Teknisk regelverk:Årsrapport 2014

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, hvor seksjonsleder for Regelverk & Spesifikasjoner er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverkskoordinator Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2014

Godkjenner: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Overbygning Alf Helge Løhren
Underbygning Margareta Viklund
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer Arne Vik
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen og Frank Martinsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad


Regelverkskoordinator: Helén Helland


Systemansvarlig: Stanislav Pika

1.2 Møter

I 2014 er det avholdt 7 møter.

1.3 Viktige aktiviteter i 2014

1.3.1 Felles elektro

Det pågår et omfattende revisjonsarbeid for jordingskapitlet i felles elektro, og flere endringsforslag er satt på vent til ny versjon foreligger.

Ellers er det noe få endringer i øvrige kapitler:

 • veileding om SF6-gass
 • tiltak mot sårkanter på kabelkanaler
 • strengere kvalitetskrav til trekkerør for fiberoptisk kabel
 • kabel på skinnefot
 • krav til merking av kabler med farespenninger

1.3.2 Tunneler

 • Kapitlet for Vann- og frostsikring ble gått igjennom for tydeliggjøring av krav og feilrettinger. I tillegg er funksjonskravene tydeliggjort, og spesifikke krav flyttet til teknisk spesifikasjon for vann- og frostsikring
 • Kapitlet for Snøoverbygg opprettet på bakgrunn av anbefalinger i rapport "Nytte-/kostvurdering av brannsikring i snøoverbygg".
 • Vurdering av behov for profilutvidelse for visse tunnellengder tatt inn i regelverket.

For Vedlikehold er det ikke gjennomført noen endringer.

1.3.3 Overbygning

I Overbygning/Prosjektering har mye av aktiviteten vært knyttet til harmonisering med ny TSI Infrastruktur som nylig ble publisert. Dette gjelder bl.a nytt krav om tiltak mot sidevind, krav til personoverganger og krav til sprang i manglende overhøyde ved høye hastigheter. Samsvarsliste er oppdatert til ny TSI. Her er det også tilføyd veiledning om hvordan samsvarsvurderinger kan utføres for denne TSIen.

En annen viktig aktivitet er nye krav til hastighet forbi plattformer.

I Overbygning/Vedlikehold er det er kun gjennomført rettelser.

1.3.4 Kontaktledning

Det er lagt inn 16 nye kravendringer og 12 nye presiseringer i boka Prosjektering, en ny kravendring og to nye presiseringer i boka Bygging, for flere detaljer om endringene se endringslogger.

1.3.5 Lavspenning og 22 kV

TSI-krav til belysning er nå hjemlet i EN 12464-2:2014. Ellers er det ingen endringer for Lavspenning og 22 kV.

1.3.6 Banestrømforsyning

Det er utført en gjennomgripende revisjon av kapittelet Koblingsanlegg. Det nye kapittelet gjelder både for prosjektering og bygging. Denne gjennomgangen har også ført til endrigner av andre deler av Banestrømfosyning.

Andre endringer er:

 • Generelle tekniske krav der endringer relatert til: Tilrettelegging for vedlikehold, levetid stasjonsanlegg og EMC-krav til matestasjoner.
 • Noen nye krav for kraftsystem som omhandler: Selvstendighet, koblingsmuligheter, uavhengige spor, lav spenning og forstyrrelser.
 • Noen nye krav for matestasjoner som omhandler: Spenning og frekvens, standardiserte systembilder og symboler, behov for koblingsanlegg, levetid stasjonsanlegg, lavfrekvente sporfelt, verifikasjonskrav og dokumentasjonskrav og EMC generelt.

1.3.7 Tele

For Prosjektering og bygging er innholdet i følgende kapitler kvalitetssikret, en del endringer er foretatt og feil er rettet:

- Generelle tekniske krav

- Dokumentasjon

- Kabelanlegg

- Transmisjonssystemer

- Informasjonssystemer.


Kapittel Teleteknisk bygninger og rom i Vedlikehold er supplert med nytt avsnitt Adgangskontrollanlegg.

2 Endringer i Teknisk regelverk 2014

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Teknologi, Utbygging, Bane og Trafikk og marked.


Godkjenningsrådet i 2014 har bestått av:

Seksjonsleder Regelverk & Spesifikasjoner: Christopher Schive

Seksjonsleder Baneteknikk: Trond Børsting

Seksjonsleder Elkraft: Tore Telstad

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Bjørn Ukkestad

Utbygging: Finn Holom

Bane: Jens Melsom

Trafikk og marked: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottat 260 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 229 er behandlet. Av disse ble 32 forkastet. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag Endringer/nye krav Feilretting/presiseringer/Annet
Felles bestemmelser 20 5 15
Felles elektro 34 12 22
Skilt 3 1 2
Underbygning/Prosjektering og bygging 8 4 4
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 5 1 4
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 6 2 4
Bruer/Vedlikehold 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 46 19 27
Overbygning/Bygging 4 3 1
Overbygning/Vedlikehold 4 1 3
Kontaktledning/Prosjektering 28 16 12
Kontaktledning/Bygging 3 1 2
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 3 3 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 9 9 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0
Signal/Prosjektering 33 20 13
Signal/Bygging 3 1 2
Signal/Vedlikehold 9 3 6
Signal/Kontroll 5 5 0
Tele/Prosjektering og bygging 5 4 1
Tele/Vedlikehold 1 1 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 0 0 0
Totalt 229 109 120

Kolonnen "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon.


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 22 3 0 0 0 0
Felles elektro 24 7 1 0 0 0
Skilt 2 2 1 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 5 5 0 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 0 1 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 4 1 3 0 0 0
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 3 3 0 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 18 19 10 0 5 0
Overbygning/Bygging 3 2 0 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 7 1 0 0 3 0
Kontaktledning/Prosjektering 24 4 1 0 0 0
Kontaktledning/Bygging 3 2 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 2 1 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 10 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 32 3 1 0 0 0
Signal/Bygging 3 2 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 4 5 0 0 0 0
Signal/Kontroll 5 0 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 2 3 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 1 1 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 0 0 0 0 0 0
Totalt 175 64 18 0 3 0

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Applikasjon for dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2014

I 2014 er det behandlet 164 dispensasjonssøknader. Dette er en svak oppgang i antall søknader i forhold til 2013. Noe av årsaken til denne økningen er økt utbyggingsaktivitet på våre linjer. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 4 0 0 1
Felles elektro 19 6 1 12
Skilt 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 13 7 1 5
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 9 5 0 4
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 4 3 0 1
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 42 22 4 15
Overbygning/Bygging 9 3 1 5
Overbygning/Vedlikehold 5 3 1 1
Kontaktledning/Prosjektering 8 3 1 0
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 1 1 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 2 0 1 1
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 47 39 2 2
Signal/Bygging 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 2 0 0 2
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 164 91 11 49

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

DS2014.PNG

3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 5 eller flere ganger fra 3 krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke 3 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2014.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant 6 4 1 1
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording - Bruk av spenningsbegrenser – ”åpen jording” 5 0 0 5
Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg x x x x

3.3.1 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyde

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformformfornyelser i 2014. Det søkes i en del tilfeller om å bygge lav (550 mm) plattformhøyde, spesielt gjelder dette i tilfeller hvor det foreligger vernehensyn. Dispensasjoner som er innvilget for å bygge lav plattformhøyde er Hjerkinn stasjon på Dovrebanen, Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, samt to plattformer på Rørosbanen der øvrige nye plattformer er bygget i denne høyden.

3.3.2 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording#Bruk av spenningsbegrenser – ”åpen jording”

Det ble søkt avvik på anlegg som har vært i drift i noen tid (år), og der informasjonen i søknadene har vært utilstrekkelig.

3.3.3 Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, ble det i 2014 gjennomført en forbedringsorientert kvalitetskontroll. Tabellen under viser hvilke revisjoner som er gjennomført i 2014.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Fellesprosjektet parsell 1, FP1, Korslund Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2014-01
Kontroll av signalanlegg Signal/Kontroll/Generelle krav Kontroll_av_signalanlegg_2014