510 2018 Endringsartikkel 2072

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2072
Forslagsdato 29.05.2018
Forslagsstiller Anders Back
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Prosjektering og bygging/Jording og utjevning
Avsnitt 8.2
Forslagstekst Punkt f-2: Henvisning til FEL mht. galvanisk adskillelse, utgår.

Begrunnelse: Ikke krav i FEL.

Punkt f-3: Henvisning til NEK 400 utgår, da NEK 400-411.6.2 ikke har henvisning til jernbaneanlegg i denne delen. (Kravene er for øvrig flyttet til 5-53 i NEK 400-2018.)

Endringer som følge av ny NEK 400-2018: Punkt f-4: ... skal krav i NEK 400-2018 avsnitt 531.2.3.6.3.2 a) anvendes ... Punkt f-5: ... skal krav i NEK 400-2018 avsnitt 531.2.3.6.3.2 b) anvendes ...

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Diskusjon

Punkt f-2

Forslaget et er at henvisning til FEL mht. galvanisk adskillelse bør utgå fordi det ikke er krav i FEL.

Kommentar: FEL sier ikke noe om dette, så henvisningen er feil. Kravet er et resultat av tolkning av NEK 400:2014. NEK 400:2014 angir at ved galvanisk tilknytning til allment IT-fordelingsnett er drifting med jordfeil kun tillatt under betingelser om at frakopling av første jordfeil skaper alvorlige driftsmessige problemer OG det skal være konkludert med at flere alternative løsninger ikke praktisk lar seg realisere. Imidlertid er det i våre anlegg som regel mulig å bruke skilletransformator og dermed unngå denne problemstillingen. Vi vurderer derfor fremdeles at hovedregelen er automatisk utkopling av jordfeil ved forsyning fra allment IT-fordelingsnett uten galvanisk skille.

Punkt f-3

Forslaget er at henvisning til NEK 400 bør utgå, da NEK 400-411.6.2 ikke har henvisning til jernbaneanlegg i denne delen. (Kravene er for øvrig flyttet til 5-53 i NEK 400-2018.)

Kommentar: Hensikten med kravet var å angi at krav i NEK 400-411.6.2 er oppfylt ved utjevning til returkretsen – og at det ikke er krav om bedre jording. Men vi prøver å gjøre det på en bedre måte, se forslaget under.

Punkt f-4 og f-5

Forslaget er å oppdatere referanser med NEK 400:2018

Kommentar: Dette har blitt endret i NEK 400 fra systemkrav til innstillingskrav. Det virker riktig å fjerne disse kravene fra Teknisk regelverk ettersom de ikke påvirker valg av system, løsning eller krav til jordmotstand.

Oppsummert

På grunn av endringsforslaget, feil og uklarhet i eksisterende krav og endret struktur i NEK 400:2018 bør hele krav f skrives om. Forslag til tekst er:

f) Jording av IT-system: IT-system skal jordes i samsvar med krav i NEK 400:2018.

 1. Utførelse: Kurser skal enten ha utkobling ved første jordfeil, eller ha varsel ved første jordfeil og ha utkobling ved andre jordfeil. Valg mellom disse avhenger av kursens tilgjengelighetskrav og hvilket utstyr kursen forsyner. Kriterier for vurdering av dette er angitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Lavspent_strømforsyning#Fordelingssystem
 2. Utførelse: Ved galvanisk tilknytning til allmenne IT-fordelingsnett skal kurser beskyttes som beskrevet i NEK 400:2018-411.6.2.
  1. Dette innebærer at kurser som hovedregel kobles ut automatisk ved første jordfeil.
  2. Det finnes unntaksbestemmelser i NEK 400:2018 som kan benyttes der det argumenteres for at det er nødvendig.
 3. Utførelse: Ved galvanisk adskillelse fra allmenne IT-fordelingsnett og der alle tilknyttede utsatte ledende deler i installasjonen er utjevnet til returkretsen (inkludert forsyningen og alle kabelskjermer), kan kurser beskyttes som beskrevet i NEK 400:2018-411.6.3.
  1. Dette innebærer bruk av isolasjonsovervåkning i stedet for automatisk utkobling av kurser ved første jordfeil.
  2. Fordi alle utsatte ledende deler er utjevnet til det samme jordingsnettverket (returkretsen) vil det ikke gå jordfeilstrøm i jordelektroden og jordfeil vil derfor ikke føre til spenningsstigning.
  3. Automatisk utkobling av kurser skjer først når det oppstår en ny jordfeil til en annen fase.
  4. Galvanisk adskillelse kan oppnås ved forsyning fra egen fordelingstransformator, ved forsyning fra skilletransformator eller ved forsyning fra UPS-anlegg med galvanisk skille.
Returkretsen utgjør et sammenhengende jordingsnettverk. Jordforbindelsen for returkretsen omfatter den totale avledningen til jordsmonn for sporkonstruksjonen, langsgående jordleder, tilknyttede fundamentelektroder, impulselektroder og ringjord. Denne jordforbindelsen vil være tilstrekkelig god for TN-nett og IT-nett fordi strømmen som går ut i jordsmonn ved jordfeil i disse systemene er svært lav. Ved bruk av TT-nett blir strømmen som går ut i jordsmonn større og for dette systemet det kan det være nødvendig med ekstra jordelektroder tilknyttet returkretsen for å oppfylle krav til maksimal spenningsstigning under feilen.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring

2.6 L - levetid

Ingen endring

2.7 Ø - økonomi

Ingen endring

2.8 K - kapasitet

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant

2.10 Høringskommentarer

Teknologi sitt justerte forslag er sendt til forslagsstiller og til forslagsstilleren for det eksisterende kravet.

 • Forslagsstiller ga positiv tilbakemelding på Teknologi sin justering av forslaget
 • Forslagsstiller for eksisterende krav ønsket en tydeliggjøring av at det for eksisterende anlegg som er galvanisk tilknyttet allment IT-fordelingsnett og som ikke har automatisk utkopling av første jordfeil, ikke er krav om oppgradering slik at første jordfeil utkoples eller slik at alle jordingsanleggene sammenkoples til returkretsen og det installeres skilletransformator. En slik forståelse kan fort bli urimelig kostbar. Som følge av denne tilbakemeldingen ble punkt f2, listepunkt 3 lagt til.

3 Innstilling fra fagansvarlig

3.1 Eksisterende krav

f) Jording av IT-system: Jording av IT-system skal utføres i samsvar med NEK 400:2014 avsnitt 411.6 og Figur 15.

 1. Utførelse: Kurser skal enten ha utkobling ved første jordfeil, eller ha varsel ved første jordfeil og ha utkobling ved andre jordfeil. Valg mellom disse avhenger av kursens tilgjengelighetskrav og hvilket utstyr kursen forsyner. Kriterier for vurdering av dette er angitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Lavspent_strømforsyning#Fordelingssystem.
 2. Utførelse: For kurser der det ikke anvendes utkobling av første jordfeil, skal det i henhold til [FEL] ikke være galvanisk tilknytning til allmenne IT-fordelingsnett. Det vil si at tilkobling skal gjøres via skilletransformator dersom det ikke anvendes utkobling av første jordfeil.
 3. Utførelse: For håndtering av første jordfeil ifølge NEK 400:2014 avsnitt 411.6.2, skal utsatt ledende del for lavspenningsanlegget kobles til returkretsen, eventuelt via PE-leder. Returkretsen anses som en tilstrekkelig god jordingselektrode.
 4. Utførelse: For håndtering av andre jordfeil, ved nye anlegg eller ved større ombygginger der kost/nytte viser at det er hensiktsmessig, skal krav i NEK 400:2014 avsnitt 411.6.4 a) anvendes siden alle utsatte ledende deler for det galvanisk sammenhengende lavspenningsnettet er utjevnet til returkretsen. Da er det ikke gitt noe krav til jordingsmotstand.
 5. Utførelse: For håndtering av andre jordfeil ved mindre ombygginger skal krav i NEK 400:2014 avsnitt 411.6.4 b) anvendes dersom det ikke kan dokumenteres at alle utsatte ledende deler for det galvanisk sammenhengende lavspenningsnettet er utjevnet til returkretsen.

3.2 Nytt krav

f) Jording av IT-system: IT-system skal jordes i samsvar med krav i NEK 400:2018.

 1. Utførelse: Kurser skal enten ha utkobling ved første jordfeil, eller ha varsel ved første jordfeil og ha utkobling ved andre jordfeil. Valg mellom disse avhenger av kursens tilgjengelighetskrav og hvilket utstyr kursen forsyner. Kriterier for vurdering av dette er angitt i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Lavspent_strømforsyning#Fordelingssystem.
 2. Utførelse: Ved galvanisk tilknytning til allmenne IT-fordelingsnett skal kurser beskyttes som beskrevet i NEK 400:2018-411.6.2.
  1. Dette innebærer at kurser kobles ut automatisk ved første jordfeil.
  2. NEK 400:2018 har unntaksbestemmelser fra punkt 1 som i jernbaneanlegg kun skal brukes i helt spesielle tilfeller og med særlig argumentasjon. Det skal søkes om dispensasjon fra Teknisk regelverk for å ta dette i bruk i nye anlegg.
  3. I eksisterende anlegg (lovlig bygget etter tidligere regelverk) uten automatisk utkobling av første jordfeil kan det foretas tilpasninger uten at anlegget prosjekteres på nytt.
 3. Utførelse: Ved galvanisk adskillelse fra allmenne IT-fordelingsnett og der alle tilknyttede utsatte ledende deler i installasjonen er utjevnet til returkretsen (inkludert forsyningen og alle kabelskjermer), kan kurser beskyttes som beskrevet i NEK 400:2018-411.6.3.
  1. Dette innebærer bruk av isolasjonsovervåkning i stedet for automatisk utkobling av kurser ved første jordfeil.
  2. Fordi alle utsatte ledende deler er utjevnet til det samme jordingsnettverket (returkretsen), vil det ikke gå jordfeilstrøm i jordelektroden, og jordfeil vil derfor ikke føre til spenningsstigning.
  3. Automatisk utkobling av kurser skjer først når det oppstår en ny jordfeil til en annen fase.
  4. Galvanisk adskillelse kan oppnås ved forsyning fra egen fordelingstransformator, ved forsyning fra skilletransformator eller ved forsyning fra UPS-anlegg med galvanisk skille.
Merk krav i FEF §5-2 om utbedring eller utkobling av jordfeil så snart som mulig og senest innen 4 uker, og i NEK 400:2018-411.6.6 om synlig eller hørbart signal på et sted der signalet oppfattes av ansvarlige personer. Konsekvens av disse kravene er at der det ikke er utkobling av første jordfeil må det være en isolasjonsovervåkning som sikrer at jordfeil blir varslet og utbedret innen tidsfristen.
Returkretsen utgjør et sammenhengende jordingsnettverk. Jordforbindelsen for returkretsen omfatter den totale avledningen til jordsmonn for sporkonstruksjonen, langsgående jordleder, tilknyttede fundamentelektroder, impulselektroder og ringjord. Denne jordforbindelsen vil være tilstrekkelig god for TN-nett og IT-nett fordi strømmen som går ut i jordsmonn ved jordfeil i disse systemene, er svært lav. Ved bruk av TT-nett blir strømmen som går ut i jordsmonn, større, og for dette systemet kan det være nødvendig med ekstra jordelektroder tilknyttet returkretsen for å oppfylle krav til maksimal spenningsstigning ved feil.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 10. sep. 2018 kl. 13:48 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 11:02 (CEST) OK--Kjell.holter (diskusjon) 8. sep. 2018 kl. 12:10 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 12:33 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 10. sep. 2018 kl. 17:32 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres Kontrollert: --Tore Telstad (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 10:56 (CEST)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --