Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI for sikkerhet i jernbanetunneler med henvisning til hvor kravene ivaretas i Teknisk regelverk. Vurdering av samsvar er i all hovedsak hentet fra Application Guide for TSI SRT.

1 Samsvarsliste

Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Delsystem infrastruktur
4.2.1.1 Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom Ja
4.2.1.2 Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak og Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster Ja
4.2.1.3 Byggematerialets branntekniske egenskaper Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.4 Branndeteksjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.5.1 Sikkert område Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak
Ja
4.2.1.5.2 Tilgang til det sikre området Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.5.3 Kommunikasjonsmidler i sikre områder Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.5.4 Nødbelysning langs rømningsveier Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak, Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning og Lavspenning og 22 kV/Bygging/Belysning Ja
4.2.1.5.5 Rømningsskilt Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.6 Rømningsgangbaner Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak
Ja
4.2.1.7 Brannslokkingspunkter Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.8 Nødkommunikasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.2 Delsystem energi
4.2.2.1 Seksjonering av kontaktledning Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.2.2 Jording av kontaktledning eller strømskinne Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem Ja
4.2.2.3 Strømforsyning Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.2.4 Krav til elektriske kabler i jernbanetunneler Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.2.5 Elektriske installasjoners pålitelighet Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.3 Delsystem rullende materiell (sertifiseres av eier av rullende materiell)
4.2.3.1 Tiltak for å hindre brann
4.2.3.1.1 Materialkrav
4.2.3.1.2 Særlige tiltak for brannfarlige væsker
4.2.3.1.3 Varmgangsdeteksjon Overvåkning Ja
4.2.3.2 Tiltak for å detektere og kontrollere brann
4.2.3.2.1 Bærbare brannslokkingsapparater
4.2.3.2.2 Branndeteksjonssystemer
4.2.3.2.3 Automatisk brannslokkingssystem for dieseldrevne enheter i godstrafikk
4.2.3.2.4 Systemer for begrensning ogslokking av brann i rullende materiell for passasjertrafikk
4.2.3.2.5 Systemer for begrensning og slokking av branni godstoglokomotiver og motordrevne enheter
4.2.3.3 Krav vedrørende nødsituasjoner
4.2.3.3.1 Nødbelysningssystem i toget
4.2.3.3.2 Røykkontroll
4.2.3.3.3 Passasjeralarm og kommunikasjonsmidler
4.2.3.3.4 Kjøreevne
4.2.3.4 Krav vedrørende evakuering
4.2.3.4.1 Nødutganger for passasjerer
4.2.3.4.2 Nødutganger fra førerhuset
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.4 Driftsregler (delsystem drift og trafikkstyring) (svares ut i operativt regelverk)
4.4.1 Regler for nødsituasjoner
4.4.2 Tunnelberedskapsplan
4.4.3 Øvelser
4.4.4 Prosedyrer for isolering og jording
4.4.5 Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
4.4.6 Driftsregler for tog som kjører i tunneler

2 Vurdering av samsvar

Det er kun de strukturelle delsystemene som skal sertifiseres av teknisk kontrollorgan (NoBo). NoBo skal kontrollere prosjektert løsning. For vurdering av samsvar, se Guide for the Application of the SRT TSI og Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet.