Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI Infrastruktur

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI Infrastruktur (1299/2014 of 18 November 2014) og tillegg (EU) 2019/776 of 16 May 2019 med referanse til hvor kravet ivaretas i Teknisk regelverk.

1 Samsvarsliste

Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI krav oppfylt Vurdering av samsvar
4.2.3.1 Minste tverrsnitt Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Minste tverrsnitt for tog, nye baner Ja Tverrsnitt samsvarsvurdering
4.2.3.2 Sporavstand Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Sporavstand på linjen Ja Sporavstand samsvarsvurdering
4.2.3.3 Maks stigning/fall Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Fall og stigninger Ja Stigning / Fall samsvarsvurdering
4.2.3.4 Min. horisontal kurveradius Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Dimensjonerende parametre - sidespor

Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Bufferoverdekning i S-kurve

Ja Kurveradius samsvarsvurdering
4.2.3.5 Min. vertikal kurveradius Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Vertikalkurver Ja Kurveradius samsvarsvurdering
4.2.4.1 Nominell sporvidde Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Sporombygging og nyanlegg Ja Nominell sporvidde samsvarsvurdering
4.2.4.2 Maks. overhøyde Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger Ja Sporgeometri samsvarsvurdering
4.2.4.3 Manglende overhøyde Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger Ja
4.2.4.4 Maksimalt sprang i manglende overhøyde Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé Kurver uten overgangskurver Ja
4.2.4.5 Ekvivalent konisitet Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Sporombygging og nyanlegg Ja Ekvivalent konisitet - samsvarsvurdering
4.2.4.6 Skinnehodets profil Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Skinneprofiler Ja Skinnehodets form svamsvarsvurdering
4.2.4.7 Skinnehelning Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Sporombygging og nyanlegg Ja Skinnehelning samsvarsvurdering
4.2.5.1 Geometriske konstruksjonskrav i sporveksler Overbygning/Prosjektering/Sporveksler Ja Sporveksler samsvarsvurdering
4.2.5.2 Bruk av bevegelige skinnekryss Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Skinnekryss Ja
4.2.5.3 Maksimal føringsløs lengde i kryssveksler og sporkryss Overbygning/Prosjektering/Sporveksler Ja
4.2.6.1 Sporets motstand mot vertikale laster Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav - Overbygningsklasser Ja Trafikklaster spor samsvarsvurdering
4.2.6.2 Sporets motstand mot langsgående krefter Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Sporombygging og nyanlegg

Overbygning/Prosjektering/Ballast - Profiler

Ja
4.2.6.3 Sporets motstand mot laterale krefter Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Sporombygging og nyanlegg

Overbygning/Prosjektering/Ballast - Profiler

Ja
4.2.7.1 Trafikklaster på nye bruer Bruer/Prosjektering og bygging/Laster Ja Nye bruer og konstruksjoner samsvarvurdering
4.2.7.2 Vertikallaster og jordtrykkeffekter Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster

Bruer/Prosjektering og bygging/Fundamentering - Jordtrykk

Ja Underbygning samsvarsvurdering
4.2.7.3 Laster på konstruksjoner nær spor Bruer/Prosjektering og bygging/Laster - Trykk- og sugeffekter fra passerende tog (aerodynamiske effekter) Ja Nye bruer og konstruksjoner samsvarvurdering
4.2.7.4 Trafikklaster på eksisterende bruer Infrastrukturens egenskaper/590/Spor og profil - Aksellaster og metervekter pga bruenes bæreevne Ja Eksisterende bruer og underbygning samsvarsvurdering
4.2.8.1 Umiddelbar grenseverdi for sidefeil Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering - Horisontalgeometri Ja Grenseverdier sporfeil samsvarsvurdering
4.2.8.2 Umiddelbar grenseverdi for høydefeil Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering - Vertikalgeometri Ja
4.2.8.3 Umiddelbar grenseverdi for vindskjevhet Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering - Vertikalgeometri-Justering Ja
4.2.8.4 Umiddelbar grenseverdi for sporvidde Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering - Avvik i sporvidden Ja
4.2.8.5 Umiddelbar grenseverdi for overhøyde Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering - Vertikalgeometri-Toleranser Ja
4.2.8.6 Umiddelbare grenseverdier for sporveksler Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler - Tunge og stokkskinne

Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler - Skinnekryss

Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler - Ledeskinner

Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler - Ledevidde kryssparti

Ja
4.2.9.1 Plattformlengde Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Plattformlengde Ja Plattformlengde samsvarsvurdering
4.2.9.2 Plattformhøyde Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant Ja Plattformhøyde samsvarsvurdering
4.2.9.3 Horisontal avstand plattformkant - spormidt Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant Ja Avstand plattformkant - spormidt samsvarsvurdering
4.2.9.4 Sporets kurveradius langs plattform Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer Ja Spor langs plattform - samsvarsvurdering
4.2.10.1 Maks. trykkvariasjoner i tunneler Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster - Nyttelast Ja Maksimale trykkvariasjoner i tunneler - samsvarsvurdering
4.2 10.2 Sidevind Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav - Sidevind Ja Sidevind samsvarsvurdering
4.2.10.3 Flyvende Ballast Overbygning/Bygging/Ballast - Øvre ballastlag i sporområder og sporvekselområder Ja Flyvende ballast - samsvarsvurdering
4.2.11.1 Avstandsmerker Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt - Signal 75A «Kilometerskilt» Ja Km merker - samsvarsvurdering
4.2.11.2 Driftskrav for ekvivalent konisitet Overbygning/Vedlikehold/Skinner - Sporets ekvivalente konisitet Ja Driftskrav ekvivalent konisitet - samsvarsvurdering
4.2.12.2 Toalett tømme fasiliteter Ikke relevant for Bane NOR
4.2.12.3 Vaskemaskiner for tog Ikke relevant for Bane NOR
4.2.12.4 Vannpåfyllingsanlegg Ikke relevant for Bane NOR
4.2.12.5 Drivstoffpåfyllingsanlegg Ikke relevant for Bane NOR
4.2.12.6 Parkeringsstrøm / togvarme Lavspenning/Prosjektering/Togvarme - Togvarmepost Ja Togvarmeanlegg - samsvarsvurdering

2 Vurdering av samsvar

Teknisk kontrollorgan skal vurdere samsvar med TSI krav på bakgrunn av:

 1. Gjennomgang av prosjektert løsning
 2. Kontroll av ferdig anlegg

Gjennomgang av prosjektert løsning innebærer kontroll av at det er anvendt korrekte verdier og parametere i henhold til TSI kravene under prosjektering av anlegget.

Kontroll av ferdig anlegg innebærer kontroll / målinger i anlegget for å sjekke at komponenter og delsystemer er i samsvar med TSI kravene

I følgende avsnitt er det angitt i hvilken grad gjennomgang av prosjektert løsning og kontroll av ferdig anlegg inngår i samsvarsvurderingene for de ulike TSI parameterene.

Ved samsvarsvurdering av delsystemer (eller deler av et delsystem) hvor tidligere verifisering av samme type delsystem har vært vellykket, skal teknisk kontrollorgan legge dette til grunn.

Teknisk kontrollorgan skal ikke vurdere samsvar med ytelsesparametere i kap. 4.2.1 i TSI Infrastruktur.

Informasjon i avsnitt under bygger på

2.1 Minste tverrsnitt (4.2.3.1)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

Vurdering av profiler ved gjennomgang av prosjektert løsning skal vises ved beregninger mot følgende karakteristiske tverrsnitt:

 • spor uten overhøyde
 • spor med maksimal overhøyde
 • spor med bru / konstruksjon over sporet
 • andre steder med mindre enn 100 mm avstand mellom objekt og minste tverrsnitt.

Beregningene skal utføres i henhold til EN 15273-3:2013, kap. 5, 7, 10, Vedlegg C og D.4.8 i vedlegg D.

Bane NOR anvender dynamisk metode etter EN 15273-3:2013 for å dimensjonere referanseprofil. Referanseprofilet legger til grunn at referansekjøretøy med største tverrsnitt langs hele kjøretøyet skal kunne framføres uten innskrenkinger langs sporet. Referansekjøretøy er vist her. Minste tverrsnitt for nye baner er utarbeidet på bakgrunn at den skal sikre problemfritt framføring av referansekjøretøy med tverrsnitt GC fra EN 15273-3:2013, Annex C, Figur C.3 og tverrsnitt DE3 fra EN 15273-3:2013, Annex D, Avsnitt D4.8, Figur D.25.

Kontroll av ferdig anlegg skal utføres ved målinger på steder hvor det i prosjekteringsfasen er identifisert mindre klaring enn 100 mm.

2.2 Sporavstand (4.2.3.2)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

Vurdering av sporavstand skal utføres på bakgrunn av beregninger av nødvendig sporavstand (limit distance between track centres) i henhold til EN 15273-3:2013, kap 9. Beregninger av nødvendig sporavstand skal utføres i kurver med aktuell kurveradius og overhøyde.

På steder hvor differanse mellom nominell sporavstand og nødvendig sporavstand er mindre enn 50 mm skal sporavstand verifiseres med målinger.

2.3 Stigning / Fall (4.2.3.3)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

For spor, utenom spor langs plattform og hensettingsspor, er det bare spor med trafikkode P1 (høyhastighet > 250 km/h) hvor det stilles krav til stigning og fall i TSI Infrastruktur. For spor langs plattform, er det bare steder hvor deling av tog skal utføres, vurdering av samsvar er nødvendig.

2.4 Minimum horisontal kurveradius (4.2.3.4)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

Horisontal kurveradius kan måles med sporgeometrimålevogn eller sporjusteringsmaskin.

Formel vedr. bufferoverdekning i S kurve er forskjellig i Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Bufferoverdekning i S-kurve og TSI Infrastruktur, men formel i Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé - Bufferoverdekning i S-kurve gir samme eller gunstigere resultat i forhold til TSI krav

2.5 Minimum vertikal kurveradius (4.2.3.5)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

2.6 Nominell sporvidde (4.2.4.1)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

Vurdering av samsvar ved gjennomgang av prosjektert løsning utføres ved å sjekke prosjektets egenerklæring.

Vurdering av samsvar ved kontroll av ferdig anlegg utføres ved å vise til EU verifiseringserklæring for sviller som er anvendt i prosjektet. Verifiseringserklæring utstedes av leverandør av svillene.

Sporkonstruksjoner som angis i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner - Sporombygging og nyanlegg gir nominell sporvidde iht TSI krav

2.7 Sporgeometri

2.7.1 Generelt

Ved gjennomgang av prosjektert løsning skal samsvar kontrolleres med bruk av hastigheter i henhold til skiltplan. Samsvarsvurdering for sporgeometri i sporveksler er ikke nødvendig.

2.7.2 Overhøyde (4.2.4.2)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

Vurdering av samsvar ved kontroll av ferdig anlegg kan utføres ved å vise til sporgeometrimålinger med målevogn.

2.7.3 Manglende overhøyde (4.2.4.3)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar kan utføres ved å vise til beregninger på bakgrunn av skiltet hastighet, kurveradius og overhøyde.

2.7.4 Sprang i manglende overhøyde (4.2.4.4)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Sprang i manglende overhøyde opptrer normalt bare i sporveksler. Vurdering av samsvar kan utføres ved å vise til beregninger på bakgrunn av skiltet hastighet, kurveradius og overhøyde.

2.8 Ekvivalent konisitet (4.2.4.5)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

I Guide for the application of the INF TSI, appendix 2 vises beregninger for ulike sporkonstruksjoner som tilfredsstiller kravene til ekvivalent konisitet. Det fremgår her at Bane NOR sine sporkonstruksjoner med skinnehelning 1:20 og skinneprofil 49E1, 54E3 og 60E1 tilfredsstiller TSI krav til ekvivalent konisitet.

2.9 Skinnehodets utforming (4.2.4.6)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Det skal vises at skinneprofiler er hentet fra EN 13674-1:2011, Annex A. Skinneprofilene 49E1, 54E3 60E1 og 60E2 er alle inkludert i denne standarden, og tilfredsstiller dermed TSI kravet.

2.10 Skinnehelning (4.2.4.7)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar utføres ved å vise til EU verifiseringserklæring for sviller som er anvendt i prosjektet. Verifiseringserklæring utstedes av leverandør av svillene.

Sporveksler i skinneprofil 60E1 har skinnehelning 1:20 og sporveksler med 54E3 skinneprofil har vertikale skinner. Begge tilfredsstiller dermed TSI krav (Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Konstruksjon

2.11 Sporveksler (4.2.5)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

For vurdering av samsvar skal prosjektet fremvise en egenerklæring om at sporvekselkonstruksjoner som er anvendt tilfredsstiller TSI kravene (4.2.5.1 til og med 4.2.5.3).

Alle sporveksler som er listet i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler/Vedlegg/Oversikt over sporvekseltegninger#Sporveksler som nyanskaffes vil tilfredstille alle krav i TSI Infrastruktur, avsnitt 4.2.5 for hastigheter til og med 250 km/h. Dette gjelder også for kurveveksler som tar utgangspunkt i ovennevnte sporveksler og som er bøyd i henhold til regler i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Minste_kurveradius_for_kurveveksler.

En viktig forutsetning er at sporveksler er bestykket i henhold til Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning, TABELL:Bestykning av sporveksel 1:9, TABELL:Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4, eller TABELL:Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1.

Merk at sporveksler 1:9 R300, bestykket med 1 drivmaskin i tungeparti, i henhold til Tabell: Bestykning av sporveksel med stigning 1:9 og større, tillatt hastighet 40 og lavere, ikke vil tilfredstille alle TSI krav.

For hastigheter over 250 km/h vil alle sporveksler med bevegelig skinnekryss i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler/Vedlegg/Oversikt over sporvekseltegninger#Sporveksler som nyanskaffes tilfredstille alle krav i TSI Infrastruktur, avsnitt 4.2.5.

2.12 Sporets motstand mot trafikklaster (4.2.6)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar for sporkonstruksjonens evne til å motstå trafikklaster kan gjøres ved henvisning til en eksisterende sporkonstruksjon som oppfyller driftsforhold som er beregnet for den aktuelle bruk. Den eksisterende sporkonstruksjonen det refereres til må ha vært i drift minimum et år og ha blitt belastet med minimum 20 MGT akkumulert trafikkbelastning.

Bruksbetingelser skal defineres ved å angi følgende opplysninger:

 • maksimal aksellast
 • maksimal strekningshastighet
 • minimum kurveradius
 • maksimal overhøyde
 • maksimal manglende overhøyde

Sporkonstruksjonen skal defineres ved å oppgi data for sporkonstruksjonen.

2.12.1 Sporkonstruksjoner

Data for de mest aktuelle sporkonstruksjoner i Bane NOR er vist under:

Track component Track construction
JBV60 FE (NSB­95 FC) 1) JBV54 FE (JBV97 54 Fastclip) 2)
Rail profile 60E1 54E3
Rail grade R260Mn R260Mn
CWR or jointed track CWR CWR
Fastening system Pandrol Fastclip Pandrol Fastclip
Pad stiffness 40 - 60 kN/mm 40 - 60 kN/mm
Min. mean clamping force for each rail seat min. 16kN min. 16kN
Longitudinal restraint min. 7 kN (EN 13146-1) min. 7 kN (EN 13146-1)
Sleeper type Concrete Concrete
Positive characteristic bending moment for rail seat section Mk,r,pos 16,80 kNm 7,59 kNm
Negative characteristic bending moment at centre section Mk,c,neg 10,50 kNm 11,73 kNm
Length/width/height of sleeper [mm] 2600x300x223 2400x280x196
Mass of sleeper 285 kg 238 kg
Nominal track gauge 1435 mm 1435 mm
Rail inclination 1:20 1:20
Ballast shoulder min. 400 mm min. 400 mm
Ballast height (from rail top) min. 750 mm min. 700 mm
Ballast Cat E EN 13450 Cat E EN 13450
Sleeper spacing 600 mm 600 mm


1) JBV60 FE og NSB­95 FC er med unntak av små designforskjeller i befestigelsen, samme sporkonstruksjon og har identiske egenskaper for parametere i tabellen over.

2) mangler

Sporkonstruksjon BNF60 FE "Dual Rail" er vurdert å ha identiske (eller bedre) egenskaper enn dem som allerede er oppført, og at spor med slike sviller også vil oppfylle kravene i 4.2.6.

2.12.2 Sporvekselkonstruksjoner

Data for de mest aktuelle sporkonstruksjoner i Bane NOR er vist under:

S&C component S&C construction
SPV 60 FC SPV 54 e2039
Rail profile 60E1 54E3
Switch blade profile 60E1A4 54E1A2
Rail grade R350HT R350HT
Rail grade switch blade R350HT R350HT
CWR or jointed track CWR CWR
Fastening system Pandrol Fastclip/e-clip Pandrol e-clip
Pad stiffness 50 - 150 kN/mm 50 - 150 kN/mm
Min. mean clamping force for each rail seat min. 16kN min. 16kN
Longitudinal restraint min. 7 kN (EN 13146-1) min. 7 kN (EN 13146-1)
Sleeper type Concrete Concrete
Positive characteristic bending moment for concrete sleeper 22 kNm 22 kNm
Negative characteristic bending moment for concrete sleeper -15 kNm - 15 kNm
Cross section of sleeper 210 mm x 260 mm 210 mm x 260 mm
Nominal track gauge 1435 mm 1435 mm
Design track gauge 1435 mm (1437 mm from 2021) 1435 mm (1437 mm from 2021)
Rail inclination 1:20 Vertical
Ballast shoulder min. 400 mm min. 400 mm
Ballast height (from rail top) min. 750 mm min. 700 mm
Ballast Cat E EN 13450 Cat E EN 13450
Sleeper spacing 600 mm 600 mm
Crossing type Fixed and Swing nose Fixed
Crossing material Cast 12-14 manganese fixed part / R350HT swing nose Cast 12-14 manganese
Geometrical characteristics Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål
Maximum line speed on diverging track Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Geometri Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Geometri

2.12.3 Referansespor

Under er gjengitt strekninger som kan oppgis som referanse for samsvarsvurdering:

Oslo S - Gardermoen (Gardermobanen)

 • Sporkonstruksjon: NSB95 FC (samme parametere som JBV60 FE)
 • Sporkonstruksjon tatt i bruk: 1998
 • Akkumulert trafikkbelastning: > 200 MGT
 • maksimal aksellast: 22,5 t
 • maksimal strekningshastighet 210 km/h
 • minimum kurveradius: 400 m
 • maksimal overhøyde: 150 mm
 • maksimal manglende overhøyde: 130 mm
 • Sporveksler: SPV 60 FC
  • 1:26 R2600
  • 1:18 R1200
 • Sporveksler: SPV 54 e2039
  • 1:14 R760
  • 1:12 R500
  • 1:9 R300
  • 1:7 R190


Dombås - Fokstua (Dovrebanen)

 • Sporkonstruksjon: NSB95 FC (samme parametere som JBV60 FE)
 • Sporkonstruksjon tatt i bruk: 2010
 • Akkumulert trafikkbelastning: > 25 MGT
 • maksimal aksellast: 22,5 t (dimensjonert for 25t)
 • maksimal strekningshastighet 130 km/h
 • minimum kurveradius: 275 m
 • maksimal overhøyde: 150 mm
 • maksimal manglende overhøyde: 153 mm

Sandnes - Stavanger (Sørlandsbanen)

 • Sporkonstruksjon: JBV97 FC (samme parametere som JBV54 FE)
 • Spor tatt i bruk: 2009
 • Akkumulert trafikkbelastning: > 30 MGT
 • maksimal aksellast: 22,5 t
 • maksimal strekningshastighet 105 km/h
 • minimum kurveradius: 385 m
 • maksimal overhøyde: 150 mm
 • maksimal manglende overhøyde: 150 mm
 • Sporveksler: SPV 60 FC
  • 1:15 R760
 • Sporveksler: SPV 54 e2039
  • 1:14 R760
  • 1:12 R500
  • 1:9 R300
  • 1:9 R190
  • 1:7 R190

Dale - Bergen (Bergensbanen)

 • Sporkonstruksjon: JBV97 FC (samme parametere som JBV54 FE)
 • Sporkonstruksjon tatt i bruk: 2009
 • Akkumulert trafikkbelastning: > 30 MGT
 • maksimal aksellast: 22,5 t
 • maksimal strekningshastighet 130 km/h
 • minimum kurveradius: 210 m
 • maksimal overhøyde: 140 mm
 • maksimal manglende overhøyde: 150 mm

2.13 Trafikklaster på nye bruer og konstruksjoner (4.2.7.1 og 4.2.7.3)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar baseres på kontroll av at alfa faktor som er anvendt er i samsvar med med den aktuelle trafikkode.

2.14 Vertikallaster på underbygning (4.2.7.2)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar baseres på kontroll av at alfa faktor som er anvendt er i samsvar med med den aktuelle trafikkode.

2.15 Trafikklaster på eksisterende bruer og underbygning (4.2.7.4)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Samsvar kan vises gjennom å kontrollere at linjeklasse som er oppgitt i Infrastrukturens egenskaper/590/Vedlegg/T9003d02.pdf er i samsvar med aktuell trafikk kode i henhold til vedlegg E i TSI Infrastruktur. Det er ikke nødvendig å vise dette ved beregninger.

Alle eksisterende strekninger åpne for trafikk i Bane NOR tilfredsstiller linjekategori D2 eller høyere. Dette er tilstrekkelig for alle trafikk koder med unntak av F1. Oslo - Kornsjø (vestre linje), Sandnes - Stavanger, Gardermobanen, Ofotbanen og Dunderlandsbanen har linjekategori D4 eller høyere og vil således også tilfredsstille trafikkode F1.

2.16 Umiddelbargrenser for sporgeometriske feil (4.2.8)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Nei
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Teknisk kontrollorgan skal ikke vurdere samsvar her.

Grenseverdier i Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering og Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler ivaretar krav til umiddelbare grenseverdier i TSI Infrastruktur.

Merk at maks ledeflateverdi (“free wheel passage”) er i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler - Tunge og stokkskinne utledet av krav til min. avstand fraliggende tunge og stokkskinne og sporvidde.

2.17 Plattformlengde (4.2.9.1)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Samsvar vurderes ut fra prosjektert løsning / tegninger som viser at plattformlengde tilfredsstiller toglengde i henhold til valgt trafikk kode (Tabell 2 i Infrastruktur TSI)

2.18 Plattformhøyde (4.2.9.2)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

Samsvar vurderes ut fra prosjektert løsning / tegninger som viser at plattformhøyde er prosjektert til 760 mm over skinnetopp (evt. 550 mm), samt kontrollmålinger etter installasjon.

Ved kontrollmåling av høyde skal Bane NOR sine toleranser iht. Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant legges til grunn.

2.19 Avstand plattformkant - spormidt (4.2.9.3)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Ja

For dette kravet gjelder en norsk tilpasning i Forordning (EU) nr. 1299/2014. https://lovdata.no/LTI/forskrift/2015-10-05-1163/§2

Som fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 skal avstanden mellom spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq ), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, beregnes med følgende verdier for tillatt ekstra overheng (Skin ):

a) på innsiden av kurven: Skin = 40,5/R,

b) på utsiden av kurven: Skin = 31,5/R.

Vurdering av samsvar vises gjennom resultat av beregninger basert på kap. 13 i EN 15273-3:2013. Anvendelse av beregninger gitt i Teknisk regelverk - Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner/Vedlegg/Plattformer og lasteramper mot spor i kurver svarer til kap. 13 i EN 15273-3:2013 med verdier for overheng i henhold til den norske tilpasning av kravet.

Ved kontroll av ferdig anlegg skal samsvar vises gjennom målinger ved plattformens ender og for hver 30 meter på rettlinje / hver 10 meter i kurve.

2.20 Spor langs plattform (4.2.9.4)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Samsvar vurderes ut fra prosjektert løsning / tegninger som viser at spor langs plattform har kurveradius ≥ 300m.

2.21 Maksimale trykkvariasjoner i tunneler (4.2.10.1)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Ja
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar utføres ved å vise til resultater av numeriske simuleringer i henhold til kapittel 4 og 6 i EN 14067-5: 2006 + A1: 2010 for TSI Loc&Pas kompatible tog som skal trafikkere den aktuelle tunnel med hastighet ≥ 200 km/h. Trykkvariasjoner som følge av atmosfæriske og geografiske forhold kan ses bort fra.

2.22 Sidevind (4.2.10.2)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Nei
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Vurdering av samsvar er her utenfor TSIens virkeområde (ref TSI INF 6.2.4.13). Teknisk kontrollorgan skal altså ikke vurdere samsvar med dette kravet.

2.23 Flyvende ballast (4.2.10.3)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Nei
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Dette er et åpent punkt i TSIen hvor Teknisk kontrollorgan ikke skal vurdere samsvar.

2.24 km merker (4.2.11.1)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Nei
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Teknisk kontrollorgan skal ikke vurdere samsvar her.

2.25 Driftskrav til ekvivalent konisitet (4.2.11.2)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Nei
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Teknisk kontrollorgan skal ikke vurdere samsvar her.

2.26 Togvarmeanlegg (4.2.12.6)

 • Gjennomgang av prosjektert løsning: Nei
 • Kontroll av ferdig anlegg: Nei

Teknisk kontrollorgan skal ikke vurdere samsvar her.