TRV:08325

ID TRV:08325
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Prosjekteringskontroll: Prosjektering av konstruksjoner skal kontrolleres i henhold til NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 pkt. NA.A1.3.1(903) Prosjekteringskontroll. Prosjekteringskontrollen skal også omfatte kontroll opp mot Teknisk regelverk og eventuelle andre relevante standarder, veiledere eller håndbøker som måtte gjøre seg gjeldende for den aktuelle konstruksjonen.

Alle konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbanen at et eventuelt sammenbrudd vil påvirke jernbanens evne til å framføre tog skal kontrolleres etter prosjekteringskontrollklasse PKK3.

  1. Unntak: For konstruksjoner som ikke bærer trafikklaster og som ved et eventuelt sammenbrudd ikke vil medføre større konsekvens for jernbanens evne til å framføre tog, kan det benyttes prosjekteringskontrollklasse PKK2. Valg av prosjekteringskontrollklasse PKK2 skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.
Hensikten med prosjekteringskontroll er å verifisere at prosjekteringen er utført og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk.

Eksempler på konstruksjoner nært spor, som ikke bærer trafikklaster, hvor valg av prosjekteringskontrollklasse PKK2 kan være aktuelt:

  • Enkle midlertidige konstruksjoner.
  • Enkle snøoverbygg.
  • Ordinære plattformer.
  • Støttevegger med konstruksjonshøyde lavere enn 4 meter som ikke støtter skrånende terreng.
  • Vannsikringsløsninger i tunneler som ikke inngår i stabilitetssikringen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Verifikasjon av at prosjekteringen er utført og dokumentert i henhold til gjeldende regelverk.
Endringsartikler Endringsartikkel 3773
Relatert krav
Opprettet
Referanse NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon