Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler

1 Samsvarsliste

Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Delsystem infrastruktur
4.2.1.1 Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak og
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom
Ja
4.2.1.2 Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.3 Byggematerialets branntekniske egenskaper Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.4 Branndeteksjon i tekniske rom Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.5.1 Sikkert område Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak
Ja
4.2.1.5.2 Tilgang til sikkert område Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.5.3 Kommunikasjonsmidler i sikre områder Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak og
Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer#Tunneler
Ja
4.2.1.5.4 Nødbelysning langs rømningsveier Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak og
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning
Ja
4.2.1.5.5 Rømningsskilt Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak,
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning og
Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt
Ja
4.2.1.6 Rømningsgangbaner Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak
Ja
4.2.1.7 Evakuerings og redningspunkt Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.8 Nødkommunikasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.9 Strømforsyning til redningstjenestene Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.10 Pålitelighet for elektriske anlegg Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.1.11 Kommunikasjon og belysning ved brytere Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.2 Delsystem energi
4.2.2.1 Seksjonering av kontaktledning Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak Ja
4.2.2.2 Jording av kontaktledning Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak,
Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Jording av kontaktledning i tunneler og
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
Ja
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.3 Delsystem rullende materiell (sertifiseres av eier av rullende materiell)
4.2.3.1 Tiltak for å hindre brann
4.2.3.1.1 Materialkrav
4.2.3.1.2 Særlige tiltak for brannfarlige væsker
4.2.3.1.3 Varmgangsdeteksjon Regler for nødssituasjoner - overvåkning av togets tilstand Ja
4.2.3.2 Tiltak for å detektere og kontrollere brann
4.2.3.2.1 Bærbare brannslokkingsapparater
4.2.3.2.2 Branndeteksjonssystemer
4.2.3.2.3 Automatisk brannslokkingssystem for dieseldrevne enheter i godstrafikk
4.2.3.2.4 Systemer for begrensning og slokking av brann i rullende materiell for passasjertrafikk
4.2.3.2.5 Systemer for begrensning og slokking av brann i godstoglokomotiver og motordrevne enheter
4.2.3.3 Krav vedrørende nødsituasjoner
4.2.3.3.1 Nødbelysningssystem i toget
4.2.3.3.2 Røykkontroll
4.2.3.3.3 Passasjeralarm og kommunikasjonsmidler
4.2.3.3.4 Kjøreevne
4.2.3.4 Krav vedrørende evakuering
4.2.3.4.1 Nødutganger for passasjerer
4.2.3.4.2 Nødutganger fra førerhuset
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.4 Driftsregler (delsystem drift og trafikkstyring) (svares ut i operativt regelverk)
4.4.1 Regler for nødsituasjoner
4.4.2 Tunnelberedskapsplan
4.4.3 Øvelser
4.4.4 Prosedyrer for utkobling og jording
4.4.5 Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
4.4.6 Driftsregler for tog som kjører i tunneler

2 Vurdering av samsvar

Det er kun de strukturelle delsystemene som skal sertifiseres av teknisk kontrollorgan (NoBo). Kapittel 6 i TSI-ene beskriver samsvarvurdering og/eller vurdering av bruksegnethet for komponentene og verifisering av delsystemet. For TSI SRT er samtrafikkomponenter ikke relevant ettersom det ikke er fastlagt noen samtrafikkomponenter i TSI SRT.

Egenskaper ved delsystemet "infrastruktur" og delsystemet "energi" skal vurderes enten ved en gjennomgang av prosjektert løsning, kontroll av ferdig anlegg eller begge deler. Dette er angitt i Tabell 1, og er i henhold til Appendix B i TSI SRT 2019:

Tabell 1: Vurdering av delsystemene
Egenskaper som skal vurderes Gjennomgang av prosjektert løsning Kontroll av ferdig anlegg
4.2.1.1 Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom
x
x
4.2.1.2 Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer
x
-
4.2.1.3 Byggematerialets branntekniske egenskaper
x
-
4.2.1.4 Branndeteksjon i tekniske rom
x
x
4.2.1.5 Evakueringsanlegg
x
x
4.2.1.6 Rømningsgangbaner
x
x
4.2.1.7 Evakuerings- og redningspunkt
x
x
4.2.1.8 Nødkommunikasjon
x
-
4.2.1.9 Strømforsyning til redningstjenestene
x
-
4.2.1.10 Pålitelighet for elektriske anlegg
x
-
4.2.2.1 Seksjonering av kontaktledning
x
x
4.2.2.2 Jording av kontaktledning
x
x

For mer utfyllende veiledning i vurdering av samsvar, se Guide for the application of the SRT TSI - new version 2019 og Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet kap. 7 "Krav til sikkerhetstiltak og prosjektering".


Nedenfor gjengis kapittel 6.2.7 i TSI SRT. Her angis særlige fremgangsmåter for vurdering av samsvar for noen av kravene i TSI SRT:

2.1 Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer (TSI SRT 4.2.1.2)

NoBo skal vurdere samsvaret med kravene til brannsikring av strukturer som er fastlagt i punkt 4.2.1.2 ved å benytte resultatene av beregninger og/eller prøvinger foretatt av søkeren, eller ved en tilsvarende metode.

(1) For å demonstrere at tunnelkledningen er brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid, er det tilstrekkelig å godtgjøre at tunnelkledningen kan motstå en temperatur på 450 °C oppunder taket i et slikt tidsrom.

Verifisering ikke nødvendig for bergtunneler uten vannsikringsløsninger.

2.2 Bygningsmaterialets branntekniske egenskaper (TSI SRT 4.2.1.3 b)

Ved vurderingen i punkt 4.2.1.3 bokstav b), skal NoBo bare kontrollere at det foreligger en liste over materialer som ikke vil bidra vesentlig til en brann.

2.3 Utstyr og anlegg til selvredning, redning og evakuering ved en hendelse (TSI SRT 4.2.1.5 Evakueringsanlegg)

a) NoBo skal kontrollere at den valgte løsningen er klart og tydelig angitt i den tekniske dokumentasjonen og er i samsvar med kravene i punkt 4.2.1.5. For å kunne vurdere hvordan forholdene utvikler seg i det sikre området under en hendelse, skal det meldte organet kontrollere at dører og strukturer som holder det sikre området atskilt fra tunnelen kan motstå temperaturøkningen i det nærmeste tunnelløpet.

2.4 Nødbelysning ved oppgradering/fornyelse av tunnel (TSI SRT 4.2.1.5.4)

Ved oppgraderte/fornyede tunneler som kreves i punkt 7.2.2.1, skal NoBo verifisere eksistens av nødbelysning. Det er ikke nødvendig å benytte detaljerte krav til nødbelysning.

2.5 Pålitelighet for elektriske anlegg (TSI SRT 4.2.1.10)

NoBo skal bare bekrefte at det er utført en vurdering av feiltilstander i samsvar med funksjonskravene i 4.2.1.10.