Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet fastsetter krav til prosjektering og bygging av portaler og vannsikringsløsninger i tunneler. Dersom vannsikringsløsningen har en bærende funksjon, skal denne kontrolleres og godkjennes iht. Kontroll og godkjenning i Bruer og konstruksjoner. For bergtunneler som stabilitetssikres som selvbærende konstruksjoner der vannsikringsløsningen ikke inngår som et bærende element, er vannsikringsløsninger ikke underlagt krav om godkjenning.

2 Portaler

TRV:00137

a) Behov: Behov for portal for å eliminere fare for nedrasing av blokker eller stein, ved snøskred, nedfall av is eller lignende, og for å hindre at vann renner ut over sporet, skal vurderes av det enkelte det prosjekt.


TRV:00138

b) Lengde inn i tunnel: Lengden på kontaktstøpt del av portal inn i tunnelen skal fastsettes på grunnlag av bergmassekvalitet og bergoverdekning, samt behov for vannsikring.


TRV:00139

c) Prosjektering: Portaler skal prosjekteres i henhold til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging.


TRV:00140

d) Plassbehov: Det skal sikres at forskjæringen inn mot portalen har tilstrekkelig bredde ut fra plassbehov ved mulig nedfall av is, snø eller stein og plassbehov for portalstøp.


TRV:00141

e) Tilbakefylling: For portaler med tilbakefyllingmasser, skal portalen avsluttes med en fritt oppstikkende, vertikal krage på minimum 300 mm. Lengden på frittbærende del utenfor tilbakefyllingsmasser skal være minimum to meter.

TRV:00142

f) Fuktisolering: For vanntett utførelse av portal i det fri gjelder:

 • Det skal benyttes utvendig membran på frittbærende del
 • Ved risiko for nedfall og skred på portal vurderes behov for beskyttelse/støtpute i hvert enkelt tilfelle.

TRV:00143

g) Tverrslag og servicetunneler: Behov for portaler for tverrslag og servicetunneler skal vurderes spesielt.


TRV:00144

h) Beskyttelsesjording: I hvert enkelt tilfelle skal det vurderes om det er nødvendig med spesielle tiltak for å ivareta krav til jording, f.eks. ved seksjonering, jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning.

3 Vannsikringsløsninger for jernbanetunneler

3.1 Generelle krav

TRV:00145

a) Funksjon: Vannsikringen skal sikre at det unngås direkte drypp, rennende vann og isdannelse som kan treffe jernbanetekniske installasjoner.

I tunneler med svært lite fukt og lekkasje bør det enkelte prosjekt gjøre sine vurderinger om det er tilstrekkelig med vannsikringsløsning kun over spor og tekniske installasjoner, eller om det er nødvendig med gjennomgående vannsikring.

TRV:00146

b) Funksjon: Vannlekkasjer skal føres frostsikkert ned i dreneringssystemet.

TRV:00147

c) Brukstid: Dimensjonerende brukstid for vannsikringen skal være 100 år.


TRV:00148

d) Vannsikringsløsninger: En av følgende løsninger skal benyttes:

 1. Kontaktstøpt betonghvelv med membran
 2. Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran
 3. Betongsegmenter for TBM
Det kan benyttes ulike vannsikringsløsninger for ulike deler av tunnelen.

TRV:00149

e) Beskyttelsesjording: I hvert enkelt tilfelle skal det vurderes om det er nødvendig med spesielle tiltak for å ivareta krav til jording, f.eks. ved seksjonering, jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning.


3.2 Laster og dimensjonering

For dimensjonerende laster, se Laster.

3.3 Frost

3.3.1 Kontaktstøpt betonghvelv med membran

TRV:00150

a) Frostdimensjonering: Kontaktstøpt betonghvelv med membran skal ikke dimensjoneres for frostinntrengning.

Det er ikke kjent at det har forekommet skader i slike konstruksjoner på grunn av frost ved betongtykkelser på minimum 25 cm. Selve membranen vil ikke få varig skade av frysing, men den vil bli mindre elastisk når temperaturen er under null grader. Det forutsettes at ekspandert volum av frosset vann finner minste motstands vei inn i berget og langs med drenssjiktet, og at det derfor vil være et begrenset trykk som bygger seg opp ved ev. frysing av drensjiktet og bakenforliggende vannmettet sprøytebetong

3.3.2 Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran

TRV:00151

a) Frostdimensjonering: Frostinntrengning skal vurderes for hver enkelt tunnel.


TRV:00152

b) Bruksområde: Dimensjonering av bruksområde for sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran skal basere seg på analyser av temperaturforløp, der følgende parametere skal legges til grunn for dimensjonering:

 • Laveste gjennomsnittlige utelufttemperatur over 4 døgn
 • Tunneltverrsnitt
 • Togbevegelser
 • Tunnelens lengdeprofil
 • Bergtemperatur

TRV:00153

c) Bruksområde: Membranens laveste ytelsestemperatur skal legges til grunn.

TRV:00154

d) Godkjente sprøytbare vanntettingsmembraner: Sprøytbare vanntettingsmembraner skal godkjennes av Bane NOR. Godkjente vanntettingsmembraner er angitt i avsnittet Vanntettingsmembran. Begge disse produktene har en laveste ytelsestemperatur på -5°C.

Frostberegninger skal gjøres for stasjonært tilfelle, dvs. kuldeperioder som varer mer enn ca. 4 døgn. Det vil ta tid fra en kuldeperiode setter inn til temperaturen i membranen synker til det stasjonære nivået. Beregninger viser at det tar 2-3 døgn før temperaturen i membranen innenfor et lag av sprøytebetong kommer ned i stasjonær temperatur.

3.4 Konstruksjonsdetaljer og krav til materialer

3.4.1 Kontaktstøpt betonghvelv med membran

Prinsippskisse av kontaktstøpt betonghvelv med membran er vist i Figur: Prinsippskisse kontaktstøpt betonghvelv med membran.

Figur: Prinsippskisse kontaktstøpt betonghvelv med membran

TRV:00155

a) Materialer og utførelse: For krav til materialer og utførelse av kontaktstøpt betonghvelv med membran gjelder Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 34.2.

TRV:00156

b) Beskyttelsesduk: Krav til beskyttelsesduk skal være iht. NS-EN 13256 og relaterte standarder. Duken skal ha en flatevekt på 1200 g/m2. Hastighetsindeks VI50 for permeabilitet normalt på planet uten last skal være minimum 1x10-4m/s. Minimum strekkstyrke skal være minimum 30 kN/m.

3.4.2 Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran

Prinsippskisse av sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran er vist i Figur: Prinsippskisse sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran.

Figur: Prinsippskisse sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran

Krav til materialer og utførelse for de ulike delene av konstruksjonen er spesifisert under.

3.4.2.1 Utjevningslag

TRV:00157

a) Materialer:

 1. Materialer: Det stilles ikke krav til tidligfasthet eller seighetsegenskaper til utjevningsbetongen. Utjevningsbetongen må imidlertid tilferdsstille krav til sluttfasthet og tetthet/porøsistet/bestandighet identisk med bergsikringssprøytebetongen. For øvrige krav gjelder Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4.
 2. Materialer: Det skal benyttes fint tilslag med Dmax< 4 mm. Dette for å kunne oppnå tilstrekkelig ruhet i henhold til leverandørens anvisning.
Dersom utjevningslaget kun er en ren overflatebehandling, kan det være uten fiber. Dersom det er behov for en mer omfattende bergsikringssprøytebetong før vanntettingslaget påføres, bør denne sprøytebetongen fiberarmeres, og deretter påføres et lag uten fiber før sprøytemembranen legges på.


TRV:00158

b) Utførelse:

 1. Utførelse: Totaltykkelse av sprøytebetong, inkl. stabilitetssikring med sprøytebetong, skal være 80 mm.
Sprøytebetong i vannsikringsløsningen inngår i den endelige sprøytebetongkonstruksjonen og vil forsterke bergsikringsprøytebetongen.
3.4.2.2 Vanntettingsmembran

TRV:00159

a) Materialkrav: Bane NOR har per i dag godkjent følgende produkter:

 1. BASF: Masterseal 345
 2. Minova Nordic AB: Tekflex DS-W

Disse produktene oppfyller de kravene Bane NOR stiller til sprøytbare vanntettingsmembraner.

For krav til tester og fullskala forsøksstrekning i tunnel, se spesifikasjon for sprøytbar vanntettingsmembran.

TRV:00160

b) Utførelse:

 1. Utførelse: Produktet skal påføres etter leverandørens anvisning.
 2. Utførelse: Omfatter også levering og applikasjon av vanntettingsmembran ved sprøyting på den klargjorte overflaten.
 3. Utførelse: Sprøytbar vanntettingsmembran skal ikke utføres direkte på vannlekkasjer og fuktområder uten temporære drenstiltak.
 4. Utførelse: Det skal påføres minimum nominell membrantykkelse på 4 mm, og alltid i henhold til leverandørens anvisning.
 5. Utførelse: Detaljene i utførelsen (sprøyteteknikk, utstyr, mm.) skal være iht. leverandørens anvisninger og skal fremlegges for godkjenning.
 6. Utførelse: Mengden måles som utført areal, m2.
Kontroll på vannet med forinjeksjon i kombinasjon med lokal drenering er spesielt viktig for utførelsen av sprøytbar vanntettingsmembran. En maksimal innlekkasjemengde på 5 l/min/100 m vil gi egnede forhold for teknisk gjennomførbarhet av sprøytbar vanntettingsmembran av typene man har erfaring med.
3.4.2.3 Dekksjikt

TRV:00161

a) Materialkrav:

 1. Materialer: For krav til sprøytebetong gjelder Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4, fiberarmert sprøytebetong, energiabsorpsjonsklasse E1000.
 2. Materialer: Det skal benyttes PP-fiber, 2 kg/m3.

TRV:00162

b) Utførelse:

 1. Utførelse: Dekksjiktet skal være i henhold til membranleverandørs anvisning.
 2. Utførelse: Dekksjikt av sprøytebetong skal ha en minimumstykkelse på 60 mm.
 3. Utførelse:Sprøytebetongen kan påføres når membranen har nådd en herdetilstand tilsvarende overflatehardhet Shore A = 45, eller minimum 50 % av membranens endelige herdetilstand.

3.4.3 Betongsegmenter for TBM

For beskrivelse av krav til betongsegmenter for TBM, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Betongsegmenter.

4 Vannsikringsløsninger for tverrslag/tverrpassasjer/servicetunneler

TRV:00163

a) Tverrslag/tverrpassasjer/servicetunneler skal som hovedregel bygges med redusert vannsikring basert på lokal avskjerming og bortleding av lekkasjer over installasjoner på enkleste måte.