Teknisk regelverk:Aktuelt/2022/09/Litt om noen av endringene

Ny versjon av teknisk regelverk september 2022

Teknisk regelverk er en viktig kravsamling for prosjektering, bygging og vedlikehold. Ny versjon av regelverket inneholder kravendringer fra totalt 42 endringsartikler fra forrige versjon. Detaljert innhold finnes i endringsloggene (her).

Litt om noen av endringene:

Overbygning

 • Ny fraksjon for balllastpukk på Ofotbanen som motstår deformasjoner under høye laster bedre
 • Mulighet for bruk av kassesville i stål til kabelkryssinger under gitte forutsetninger
 • Ny type oppkjørsbjelke for beskyttelse av utstyr i sporet som gir mindre sannsynlighet for skade ved påkjørsel av snøryddingsutstyr
 • Nye sporvekseltyper designet for 35 tonn aksellast for bruk på Ofotbanen
 • Toleranser for langbølgede høyde- og sidefeil (25-70 meter) innført for hastigheter over 160 km/h

Underbygning:

 • Krav om at elektriske tennsystemer for detonasjon av sprengstoff ikke tillates på anlegg der det benyttes elektrisk drevne anleggsmaskiner og kjøretøy
 • Retningslinjer for valg av sikkerhetsklasser mot skred i bratt terreng for jernbaneprosjekter
 • Krav for vedlikehold av terrenggrøfter og nedføringsrenner

Tunneler:

 • Krav til kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse er tydeliggjort. Særlig gjelder dette krav til uavhengighet.
 • Nytt krav om bruk av elektroniske tennere ved all tunneldriving
 • Krav i forskrift om utførelse av arbeid om samtidig boring og lading er tatt inn i regelverket da dette er tolket ulikt av prosjekter

Bruer og konstruksjoner:

Det er lagt inn et krav som spesifiserer hvordan kapasiteten for fotbolter for spuntvegger skal beregnes som supplement til retningslinjer i SVV V220.


Felles elektro:

 • Endret krav om utjevning av radiomaster til returkretsen.
 • Nytt krav om felles filterimpedanser for grupper av autotransformatorer

Banestrømforsyning:
Krav til pålitelighetsøkende metode (vernkonsept) for kortslutningsvern av kontaktledningsanlegg. Det skal nå være to vern (to like, eller hovedvern og reservevern) som begge har full dekning av anlegget. Reservevern med redusert dekning skal erstattes av vern med full dekning og tilstrekkelig lastselektivitet. Kravet er gitt tilbakevirkende kraft på eksisterende anlegg av ledelsen i Drift og teknologidivisjonen.

Lavspenning:
Innført krav om elektrisitetsmåling på togvarmeanlegg forsynt fra kontaktledninganlegget.

Kontaktledning:
Revidert to eksisterende krav og innført ett nytt krav for obligatorisk og valgfri informasjon i koblingsskjema slik at planlegging av arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegget blir tilstrekkelig. Samt klargjort koordineringskrav mellom jernbanetekniske fag.


Tele og Kv-IKT systemer for togframføring:
Alle Ekom og Tele-relaterte krav kan nå eksporteres fra kravlister.

 • Det er lagt til nye krav som tilrettelegger for bruk av OPGW (eksempel) kabel i transmisjonsanlegg.
  • Gjelder fortrinnsvis eksisterende baner som oppgraderes med KL-AT system der kombinasjon av behov for separat jordleder og mangel på føringsvei fører til at bruk av OPGW kabel kan være et kostnadseffektivt tiltak.
 • Flere utformingskrav for kundeinfoelementer er nå overflyttet fra TRV til Stasjonshåndboken med videre henvisninger til Desighåndboken.
 • Det er lagt til et formalisert vurderingskrav under henvisning til «ledningsregistreringsforskriften».
  • Forskriften pålegger jernbane spesifikke krav til dokumentasjon av ledningsanlegg og passive infrastruktur.

Introduksjon av kabelsville som opsjon ved sporkryssing har ikke endret de generelle retningslinjer fra Felle Elektro for kabel i transmisjonsanlegg.


Øvrige endringer:

I tillegg til kravendringene er det gjennomført feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen «Vis historikk» for hver artikkel.

Et viktig bidrag til vedlikehold og utvikling av Teknisk regelverk og infrastrukturen vår, er alle endringsforslagene som har blitt sendt inn av brukerne siden forrige versjon. Det oppfordres til fortsatt flittig innsending av endringsforslag. For informasjon om hvordan sende inn endringsforslag se: https://trv.banenor.no/wiki/Endringsforslag.