TRV:03411

ID TRV:03411
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Vernkonsept: Vern av utgående avganger til ledningsanlegg skal ha pålitelighetsøkende metode i samsvar med EN 50633.
 1. Utførelse: Se tabell for oversikt over metoder og tilhørende betingelser for kontaktledningsanlegg.
 2. Utførelse: Hovedvern skal overvåkes mot interne feil (eks. time-out overvåking, RAM skygge og kodeminneovervåking iht. EN 50562), målefeil, utløsningsfeil og strømforsyningsfeil og gi alarm til LFK som ALARP. Tilsvarende gjelder reservevern dersom vernet har mulighet for dette.
 3. Operative tiltak: Overvåking skal føre til følgende operative tiltak
  1. Alarmklasse «0 Melding» for overvåking etter ALARP med tid til utbedring «snarest» iht. Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Tid til utbedring av feil (TRV:00211).
  2. Alarmklasse «1 Varsel» for overvåking etter M4B med tiltak iht. Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Generelle krav (TRV:03396).
  3. Alarmklasse «2 Feil» for overvåking etter M4A med tiltak som M4B (utenom TRV:03396 underkrav 1).
 4. Utførelse: Det bør etableres rutiner for å unngå fellesfeil mellom like vern i redundans. Se også Kraftberedskapsforskriften §7-14 bokstav h.
 5. Unntak: Foretrukken utførelse av vernkonseptet bør revurderes før neste store fornyelse av vern- og kontrollanlegg for teknologisk utvikling og erfart risiko, spesielt med tanke på overvåking som kan gi redusert anleggsmasse.
 6. Utførelse: Sprang i strøm og/eller spenning kan benyttes som tilleggskriterium for å øke vernets dekning av strekningen samtidig som det skiller mellom kortslutningsstrøm og påregnelig belastningsstrøm. Sprang i impedans eller fase er ikke benyttet tidligere og bør vurderes nærmere før bruk.
 7. Dokumentasjon: Valgt pålitelighetsøkende metode skal angis tydelig i releplanen.
Identifiserte farer ved fellesfeil mellom like vern i redundans er:
 • Algoritmefeil eller -mangler som kan overse feilsituasjoner
 • Produksjonsfeil som gir lik feilfunksjon eller feiltidspunkt
 • Konfigureringsfeil dersom begge vern stilles feil inn likt
 • Vernplanleggingsfeil ved feil i releplanen
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Utfase bruk av pålitelighetsøkende metode "M2 limited supported by M4B" i EN 50633. Velge metode M1, M2 eller M3 for alle strekninger der dagens overstrømsvern som reservevern ikke dekker minimum 85 % av banestrekningen til neste vern.
Endringsartikler 546 2022 Endringsartikkel 3382, 546 2019 Endringsartikkel 2207
Relatert krav TRV:03405, TRV:03191, TRV:03408
Opprettet 2019/02/05
Referanse EH-025417-000

EH-027288-007 om sonegrensebryter

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Endringsartikler: