Teknisk regelverk:Aktuelt/2021/09/Ny versjon av Teknisk regelverk

Ny versjon av Teknisk regelverk 14. september 2021

Teknisk regelverk er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Ny versjon av regelverket inneholder totalt 52 godkjente endringsartikkler. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Litt om noen av endringene:
Skilt:
I skiltregelverket er det lagt til flere nye skilt som en følge av innføringen av ERTMS.

Underbygning
Det er lagt inn et nytt avsnitt som gir retningslinjer for valg av tiltakskategori ved vurdering av områdestabilitet etter NVE-veileder 1/2019 i områder med kvikkleire.

Bruer og konstruksjoner
Det er gjort tydeligere hvilke håndbøker og standarder som skal gjelde ved prosjektering. Det er lagt inn tydelig definisjon av seismisk klasse for overgangsbruer over jernbane. For pelefundamentering er hele avsnittet skrevet om slik at det først er gjort en generell henvising til Statens Vegvesens handbok N400, og deretter er det gitt enkelte spesifikke krav som skiller seg fra N400.

Overbygning:
Det er tilføyd objektiv grenseverdi for ballastrensing i Vedlikehold/Ballast. Kapittel Prosjektering/Publikumsareal er omarbeidet for bedre tilpasning mot Stasjonshåndboken.

Elkraft:
Kraftberedskapsforskriften fra NVE ble ved endring av veiledning og praksis i 2020 gjort gjeldende for energiforsyningsanlegg for jernbane der Bane NOR ikke er eneste sluttbruker.

Teknisk regelverk for banestrømforsyning, kontaktledning, felles elektro og tele (ekom-nett som del av driftskontroll) er oppdatert med prinsippene fra forskriften om sikring og melding. Nærmere endring av tekniske krav må eventuelt vurderes basert blant annet på Bane NORs risikovurderinger etter forskriften når de foreligger.

Felles elektro:
I felles elektro er kapittel 8. Lavspent strømforsyning totalrevidert, spesielt reservestrømforsyning.

Kontaktledning:
Avstandskravene for seksjonering ved stoppskilt er revidert for å harmonere med ERTMS Engineering guidelines for prosjektering og bygging av signalanlegg. Bakgrunnen for endringen er at intensjonen med dagens krav ikke på en god måte samsvarer med kravets formulering og som sådan ikke harmonerer med avstandskrav gitt i ERTMS Engineering Guidelines.

I tillegg er noen toleransekrav og grenseverdier for fundamenter og trådføring justert for prosjektering og vedlikehold.

Signal:
I denne revisjonen er det få og små endringer. En av de små endringene (4 millimeter større toleranse i kontroll av tilliggende sporvekseltunger) gir forhåpentligvis den konsekvensen at det blir mindre omfattende å kontrollere installasjon og vedlikehold av sporvekseldrivmaskiner.

Tele og Kv-IKT systemer for togframføring:
Tele/IKT innfører i totalrevisjon av kapittel 7.Kabelanlegg flere endringer for ekom-nett: Viderefører bruk av “Ekomnett” istedenfor «Telenett» som bedre samsvarer med gjeldende tekst og formulering i Ekom-lov og NKOM publikasjoner, “Bredbådsutbyggingloven" og ny “ledningsforskrift

Både Bredbåndsutbyggingloven og Ledningsforskriften lister nå jernbanen spesifikt under “virkeområde”. Vurderingskrav er nå også aktuelle for Bane NORs portefølje for «mørk fiber» som kan markedsføres gjennom NKOMs nye ekomportal eller alternativt vurdere kabelprosjektenes passive infrastruktur utenfor lovens virkeområde.

NKOM (ENA) autorisasjon for virksomheter som utfører kabelinstallasjon i Bane NOR sin infrastruktur er formalisert.

Avsnitt for «kobberkabel» innfører begrep for MICE. -EN 50173/NEK700 Dvs. at valg av kabeltype i prosjektering skal vurderes mhp Miljø,(Ingress)Forlegning, max. avstander (C)Kritikalitet, , (Emc) støy/interferens for standardiserte sambandsklasser.

Oppdateringen legger vekt på bedre samsvar med krav i felles elektro for kabellegging, kabelkanaler, søketråd og kostnadsreduserende tiltak ved “åpen” kabelforlegning ved oppgradering av tunneler.

Øvrige endringer:
I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår, er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.

Ønsker du å lære litt mer om jernbanetekniske fag eller Teknisk regelverk?
Sjekk ut siden «Forelesningsvideoer» på jernbanekompetanse.no.