Teknisk regelverk:Aktuelt/2016/02/Ny versjon av Teknisk regelverk

JBVs Tekniske regelverk omfatter krav til prosjektering, bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på jernbanenettet i Norge for dimensjonerende hastigheter t.o.m. 250 km/h. For sporgeometrisk prosjektering og sporkonstruksjoner dekkes dimensjonerende hastigheter t.o.m. 330 km/h.

Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder 54 nye endringsartikler fra forrige versjon. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket. Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen. Flest kravendringer har der vært for fagområdene banestrømforsyning (14 stk.) og signal (9 stk.).

Kapittel 6 i felles elektro er nå "Jording og utjevning". Det er utført en total gjennomgang og revisjon av kapitelet. Hensikten er å oppnå en nødvendig og tilstrekkelig robusthet i den elektriske utformingen på tvers av mange fagområder for å ivareta: - personsikkerhet, farespenninger - pålitelig togframføring - vern av utstyr

I forbindelse med denne revisjonen er det også avdekket likelydende eller motstridende krav og anbefalinger i andre kapitler i Teknisk regelverk, og en del av dette er det ryddet opp i (sporvekselvarme, togvarme, forsyning med 22 kV, kabellegging og kabelkanaler, isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse og lavspent strømforsyning).

Det er gjort en presisering i Kontaktledning/Prosjektering/Seksjonering/Normal plassering av seksjonsfelt ved hovedsignal med hensyn på plassering av rød/hvit seksjoneringsstolpe (signal 64B).

Regelverket har også tatt inn endringer som følge av sikkerhetstilrådningene 2015/07T etter Eidsvoldsulykken i november 2014. Se endringslogg for Signal/Kontroll, endringsartikkel nr. 1236 og 1237.

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen “Vis historikk” for hver artikkel.

En viktig bidragsyter for vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.jbv.no/wiki/Endringsforslag.