Overbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i ballast

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/6)

1 Hensikt og omfang

Kapittelet gir regler for vegetasjonskontroll i ballasten.

Hensikten med vegetasjonskontroll i ballast er å hindre oppbygging av humus i ballastlaget, samt å hindre at vegetasjonen påvirker arbeidssikkerheten.

Vegetasjonskontroll i overbygningen omfatter bruk av plantevernmidler, kfr. forskrift om plantevernmidler STY-603081 "Bruk av plantevernmidler (sprøyting)":

 • i ballast for å hemme humusforurensning
 • ved ballastkanten for å
  • hemme frøsmitte til ballasten
  • hindre flerårig ugras i å gro inn i ballasten
  • hemme framvekst av løvkratt
 • på jernbanetomter og skiftetomter av hensyn til arbeidsmiljø og brannfare
 • for å hindre evnt. problemer i sporveksler

2 Vegetasjonskontroll i spor og på sporområder

Ballastpukk og ballastgrus, som i utgangspunktet er et rent mineralmateriale, forurenses over tid av organisk materiale som omdannes til humus. Forurensning forringer ballastens evne til å oppta og fordele krefter. I tillegg forringer humus i ballasten dreneringen av sporet, slik at sporets stabilitet kan påvirkes bl.a. gjennom økt isdannelse i kuldeperioder.

2.1 Areal som skal behandles

Tilførsel av organisk materiale som skyldes plantevekst i ballasten, skal minimeres ved forebyggende tiltak mot plantevekst. Til dette anvendes normalt plantevernmidler som er bladvirkende.

TRV:04260

▶ a) Langs spor og på stasjons- og skiftetomter, skal det ikke være vegetasjon som kan medføre risiko for personlig sikkerhet, f.eks. risiko for å snuble eller skli. Bruk av plantevernmidler bør reduseres til et minimum, og øvrige metoder skal prioriteres. Eventuell bruk av plantevernmidler skal være målrettet, og forurensning av tilgrensende areal skal unngås.


Hvor ofte spor, samt stasjons- og skifteområder, skal behandles med plantevernmidler, avhenger av de ulike stedlige forhold.

Det vil til enhver tid være graden av fremvekst av problemvegetasjon som vil avgjøre hvor ofte sprøyting bør foretas.

TRV:04261

b) For å optimalisere bruk av plantevernmidler bør sprøyteplaner med planlegging «over tid» med vekt på stedlige forhold og type plantevernmidler utarbeides. Sprøyteplan skal som minimum inneholde:

 • Oversikt over areal som skal behandles
 • Oversikt over areal som ikke skal behandles
 • Tidsrom
 • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
 • Dosering


2.1.1 Vegetasjonskontroll langs linjen/i ballastprofilet

Vegetasjonskontroll omfatter behandling av ballasten, samt behandling av kant eller skråning utenfor ballasten. Det skal vanligvis behandles 4 meter på hver side fra spormidt.

2.1.2 Fjellskjæringer, forstøtningsmurer, støyskjermer, kabelkanaler og plattformer

TRV:04262

a) På strekninger hvor avstand til fjellskjæring, forstøtningsmur, støyskjerm, kabelkanaler, plattformer m.m. er mindre eller lik ca 4 meter fra midtlinje nærmeste spor, skal behandling dekke ballast og formasjonsplan helt fram til fot av skjæring, mur, skjerm, kabelkanal m.m. Behandling skal skje helt fram til foten av plattformer og i nødvendig grad innunder treplattformer for å bekjempe plantevekst.

2.1.3 Behandlet areal på terminaler og skiftetomter

TRV:04263

a) Bruk av plantevernmidler på sammenhengende sporareal på terminaler og skiftetomter skal omfatte behandling over hele ballastprofilet på de enkelte spor, behandling på alt areal mellom spor og behandling på alt areal som ellers hører naturlig til sporområdene og den aktivitet som foregår der.

2.2 Håndtering og bruk av plantevernmidler

TRV:04264

a) Håndtering og bruk av plantevernmidler skal følge krav til yrkesmessig bruk i forskrift om plantevernmidler og eventuelle øvrige interne krav. Kfr. STY-603081 "Bruk av plantevernmidler (sprøyting)".