TABELL:Metoder for utjevning til returkrets i sporfelt

Denne tabellen beskriver metoder for utjevning til returkrets i sporfelt.

Tabell: Metoder for utjevning til returkrets i sporfelt – en oversikt
Metode Ingen
sporfelt
Aksel-
tellere
DC
4)
Enkeltisolerte
sporfelt 95/105 Hz
Dobbeltisolerte
sporfelt 95/105 Hz
2)
Dobbeltisolerte
sporfelt 95/105 Hz
stor avledning
TI 21 FTGS
endematet /
midtmatet
Langsgående jordleder,
returleder på stasjon
(X) 1) (X) 1) (X) 1) (X) 1) (X) 1) X (X) 1)
Kjøreskinne med
utjevningsfunksjon
X X X 3)
Midtuttak på filterimpedans (X) X X
Vilkårlig kjøreskinne X X X 5)
Tabellen er veiledende. "(X)" angir en tillatt alternativ løsning. Uten spesielle utløsende krav er det ikke nødvendig å etablere jordingselektroder.
1) Det foretas en vurdering av risiko og godtgjøres at fordelene ved å etablere langsgående jordleder rettferdiggjør investeringskostnadene.
2) Det er forutsetning om begrenset avledning til jord.
3) Utjevning må tilkobles kjøreskinne tilstrekkelig langt (systemavhengig) fra mate- og deteksjonspunktene til sporfeltene.
4) Aktuelt for ikke-elektrifisert bane (uten returkrets).
5) Utjevning av nøytralpunkt for lavspenningsnett skal ikke foretas direkte til en kjøreskinne ved dobbeltisolert sporfelt.