Teknisk regelverk:Aktuelt/2018/09/Ny versjon av Teknisk regelverk

13.9.2018: Ny versjon av Teknisk regelverk

Bane NORs Tekniske regelverk omfatter krav til prosjektering, bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på jernbanenettet i Norge for alle jernbanetekniske fag. Regelverket gjelder for dimensjonerende hastigheter t.o.m. 250 km/h, men for sporgeometrisk prosjektering og sporkonstruksjoner dekkes dimensjonerende hastigheter t.o.m. 330 km/h. Regelverket sikrer enhetlige standardiserte tekniske løsninger.

Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder 30 nye endringsartikler fra forrige versjon. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket. Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen.

Banestrømforsyning og kontaktledning:
Foreslåtte endringer i regelverk for banestrømforsyning og kontaktledning om koblingskonsept og el-utforming er lagt ut til høring her: Høring/Banestrømforsyning og kontaktledning

Tele:
Tele har endret kravene for radiodekning lang sporene for å tilrettelegge for ERTMS, oppgradert muligheten for nye grensesnitt mot andre operatører og standardisert kravene til radiodekning i jernbanetunneler for eget mobilnett (GSM-R), nødnett (TETRA) og internett i tog (MIT).

Disse endringene skal bla bidra til å nå målet om dobbel radiodekning på kritiske steder i jernbaneinfrastrukturen og i tillegg sikre at nødetatene kan drive effektivt redningsarbeid i Bane NORs tunneler.

Signal:
Krav til sikkerhetsavstander og samtidige togbevegelser er endret både for NSS (nasjonalt signalsystem) og L2 (ETCS). Videre er kravene for samtidige togbevegelser på stasjoner med planoverganger endret.

Over- og underbygning:
Teknisk regelverk åpner nå for:

  • å prosjektere nye tunneler(dobbeltspor) med midtstilt dreneringsgrøft.
  • at utfesting av spor kan foretas med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra permanente geodetiske stasjoner.
  • ny sporkonstruksjon for Ofotbanen for 35t aksellast.

I tillegg er det utformet nye krav for dokumentasjon som må sendes til kontroll i forbindelse med forsterkning/ombygging av eksisterende bruer.

Av miljøhensyn tillates ikke lenger bruk av plastfiber (makroplastfiber) i sprøytebetong for bergsikring.

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen “Vis historikk” for hver artikkel. En viktig bidragsyter for vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.