Overbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i ballast

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2017
Hopp til: navigasjon, søk

1 Hensikt og omfang

Kapittelet gir regler for vegetasjonskontroll i ballasten.

Hensikten med vegetasjonskontroll i ballast er å hindre oppbygging av humus i ballastlaget, samt å hindre at vegetasjonen påvirker arbeidssikkerheten.

Vegetasjonskontroll i overbygningen omfatter bruk av ugrasmidler:

 • i ballast for å hemme humusforurensning
 • ved ballastkanten for å
  • hemme frøsmitte til ballasten
  • hindre flerårig ugras i å gro inn i ballasten
  • hemme framvekst av løvkratt
 • på jernbanetomter og skiftetomter av hensyn til arbeidsmiljø og brannfare
 • for å hindre evnt. problemer i sporveksler


2 Vegetasjonskontroll i spor og på sporområder

Ballastpukk og ballastgrus, som i utgangspunktet er et rent mineralmateriale, forurenses over tid av organisk materiale som omdannes til humus. Forurensning forringer ballastens evne til å oppta og fordele krefter. I tillegg forringer humus i ballasten dreneringen av sporet, slik at sporets stabilitet kan påvirkes bl.a. gjennom økt isdannelse i kuldeperioder.

2.1 Areal som skal behandles

Tilførsel av organisk materiale som skyldes plantevekst i ballasten, skal minimaliseres ved forebyggende tiltak mot plantevekst. Til dette anvendes normalt ugrasmidler som er bladvirkende.

Sikkerhetskrav a) Langs spor og på stasjons- og skiftetomter, skal det ikke være vegetasjon som kan medføre risiko for personlig sikkerhet, f.eks. risiko for å snuble eller skli. For å unngå framvekst av vegetasjon på slike arealer, anvendes også her ugrasmidler.

Hvor ofte spor, samt stasjons- og skifteområder, skal behandles med ugrasmidler, avhenger av de ulike stedlige forhold.

Det vil til enhver tid være graden av fremvekst av problemvegetasjon som vil avgjøre hvor ofte sprøyting bør foretas. For å optimalisere bruk av ugrasmidler bør sprøyteplaner med planlegging «over tid» med vekt på stedlige forhold og type ugrasmidler utarbeides. Sprøyteplan skal som minimum inneholde:

 • Oversikt over areal som skal behandles
 • Oversikt over areal som ikke skal behandles
 • Tidsrom
 • Hvilke plantevernmidler som skal brukes
 • Dosering

2.1.1 Vegetasjonskontroll langs linjen/i ballastprofilet

Vegetasjonskontroll omfatter behandling av ballasten, samt behandling av kant eller skråning utenfor ballasten. Det skal vanligvis behandles 4 meter på hver side fra spormidt.

2.1.2 Fjellskjæringer, forstøtningsmurer, støyskjermer, kabelkanaler og plattformer

a) På strekninger hvor avstand til fjellskjæring, forstøtningsmur, støyskjerm, kabelkanaler, plattformer m.m. er mindre eller lik ca 4 meter fra midtlinje nærmeste spor, skal ugras bekjempes i ballast og formasjonsplan helt fram til fot av skjæring, mur, skjerm, kabelkanal m.m. Det skal ugrasbekjempes helt fram til foten av plattformer og i nødvendig grad innunder treplattformer for å bekjempe plantevekst.

2.1.3 Behandlet areal på terminaler og skiftetomter

a) Ugrasbekjempelse på sammenhengende sporareal på terminaler og skiftetomter skal omfatte behandling over hele ballastprofilet på de enkelte spor, behandling på alt areal mellom spor og behandling på alt areal som ellers hører naturlig til sporområdene og den aktivitet som foregår der.

2.2 Håndtering og bruk av plantevernmidler

Miljøkrav vedrørende håndtering og bruk av plantevernmidler fremgår av instruks om "Bruk av plantevernmidler (sprøyting) STY-603081, kfr. Vedlegg STY-603081 Bruk av plantevernmidler (sprøyting)

Vegetasjonskontroll i ballast skal være i samsvar med STY-603081, kfr. Vedlegg STY-603081 Bruk av plantevernmidler (sprøyting)

3 Vedlegg

Vedlegg STY-603081 Bruk av plantevernmidler (sprøyting)