TRV:00771

ID TRV:00771
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabelkanal: Kabelkanalen skal plasseres iht. krav gitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Kabellegging_og_kabelkanaler#Kabelfritt_profil.
  1. Utførelse: Kabelkanalen bør monteres på formasjonsplanet.
  2. Utførelse: Når kabelkanalen legges på formasjonsplanet skal den legges oppå formasjonsplanet på et fundament av drenerende masser, for eksempel knust stein 8/22 mm.
  3. Utførelse: Fundamentet for kabelkanalen kan legges oppå formasjonsplanet.
  4. Utførelse: Kabelkanalen bør plasseres innenfor mastefundamenter. Dette medfører at mastefundamenter bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra spormidt, slik at framtidige plassbehov for kabelkanal ivaretas.
  5. Utførelse: Kabelkanalen skal ha tilstrekkelig støtte på begge sider slik at den ikke forskyver seg ved f.eks. arbeider i ballastlaget.
  6. Utførelse: Kabelkanalen skal legges slik at setninger i underlaget ikke medfører vertikale forskyvninger mellom elementer.
  7. Utførelse: Topp kabelkanal skal ikke være høyere enn topp sville når kabelkanalen ligger innenfor formasjonsplanets bredde.
  8. Utførelse: Kabelkanalen bør legges i slik høyde at oppfylling av pukk ikke når høyere opp enn 50 mm under lokk kabelkanal.
  9. Utførelse: Kabelkanalen bør følge sporets kurvatur og ikke ha ugrunnet variasjon i høyde eller avstand fra spor.
  10. Utførelse: For skifteområder og driftsbanegårder, se TRV:08263
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabelkanalen ligger stabilt og samtidig er plassert slik at den ikke er til hinder for sporvedlikehold.
Endringsartikler Endringsartikkel 1135, Endringsartikkel 3228
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Plassering og legging av kabelkanal