Overbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i ballast

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/6)

1 Hensikt og omfang

Kapittelet gir regler for vegetasjonskontroll i ballasten.

Hensikten med vegetasjonskontroll i ballast er å hindre oppbygging av humus i ballastlaget, samt å hindre at vegetasjonen påvirker arbeidssikkerheten.

Vegetasjonskontroll i overbygningen omfatter

 • ballast for å hemme humusforurensning
 • ballastkanten for å
  • hemme frøsmitte til ballasten
  • hindre flerårig ugras i å gro inn i ballasten
  • hemme framvekst av løvkratt
 • jernbanetomter og skiftetomter av hensyn til arbeidsmiljø og brannfare

2 Vegetasjonskontroll i spor og på sporområder

Ballastpukk og ballastgrus, som i utgangspunktet er et rent mineralmateriale, forurenses over tid av organisk materiale som omdannes til humus. Forurensning forringer ballastens evne til å oppta og fordele krefter. I tillegg forringer humus i ballasten dreneringen av sporet, slik at sporets stabilitet kan påvirkes bl.a. gjennom økt isdannelse i kuldeperioder.

Krav til vegetasjonskontroll utenfor selve ballastprofilet er gitt i Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng

2.1 Areal som skal behandles

Tilførsel av organisk materiale som skyldes plantevekst i ballasten, skal minimeres ved forebyggende tiltak mot plantevekst. Til dette anvendes normalt plantevernmidler som er bladvirkende, jf. Forskrift om plantevernmidler §26 og vedlegg 2 om generelle prinsipper for integrert plantevern

TRV:04260

▶ Langs spor og på stasjons- og skiftetomter, skal det ikke være vegetasjon som kan medføre risiko for å snuble eller skli.


TRV:04261

b) Hvor ofte spor samt stasjons- og skifteområder skal behandles med plantevernmidler, avhenger av de ulike stedlige forhold. Det vil til enhver tid være graden av fremvekst av problemvegetasjon som vil avgjøre hvor ofte behandligen bør foretas.

For å optimalisere bruk av plantevernmidler bør det utarbeides sprøyteplaner med vekt på stedlige forhold og type plantevernmidler. Sprøyteplanen skal som minimum inneholde:

 • Oversikt over areal som skal behandles
 • Oversikt over areal som ikke skal behandles
 • Tidsrom
 • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
 • Dosering


2.1.1 Vegetasjonskontroll langs linjen/i ballastprofilet

Vegetasjonskontroll omfatter behandling av ballasten, samt behandling av kant eller skråning utenfor ballasten. Det skal vanligvis behandles 4 meter på hver side fra spormidt.

2.1.2 Fjellskjæringer, forstøtningsmurer, støyskjermer, kabelkanaler og plattformer

TRV:04262

På strekninger hvor avstand til fjellskjæring, forstøtningsmur, støyskjerm, kabelkanaler, plattformer m.m. er mindre eller lik ca 4 meter fra midtlinje nærmeste spor, skal behandling dekke ballast og formasjonsplan helt fram til fot av skjæring, mur, skjerm, kabelkanal m.m. Behandling skal skje helt fram til foten av plattformer og i nødvendig grad under plattformer for å bekjempe plantevekst. Behandlingen skal omfatte skjæringsveggen opp til minimum 6,0 meters høyde der denne ligger nærmere midtlinje nærmeste spor enn 4,0 meter.

2.1.3 Behandlet areal på terminaler og skiftetomter

TRV:04263

a) Bruk av plantevernmidler på sammenhengende sporareal på terminaler og skiftetomter skal omfatte behandling over hele ballastprofilet på de enkelte spor, behandling på alt areal mellom spor og behandling på alt areal som ellers hører naturlig til sporområdene og den aktivitet som foregår der.

2.2 Håndtering og bruk av plantevernmidler

All bruk av plantevernmidler er regulert i Forskrift om plantevernmidler. Ved bruk av plantevernmidler i sporet tas det bl.a. stedsspesifikke hensyn til vann og fare for avdrift av sprøytetåke til nabo.

TRV:04264

a) Håndtering og bruk av plantevernmidler skal følge krav til yrkesmessig bruk i Forskrift om plantevernmidler.