Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver krav til vedlikehold av sporveksel- og sporsperreutrustning.

Systemoversikt signalanlegg


Kapittelet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

Sporvekselutrustning, herunder:

 • Sporvekseldrivverk
 • Sporvekselkontrollpunkt
 • Kontrollås og rigel

Sporsperreutrustning, herunder:

 • Sporsperre
 • Sporsperredrivverk
 • Kontrollås og rigel

Lokalstiller

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold av sporveksel- og sporsperreutrustning finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

1.1 Systemdefinisjon

1.1.1 Generelt

Systemdefinisjon sporveksel- og sporsperreutrustning

Med sporveksel- og sporsperreutrustning menes enhet for styring/kontroll av sporveksel- og sporsperreutrustning og nødvendige utvendige enheter for omlegging, låsing og kontroll (av låsing og posisjon).

I tillegg inngår for håndstilt sporveksel- og sporsperreutrustning nødvendige enheter for sperring for omlegging.

1.1.2 Sporvekselutrustning

Systemoversikt - Sporvekselutrustning

Med sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel menes all nødvendig utrustning for å utføre omlegging, låsing, kontroll av låsing og kontroll av posisjonen til sporvekseltungene og sporvekselkryss med bevegelig krysspiss.

En sporvekselutrustning for en sentralstilt sporveksel består av sporvekseldrivverk og sporvekselkontrollpunkt. Antall og plassering av sporvekseldrivverk og sporvekselkontrollpunkt er avhengig av sporvekselens skinneprofil, stigning og radius.

Med sporvekselutrustning for en håndstilt sporveksel menes all nødvendig utrustning for å utføre sperring av omlegging og kontroll av posisjonen til sporvekseltungene.

Sporvekselutrustning for håndstilt sporveksel består av kontrollås eller rigel.

1.1.3 Sporsperreutrustning

Sporsperre skal hindre at rullende materiell kommer inn i middel til nabospor enten ved å stoppe materiellet før dette skjer eller som siste utvei å avspore materiellet.
Systemoversikt - Sporsperreutrustning

Med sporsperreutrustning for en sentralstilt sporsperre menes all nødvendig utrustning for å utføre omlegging, låsing, kontroll av låsing og kontroll av posisjon av sporsperre.

Sporsperreutrustning for sentralstilt sporsperre består av sporsperredrivverk.

Med sporsperreutrustning for en håndstilt sporsperre menes all nødvendig utrustning for å utføre sperring for omlegging og kontroll av posisjon av sporsperre.

Sporsperreutrustning for håndstilt sporsperre består av kontrollås eller rigel.

1.1.4 Lokalstiller

Systemoversikt - Lokalstiller

Med lokalstiller menes utrustning for lokal betjening og lokal indikering av sentralstilt sporveksel og/eller sporsperre.

2 Generelt

TRV:07153

▶ a) Krav til isolasjonsmotstand for sporveksel- og sporsperreutrustning:

Isolasjonsmotstand mellom ledere innbyrdes i kabel og isolasjonsmotstand mot jordleder/skjerm skal være minst 1 MΩ.

Følgende tiltaksgrenser er definert for spenninger opp til 250 V, se Tabell: Krav til isolasjonsmotstand for sporveksel- og sporsperreutrustning.


Isolasjonsmåling mot jordleder kan sløyfes dersom anlegget er bygget for kontinuerlig isolasjonsovervåking.
Sikkerhetstagging av dette kravet gjelder for all hovedkabel. For stikkabel er dette vurdert i forhold til hvilke objekt stikkabelen er tilkoblet.
Rekkeklemme med skillekniv bør være montert før innbyrdes isolasjonsmåling av kabel gjennomføres.
Eventuelle ATC-kretskort må alltid koples ut før isolasjonsmåling.
Tillatt målespenning 500 V.Isolasjonsmotstand < 1 MΩ Rapporter og registrer i skjema i relerom/kiosk
Isolasjonsmotstand < 250 kΩ Komponent/kabel skal utbedres snarest
Isolasjonsmotstand < 50 kΩ Komponent/leder i kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for en leder (målt mot annen leder eller mot jordleder/skjerm) Kabel skal tas ut av bruk
Isolasjonsmotstand < 1 kΩ for flere defekte ledere i en kabel til sammen (parallellkoblet) målt mot jordleder/skjerm Kabel skal tas ut av bruk

TRV:07154

▶ b) Stikkabler til sikkerhetskritiske kretser uten dobbelt brudd skal isolasjonsmåles innebyrdes årlig.

TRV:07155

▶ c) Kabelinnføring til objekter skal ha slakk slik at f.eks. telehiv ikke medfører skade på kabel.

Er ikke alltid sikkerhetskritisk – bare for enkelte objekter.

TRV:07156

▶ d) Koplingspunkter på klemlist skal ha god kontakt.

Er ikke alltid sikkerhetskritisk – bare for enkelte objekter.

TRV:07157

▶ e) Kabler skal ha strekkeavlastning for å unngå belastning på koplingspunktene.

Er ikke alltid sikkerhetskritisk – bare for enkelte objekter.

TRV:07158

f) Kabel skal være merket som beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging

TRV:07159

▶ g) Ledende deler som er plassert i sone for kontaktledning skal være utjevnet til returkrets.

TRV:07160

h) Jordleder skal ikke ha synlige skader.

3 Sporvekselutrustning

3.1 Generelt

TRV:07161

▶ a) Når sporveksel legges om skal det ikke kunne oppnås kontroll om det legges imellom passbit større enn 3 mm ved drivmaskinens kontrollpunkt.

TRV:08329

▶ Når sporveksel legges om skal det ikke kunne oppnås kontroll om det legges imellom passbit på 5 mm ved tungespiss.

Avstand mellom tilliggende tunge og stokkskinne etter at sporveksel er lagt om og i kontroll, skal ikke overstige 3 mm i tungespiss i henhold til overbygningskrav TRV:04419. Dette må også kontrolleres av Signal etter innlegging eller arbeid på drivmaskinen, og ved generiske kontroller.


Ved innlegging av ny drivmaskin og etter arbeid på drivmaskinen må det kontrolleres at TRV:04422 er oppfylt, det vil si at det er minst 58 mm avstand mellom stokkskinne og fraliggende tunge i hele tungens lengde.

TRV:07162

▶ I anleggsflate bak tungespiss skal det ikke være mulig å oppnå kontroll dersom sporvidden mellom tilliggende tunge og stokkskinne på noe punkt er mindre enn 1422 mm.

For sporveksler som ikke er korrekt bestykket kan ikke dette oppfylles. Det vil i praksis si at dette kravet kun kan oppnås ved kontrollpunktene for slike sporveksler.

TRV:07163

▶ c) Dersom sporvekselen har bevegelig kryss skal ikke avstand mellom krysspiss og stokkskinne overstige 3 mm.

TRV:07944

e) Låsemargin

Utførelse: Tiltaksgrense for låsemargin for en drivmaskin er 0 %.

Låsemargin på 0% eller lavere genererer forvarsel i Sporovervåking-appen

(https://sporovervaking.kv.banenor.no/alarms,) forutsatt at drivmaskinen

har sensorovervåking.

Utførelse: Vedlikeholdsgrense for låsemargin for en drivmaskin er 20%

Figur: Låsemargin


 • Slureverdi: Effekttrekk når drivmaskinen slurer (Ps).
 • Omleggingsverdi: Maksimum effekttrekk når sporvekselen er i omleggingsfasen (Po)
 • Låseverdi: Maksimum effekttrekk når drivmaskinen er i låsefasen (Pl).
 • Omleggingsmargin: Marginen mellom omleggingsverdi og slureverdi (1-Po/Ps)*100%
 • Låsemargin: Marginen mellom låseverdi og slureverdi (1-Pl/Ps)*100%

Omleggingsmargin brukes for å vurdere tilstanden på sporvekselen.

Låsemargin brukes for å vurdere tilstanden på låsemekanismen i drivmaskinen.


3.2 Drivmaskin – Siemens Bsg. 9

TRV:07165

a) Drivmaskinkasse skal være uskadd og fritt profil skal ikke forstyrres.

TRV:07166

b) Drivmaskin skal ikke berøre ballasten i rådegrav og omkring drivmaskinkassen.

TRV:07167

c) Drivmaskin skal fritt kunne følge svillenes bevegelse.

TRV:07168

d) Drivmaskin skal ligge i samme plan som sporvekselen. Ved overhøyde skal drivmaskinen ha samme helningsvinkel som sporvekselen forøvrig.

TRV:07169

e) Drivmaskinkasse skal være godt festet til sporvekselsviller. Det skal ikke være bevegelse mellom drivmaskin og underlagsjern.

TRV:07170

▶ f) Driv- og kontrollstenger skal være uskadde, og isolasjoner skal ikke ha synlige skader.

TRV:07171

▶ g) Bolter og plastforinger skal ikke ha slitasje og skader.

TRV:07172

h) Låseblikk skal være bøyd og splittpinner skal være på plass.

TRV:07173

i) Drivmaskin skal ikke ha synlige skader.

TRV:07174

j) Hull og deksel for sveivinnføring skal være uskadd.

TRV:07175

▶ Sveivbryter skal bryte drivstrøm og kontrollstrøm til drivmaskinen.

TRV:08495

▶ Alle drivmaskiner skal utstyres med sveivbryter. På drivmaskiner som ikke har dette montert fra før, skal dette ettermonteres, senest ved første revisjon.

TRV:07176

l) Drivmaskinlokk og lås skal være uskadd og fungere tilfredsstillende.

TRV:07177

▶ m) Driv- og kontrollinjaler skal være uskadde.

TRV:07178

n) Drivtannhjul, friksjonskopling og utveksling skal ikke ha synlige skader.

TRV:07179

▶ o) Kontaktenhet skal være uskadd og kontakter skal ikke være brente.

TRV:07180

p) Motor skal være fastskrudd.

TRV:07181

q) Motorbørster skal ikke være slitt mere enn ½-part av nye børster.

TRV:07182

r) Drivmaskin skal være ren og fri for vann innvendig.

TRV:07183

s) Ledninger i drivmaskin skal være skikkelig tilkoplet, buntet og festet.

TRV:07184

t) Drivmaskin skal være smurt og ha riktig oljenivå.

TRV:07185

u) Drivmaskin skal ha en omstillingskraft på minst 3500 N.

Hvis omstillingskraft er >4000 N skal drivkraftkopling smøres. Hvis omstillingskraft er <3000 N skal drivmaskin inn til revisjon.

TRV:07186

▶ v) Drivmaskinen skal ha en fastholdekraft på mellom 6000 N og 8000 N ved låsing i drivmaskin, og med motorbrems. Hvis oppkjørkraften er utenfor kravet skal drivmaskinen inn til revisjon.

Intervallet er angitt for standard utførelse av Bsg9. Varianter kan ha fastholdkraft opp til 11000N

TRV:07187

▶ w) Drivmaskinen skal ha en fastholdekraft på 2000 N +/- 200 N etter opplåsing og med motorbrems innkoplet.

3.3 Drivmaskin - Clamp Lock

Ikke utarbeidet.

3.4 Drivmaskin Siemens Integra – CKA

Se dokument SA-083074

3.5 Drivmaskin - Siemens S 700 V - CKA

Ikke utarbeidet.

3.6 Drivmaskin - Siemens S 700 K

Ikke utarbeidet.

3.7 Drivmaskin - Alstom MET

Installasjons- og vedlikeholdsmanual: SA-800237.

3.8 Lokalstiller

TRV:07188

a) Sporveksel og/eller sporsperre skal kunne omstilles med lokalstiller når sporveksel er frigitt for lokal skifting.


TRV:07189

b) Lampe på lokalstiller skal lyse når sporveksel er frigitt og sporveksel er i kontroll.

På eldre anlegg lyser lampe på lokalstiller når trykknapp slippes, uavhengig av om kontroll er oppnådd.

TRV:07190

c) Gummihetter på lokalstiller skal være hele og elastiske.

Lokalstiller er i utgangspunktet ikke kritisk med tanke på togfremføring. Krav til vedlikehold er derfor gitt med tanke på å unngå jordfeil, som vil påvirke resten av anlegget.

3.9 Kontrollås for låsing og kontroll av sporveksel

TRV:07191

▶ a) Hake/palstengsel skal ikke gå i inngrep når avstand mellom tunge og stokkskinne overstiger 3 mm.

TRV:07192

b) Stillbukk, lodd og stenger skal ikke ha synlige skader og slitasje.

TRV:07193

c) Gripeflater, opplagringer bolter m.m. skal ikke ha synlige skader.

TRV:07194

▶ d) Låseblikk skal være bøyd og splittpinner skal være på plass.

TRV:07195

▶ e) Låsestenger skal være uskadde, og isolasjoner skal ikke ha synlige skader.

TRV:07196

f) Nøkkel/lås skal gå lett.

TRV:07197

▶ g) Låsfall skal ikke la seg åpne uten nøkkel.

TRV:07198

h) Nøkkel skal være i henhold til mal.

TRV:07199

i) Nøklene skal være riktig merket.

TRV:07200

▶ j) Bolter og foringer skal ikke ha slitasje og skader.

3.10 Rigel for sporveksel

TRV:07201

▶ a) Hake/palstengsel skal ikke gå i inngrep når avstand mellom tunge og stokkskinne overstiger 3 mm.

TRV:07202

b) Stillbukk, lodd og stenger skal ikke ha synlige skader og slitasje.

TRV:07203

c) Gripeflater, opplagringer bolter m.m. skal ikke ha synlige skader.

TRV:07204

d) Beskyttelseskasse skal være uskadd og fritt profil skal ikke forstyrres.

TRV:07205

e) Underlagsjern og maskinjern skal ikke ha synlige skader.

TRV:07206

f) Rigel skal være godt festet til sporvekselsviller. Det skal ikke være bevegelse mellom rigel og maskinjern.

TRV:07207

▶ g) Driv- og kontrollstenger skal være uskadde, og isolasjoner skal ikke ha synlige skader.

TRV:07208

▶ h) Bolter og plastforinger skal ikke ha slitasje og skader.

TRV:07209

i) Låseblikk skal være bøyd og splittpinner skal være på plass.

TRV:07210

j) Rigel skal ikke ha synlige skader.

TRV:07211

k) Hull og deksel for frikoplingsenhet skal være uskadd.

TRV:07212

l) Lokk og lås skal være uskadd og fungere tilfredsstillende.

TRV:07213

m) Rigel skal kunne frigis med frikoplingsnøkkel.

TRV:07214

n) Beskyttelsestrekk skal ikke ha synlige skader.

TRV:07215

▶ o) Driv- og kontrollinjaler skal være uskadde.

TRV:07216

▶ p) Magnetanker skal ikke klebe.

TRV:07217

q) Kontaktenhet skal være uskadd og kontakter skal ikke være brente.

TRV:07218

r) Rigel skal være ren og fri for vann innvendig.

TRV:07219

s) Rigel skal være smurt.

TRV:07220

t) Lampe skal tennes når rigel frigis.


3.10.1 Frikoplingsenhet

Frikoplingsenhet benyttes for å ha kontroll på nøkkel for mekanisk frigiving av rigel.

TRV:07221

a) Skap for frikoplingsnøkkel skal ikke ha synlige skader og lås skal være i orden.

TRV:07222

b) Frikoplingsnøkkel skal være uskadd og lett kunne tas ut og settes inn.

TRV:07223

▶ c) Det skal alltid gis positiv kontroll når frikoplingsnøkkel er satt inn i holder i skap.

TRV:07224

▶ d) Kontrollrele skal falle av når frikoplingsnøkkel tas ut av holder.

TRV:07225

e) Varmeelement i skapet skal være i orden.

4 Sporsperreutrustning

4.1 Generelt

TRV:07226

▶ a) I pålagt stilling skal sporsperrekloss ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet.

TRV:07227

▶ b) I pålagt stilling skal minimum klaring mellom sporsperrekloss og skinnetopp være 5 mm.

TRV:07228

▶ c) I avlagt stilling skal sporsperren ikke kunne løftes mere enn til 30 mm over skinneoverkantplan (SOK).

TRV:07229

▶ d) Sporsperrekloss skal ikke ha synlig skade.

TRV:07230

▶ e) Det skal ikke gis kontroll av pålagt sporsperre før sperrekloss er kommet ned i sporet på støttejernet.

TRV:07231

▶ f) Det skal ikke gis kontroll på avlagt sporsperre før sperrekloss er minst 30 mm under skinneoverkantplan (SOK).

4.2 Drivmaskin for sporsperre – Bela

TRV:07232

a) Drivmaskinkasse skal være uskadd og fritt profil skal ikke forstyrres.

TRV:07233

b) Drivmaskin skal ikke berøre ballasten i rådegrav og omkring drivmaskinkassen.

TRV:07234

c) Drivmaskin skal fritt kunne følge svillenes bevegelse.

TRV:07235

d) Drivmaskinkasse skal være godt festet til sporvekselsviller. Det skal ikke være bevegelse mellom drivmaskin og underlagsjern.

TRV:07236

▶ e) Drivstang med isolasjon skal ikke ha synlige skader.

TRV:07237

▶ f) Bolter og plastforinger skal ikke ha slitasje og skader.

TRV:07238

g) Låseblikk skal være bøyd og splittpinner skal være på plass.

TRV:07239

h) Drivmaskin skal ikke ha synlige skader.

TRV:07240

i) Drivmaskinlokk og lås skal være uskadd og fungere tilfredsstillende.

TRV:07241

j) Hull og deksel for sveivinnføring skal være uskadd.

TRV:07242

k) Drivtannhjul, friksjonskopling og utveksling skal ikke ha synlige skader.

TRV:07243

l) Kontaktenhet skal være uskadd og kontakter skal ikke være brente.

TRV:07244

m) Motor skal være fastskrudd.

TRV:07245

n) Motorbørster skal ikke være slitt mere enn ½-part av nye børster.

TRV:07246

o) Drivmaskin skal være ren og fri for vann innvendig.

TRV:07247

p) Drivmaskin skal være smurt.

4.3 Drivmaskin for sporsperre – Siemens Integra KCA

Ikke utarbeidet.

4.4 Kontrollås for sporsperre

TRV:07248

a) Låseblikk skal være bøyd og splittpinner skal være på plass.

TRV:07249

b) Låsestenger skal være uskadde, og isolasjoner skal ikke ha synlige.

TRV:07250

c) Nøkkel/lås skal gå lett.

TRV:07251

▶ d) Låsfall skal ikke la seg åpne uten nøkkel.

TRV:07252

▶ e) Sperrekloss skal ikke kunne løftes ut av sporet i støttejernet når nøkkel for lås nr. 1 er uttatt.

TRV:07253

▶ f) Sperrekloss skal ikke kunne løftes mer enn 30 mm over SOK når nøkkel for lås nr. 2 er uttatt.

TRV:07254

▶ g) Nøkkel skal være i henhold til mal.

TRV:07255

h) Nøklene skal være riktig merket.

4.5 Rigel for sporsperre

TRV:07256

a) Beskyttelseskasse skal være uskadd og fritt profil skal ikke forstyrres.

TRV:07257

b) Underlagsjern og maskinjern skal ikke ha synlige skader.

TRV:07258

c) Rigel skal være godt festet til sporvekselsviller. Det skal ikke være bevegelse mellom rigel og maskinjern.

TRV:07259

▶ d) Drivstang (låsestang) skal være uskadd.

TRV:07260

▶ e) Bolter og plastforinger skal ikke ha slitasje og skader.

TRV:07261

f) Låseblikk skal være bøyd og splittpinner skal være på plass.

TRV:07262

g) Rigel skal ikke ha synlige skader.

TRV:07263

h) Hull og deksel for frikoplingsenhet skal være uskadd.

TRV:07264

i) Lokk og lås skal være uskadd og fungere tilfredsstillende.

TRV:07265

j) Rigel skal kunne frigis med frikoplingsnøkkel.

TRV:07266

k) Beskyttelsestrekk skal ikke ha synlige skader.

TRV:07267

▶ l) Drivlinjaler skal være uskadde.

TRV:07268

▶ m) Magnetanker skal ikke klebe.

TRV:07269

n) Kontaktenhet skal være uskadd og kontakter skal ikke være brente.

TRV:07270

o) Rigel skal være ren og fri for vann innvendig.

TRV:07271

p) Rigel skal være smurt.

TRV:07272

q) Lampe skal tennes når rigel frigis.


4.5.1 Frikoplingsenhet

Frikoplingsenhet benyttes for å ha kontroll på nøkkel for mekanisk frigiving av rigel.

Ref. avsnitt 3.10.1.

5 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner