav i Teknisk spesifikasjon - Smøremidler for glideplater i sporveksler


1.3.3 Smøreintervaller

TRV:07773

Smøreintervaller for glideplater avhenger av smøremiddel og klimatiske forhold. Anvisning fra leverandør skal følges.

TRV:07774

Smørefrie glideplater skal ikke smøres.

Øvrige smøresteder smøres etter behov.


1.3.4 Snø- og isrydding

Snø- og isrydding er spesielt viktig i tunge- og kryssparti. Etter større snøfall bør ikke sporveksler legges om før mellomrommet mellom stokkskinne og fraliggende tunge er rengjort for snø og is.

TRV:07775

Sporrennene i skinnekryss og ledeskinner skal holdes mest mulig fri for snø og is.

TRV:07776

For å løse opp isdannelse på disse steder, skal det bare brukes midler som ikke er korroderende eller elektrisk ledende. Vanlig salt, veisalt eller andre løsningsmidler skal ikke brukes.

TRV:07777

Ved maskinell snørydding i eller like ved sporveksler skal det påses at ledninger, stenger, drivanordninger, rådegravsavdekking, kasser over drivmotorene, signaler eller andre installasjoner i sporvekselen ikke ødelegges eller skades. Merking av utsatte deler kan om nødvendig utføres om høsten.


1.4 Beskyttelse mot snø og is

Sporveksler kan beskyttes mot snø og is gjennom

 • oppvarming av tunge og stokkskinne (sporvekselvarme)
 • tildekking i tungepartiet
 • snøbørster på hver side av sporvekselen

Sporvekselvarme, se Lavspenning og 22 kV/Prosjektering

For tildekking i tungepartiet finnes to typer som kan benyttes; rådegravsdeksel og tungepartideksel. Rådegravsdeksler beskytter rundt og i svillemellomrommet der driv- og kontrollstenger er plassert.

TRV:07778

For å redusere snublefaren i rådegraven skal rådegravsdeksler bygges inn i alle sporveksler på steder der det pågår skifting av tog og personale ferdes i sporet. Ellers bør rådegravsdeksler bygges inn i alle sporveksler med drivmaskin hvor det er problemer med snø.

Tungepartideksler tildekker glideplatene og tungepartiets utside. De er er mest effektive der sporvekslene passeres med hastigheter over 70 km/h, fordi tungepartiet da blåses rent av togets fartsvind.

Et tredje konsept for å holde snø og is borte er å montere en ”skjerm” av børster på utsiden av tungepartiet, snøbørster. Dette konseptet er mest effektivt mot snø som driver på tvers av sporvekselen. Snøbørstene bidrar også til at sporvekselvarmen lettere smelter is og snø ved at varmetapet mot omgivelsene blir mindre.

1.5 Bevegelig krysspiss

Komponentene i kryssparti med bevegelig krysspiss skal vedlikeholdes etter gjeldende regelverk for sporveksler. De nedbrytende slagene som oppstår i skinnekryss med fast krysspiss, vil imidlertid ikke forekomme hvor det er bevegelig krysspiss, fordi hjulpasseringen mellom vingeskinne/mangankrybben og krysspiss er ubrutt.

1.5.1 Sliping av bevegelig krysspiss

Overflatefeil på den bevegelige krysspissen kan forekomme hvis kontaktflaten mellom hjul og krysspiss er for liten og forårsaker høye spenningskonsentrasjoner i materialet. I enkelte tilfeller kan disse spenningene bli så høye at de overstiger materialets strekkfasthet og gir overflatefeil som f.eks. kjørekantsprekker, utvalsing og squats.

TRV:08248

Framvekst av disse overflatefeilene kan forebygges ved sliping av den bevegelige krysspissen etter kort tid i sporet, dvs. maksimalt 1 MBT. Slipingen vil gi økt kontaktflate mellom hjul og krysspiss, slik at spenningskonsentrasjonene reduseres.


2 Korrektive tiltak

2.1 Tungeparti

Slark i tungepartiet utbedres ved tilstramming, innsetting av fòringsblikk, hylser eller ved innbytting av nye deler.

TRV:07780

Slitte tunger kan repareres med påleggssveising bare der hvor tungene har fullt tverrsnitt (uhøvlet). Fjærskinnetunger/fjærtunger tillates ikke påleggssveist i det bevegelige området, bare der de er befestet. Sår og defekter på tunger i det bevegelige området tillates bare utbedret ved sliping. Tunger i sporveksler på stasjoner utenom togsporene tillates reparert ved sveising også i det bevegelige området. Sveisere skal ha godkjent opplæring og være sertifisert iht Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.


TRV:07781

Tunger med formfeil i loddrett eller vannrett plan, kan i noen tilfeller utbedres ved retting med bøyepresse (kaldpressing opp til + 200 0C)

Retting skal utføres når tungen har temperatur mellom +10 og + 200 0C. Tungen kan varmes opp til maksimalt + 200 0C.

TRV:07782

Det tillates ikke varmretting av tunger.

TRV:07783

Dersom tungefoten ved tungespiss tar bort i stokkskinnens liv i tilliggende stilling, skal dette rettes ved avsliping av tungefoten.


TRV:08284


Dersom det er mer enn 2 mm (V > 40 km/h) eller 5 mm (V < 40 km/h) åpning mellom tunge og tungestøtte, skal dette utbedres ved ett av følgende tiltak:

 1. Tungestøtten påleggsveises med etterfølgende avsliping til korrekt lengde og form.
 2. Innlegging av utforingsblikk/shimsing av tungestøtten til korrekt lengde.
 3. Kaldpressing av tungen til riktig beliggenhet.
 4. Bytte av tungeanordning.


TRV:07784

Skjøtåpningen mellom tungeende og mellomskinne i en leddtungeveksel skal være 4 mm (-1,+2).

Ved mindre skjøtåpning hindres tungen i å bevege seg og ved større åpning vil tungeroten bli utsatt for slagpåkjenninger. Skjøtåpningen kan reguleres ved trekking av mellomskinnen.

TRV:07785

Løse eller slarkete tungerottapper skal repareres ved innlegging av fòringsblikk i tapphullet, eventuelt ved bytting av tungerottapp.


2.1.1 Glideplater og underlagsplater

Slitasje på glideplater kan utbedres ved påleggssveising med etterfølgende finsliping. For øvrig utskiftes defekte deler, og eventuelt manglende deler erstattes.

2.2 Mellomparti

2.2.1 Skinner

Lokale feil utbedres ved påleggssveising. Skinner som har nådd slitasjegrensen skiftes ut .


2.2.2 Underlagsplater

Defekte deler utskiftes og manglende deler erstattes.


2.3 Skinnekryss og ledeskinner

Gjennomgående bolter sjekkes, tilstrammes eller skiftes ut ved behov. Grader fjernes ved sliping.

TRV:07786

Dersom målene for tillatt slitasje nås, skal krysset repareres ved påleggssveising som utføres etter prosedyrer som er godkjent i henhold til Prosedyretesting Påleggsveising. Sveisingen skal følge Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.

TRV:07787

Personell som skal utføre sveisetekniske reparasjoner skal ha godkjent opplæring og være sertifisert iht Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.

Større defekter (sprekker o.l.) skal inspiseres for å bestemme om krysset skal

a)repareres og brukes om igjen på stedet eller i et tilsvarende spor

b)repareres og brukes om igjen i skiftespor

c)kasseres


TRV:07788

I skinnekryss med bevegelig krysspiss tillates sveising på krysspissen bare i områder med fullt skinnehodeprofil.


TRV:07789

Ved skarpe overganger mellom kjøreflate og kjørekant i skinnekryss skal disse avrundes ved sliping til r = 5-13 mm på krysspissen og r = 5 mm på vingeskinnene.

Korrekt avrundingsradius kan kontrolleres ved hjelp av malene som er vist i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.

TRV:07790

Slarkete avstandsklosser skal skiftes eller påleggssveises. I begge tilfeller skal tilpasning gjøres ved sliping til korrekt rillebredde.

Ved slitasje på ledeskinnen vurderes påleggssveising, utfòring eller utskifting. Ledeskinnen kan fòres ut maksimalt 15 mm. Ved utfòring over 10 mm skal påleggsveising eller utskifting av ledeskinnen utføres ved neste planlagte vedlikehold av sporvekselen.

TRV:07791

Ved utfòring av ledeskinnen skal det alltid kontrolleres at rillebredden ikke blir mindre enn 38 mm.

2.4 Drivanordninger og stengsler

Utbedring av feil på drivanordning utføres i samråd med personell med signalkompetanse.


2.5 Skjøter, sviller, ballast

Utbedring av feil i skjøter, sviller og ballast i sporveksler utføres som for sporet for øvrig.


2.6 Sporjustering

TRV:07792

Etter sporjustering av en sporveksel skal sporvekselen kontrolleres av en signalmontør i henhold til Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning/Generiske arbeidsrutiner, før det settes trafikk på sporet.