Teknisk regelverk:Årsrapport 2022

1 Regelverksarbeid

I året som har gått har Teknologi og regelverk forbedret krav og veiledninger i teknisk regelverk.

Internasjonalt samarbeid, forskning og erfaringer fra drift og prosjekter er en svært viktig del av underlaget for endringer som gjøres i teknisk regelverk. Viktig er også den årlige gjennomgangen av alle innkomne dispensasjonssøknader. Statistikk som gir oss grunnlag for å vurdere om krav er uklart formulert, unødvendig.

Vi ser frem til å ytterligere å forbedre teknisk regelverkt i 2023. Vi ønsker å være med å bidra til at vi får "mer jernbane for pengene" samtidig som den er sikker, robust og miljøvennlig.


1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt arbeid i Bane NOR, Infrastruktur, Teknisk avdeling, Teknologi og Regelverk, hvor leder Regelverk og godkjenning er ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Etter 1.10.2020 trådte ny organisering i verk og Bane NOR, Drift og teknologi, Teknisk, Strategi og utvikling ble ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk.

Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av regelverkskoordinator for Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av systemansvarlig for Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2022

Godkjenner: Christopher Schive

Regelverkskoordinator: Helén Helland

Systemansvarlig: Ingen resurs i 2022


Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Johan Seljås
Skilt Helen Helland
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging Frode Teigen
Overbygning/Vedlikehold Frode Teigen
Underbygning Geir Svanø
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging Kameran Aziz og John Magne Hembre
Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold Ian Willoughby og John Magne Hembre
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning og 22 kV Per Klepsland og Johan Seljås
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman og Safiye Dursun
Tele Arne Aas
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

1.2 Møter

I 2022 ble det avholdt 2 oppfølgingsmøter møter med de fagansvarlige og 4 møter med godkjenningsrådet.

1.3 Viktige aktiviteter

1.3.1 Felles elektro

1.3.2 Skilt

Bane NOR jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten for de som skal passere våre planoverganger. I 2022 ble visuell barriere for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy lagt inn i regelverket. Dette for å øke veifarendes oppmerksomhet ved ankomst til usikret planovergang.

1.3.3 Overbygning

De viktigste endringene i Overbygning/Prosjektering utført i 2022:

 • Krav til ballastfraksjon for Ofotbanen er endret til 22,5-50mm.
 • Krav til minimum vertikal kurveradius for sidespor er harmonisert med TSI Infrastruktur.
 • Ny hul svilletype med mulighet for gjennomføring av kabler ("kabelsville") er tilføyd som godkjent komponent under gitte forutsetninger.
 • Nye standardiserte sporvekseltyper spesielt tilpasset 35 tonn aksellast tilføyd for bruk på Ofotbanen.
 • Tilføyd ny type oppkjørsbjelke med slakere stigning.

De viktigste endringene i Overbygning/Vedlikehold utført i 2022:

 • Kvalitetsklasser med tilhørende hastighetsintervaller er revidert og er nå harmonisert med EN 13848-5.
 • Kapittelet Sporjustering og stabilisering er delt i to nye kapitler blant annet for å tydeliggjøre hvilke krav som gjelder ved arbeider i helsveist spor der høye temperaturer kan forventes.
  • Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor
  • Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet
 • Nye krav til kontroll og tiltak for bevegelige skinnekryss er tilføyd.
 • Nye krav til side- og høydefeil i bølgelengeområde 25-70 meter (D2 iht. EN 13848-5) er tilføyd.

1.3.4 Underbygning

1.3.5 Tunneler

Kapitlet for Forundersøkelser er revidert.

Kapittel "Arbeider foran stuff og stabilitetssikring" har endret navn til "Tunneldriving og stabilitetssikring", og inneholder to nye avsnitt; "Sprengning" og "Ytre miljø". Sistnevnte er flyttet fra kapittel "Tunneldrift" som er et kapittel som utgår. TBM-type og spesifikasjon som tidligere lå i "Tunneldrift" er flyttet til "Tunneldriving og stabilitetssikring".

Spesifisert at boring og lading ikke skal utføres samtidig.

Innført krav om at det skal benyttes elektroniske tennere ved tunneldriving.

Tydeliggjøring av krav til kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse.

1.3.6 Bruer og konstruksjoner

Gjennomført forbedringsorientert kvalitetskontroll for kapittel 525.11 Overgangsbruer.

Endringet krav om kontroll av brukonsept.

Henvisning fra Statens vegvesen R762, prosseskode 2, endret til N400 (2023) i TRV:05875, TRV:05933, TRV:05934 og 7.4 Armeringsregler, 7.6.5 Etterbehandling.

Henvisning fra Statens vegvesen R762, prosseskode 2, endret til Eurokode i krav TRV:05462, TRV:05466, TRV:05468 og TRV:05469.

Det er lagt inn tillegg om frostfri grunn i TRV:04624 i avsnitt 6 om at støttemurer skal fundamenteres frostfritt, og til TRV:04547 i avsnitt 4 der det er krav om at direkte fundamentering skal utføres frostfritt.

Ellers er det utført 18 regelverksendringer av typen presisering, feilretting eller annet.

1.3.7 Kontaktledning

1.3.8 Lavspenning og 22 kV

1.3.9 Banestrømforsyning

Oppdaterte krav til konsept for kortslutningsvern av kontaktledningsanlegget som følge av nye analyser og ledelsesbeslutninger.

1.3.10 Signal

1.3.11 Tele og KV-IKT systemer

De fleste krav i regelverk for Tele, IKT og EKOM-nett er nå oppdatert med kravhensikt og sporbarhet fra endringsartikler til individuelle krav.

Alle krav relatert til EKOM-nett kan nå eksporteres til kravlister.

Flere utformingskrav for kundeinformasjonselementer er overflyttet fra Teknisk Regelverk til Stasjonshåndboken med videre henvisninger til Bane NORs «desighåndbok».

Øvrige oppdateringer i perioden har vært nye krav for prosjektering og bruk av fiberkabel utformet som «OPtical-Ground-Wire» - OPGW. OPGW kan fortrinnsvis benyttes på eksisterende baner som oppgraderes med KL-AT system i kombinasjon med behov for separat jordleder og mangel på føringsvei fører til at bruk av kabeltypen kan være et kostnadseffektivt tiltak.

Det er lagt til et formalisert vurderingskrav under henvisning til "ledningsregistreringsforskriften" siden forskriften pålegger jernbanens infrastrukturforvalter spesifikke krav til dokumentasjon av ledningsanlegg og passive infrastruktur.

Flere feilrettinger og presiseringer i kapittel for Tele, IKT og EKOM-nett er gjennomført og blant disse er det hvert å merke seg at bruk av kabelsville som opsjon ved sporkryssing ikke har endret de generelle retningslinjer fra Felle Elektro for kabel i transmisjonsanlegg.

1.3.12 Rolling stock

2 Endringer i Teknisk regelverk

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til gjeldende instruks i Bane NORs styringssystem.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Drift og teknologi og Utbygging.

Godkjenningsrådet i 2022 har bestått av:

 • Teknisk regelverk: Christopher Schive
 • Trafikk: Erik Borgersen
 • Prosjekter: Brede Nermoen, Johan Seljås og Hege Magnussen
 • Infrastruktureier: Thor Brækkan

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt 349 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 203 er ferdig behandlet. Av disse ble 39 forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Tabellen viser de regelverksbøkene som har fått høyest antall innkomne endringsforslag:

Bok Innkomne forslag
501 Felles bestemmelser 20
510 Felles elektro 30
515 Skilt 25
520 Underbygning, prosjektering og bygging 25
521 Tunneler, prosjektering og bygging 6
522 Underbygning, vedlikehold 4
523 Tunneler, vedlikehold 1
525 Bruer, prosjektering og bygging 32
530 Overbygning, prosjektering 35
531 Overbygning, bygging 4
532 Overbygning, vedlikehold 21
540 Kontaktledning, prosjektering og bygging 33
542 Kontaktledning, vedlikehold 6
543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering 6
544 Lavspenning og 22 kV, bygging 2
545 Lavspenning og 22 kV, vedlikehold 1
546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging 5
547 Banestrømforsyning, bygging 0
548 Banestrømforsyning, vedlikehold 0
550 Signal, prosjektering 32
551 Signal, bygging 11
552 Signal, vedlikehold 21
553 Signal, kontroll 19
560 Tele, prosjektering og bygging 7
562 Tele, vedlikehold 3
590 Rolling stock 1

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til intern Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader

I 2022 er det behandlet 392 dispensasjonssøknader. 16 av dispensasjonene ble avslått. Tabellen under gir oversikt over hvilke kravbøker som har flest dispensasjonssøknader:

Bok Mottatte søknader
Signal/Prosjektering og bygging 106
Overbygning/Prosjektering og bygging 79
Kontaktledning/Prosjektering og bygging 92
Felles elektro 15
Underbygning/Prosjektering og bygging 16
Bruer/Prosjektering og bygging 16
Øvrige bøker 55

3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Tabellen under viser hvilke regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2022. Vi benytter disse tallene i vår vurdering av om kravet er godt nok formulert eller om kravet fortsatt er relevant.

Bok Kapittel Krav-ID Beskrivelse Antall
Kontaktledning/Prosjektering Seksjonering TRV:00929 Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS 25
Kontaktledning/Prosjektering Mekanisk utforming av kontaktledningsanlegg TRV:00574 Ledningsføring over sporveksler 7
Signal/Prosjektering Forriglingsutrustning TRV:02566 Dekning for togvei 7
Signal/Prosjektering Forriglingsutrustning TRV:02567 Dekning for sikkerhetssone 7
Signal/Prosjektering Forriglingsutrustning TRV:02519 Sikkerhetsavstand 7
Bruer/Prosjektering og bygging Fri bredde og fri høyde under overgangsbruer TRV:05190 Fri bredde under overgangsbruer 3
Overbygning/Prosjektering Sporets Trasé TRV:02464 Dekningsgivende objekt 5
Overbygning/Prosjektering Sporkonstruksjoner TRV:02586 Sviller 3
Overbygning/Prosjektering Helsveist spor TRV:03376 Minste avstand mellom sveis og hull 3
Felles elektro Kabellegging og kabelkanaler TRV:00458 Kabelfritt profil 13
Tunneler/Vedlikehold Vann- og frostsikring TRV:00179 Ubeskyttet PE-skum 9


Tunneler/Vedlikehold: Vann- og frostsikring
Det er lagt inn et unntak fra TRV:000179 om maksimal størrelse og avstand mellom felt av ubeskyttet PE-skum.


Felles elektro: Kabellegging og kabelkanaler
Teksten i Teknisk regelverk med definisjonen av kabelfritt profil er presisert. og det tyder på at dette har redusert antall søknader for dispensasjon.


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes utføres det forbedringsorienterte kvalitetskontroller.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Utbygging, Sandbukta-Moss-Såstad (SMS)-prosjektet Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring. Dette kapitlet har også henvisninger til krav til dimensjonerende laster i kap. Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster. Disse er også omfattet av kontrollen. Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2022-01
Prosjektet Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen (ETM) Generell anvendelse av Teknisk regelverk for overgangsbruer. Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2022-02