Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler

< Felles bestemmelser‎ | Generelle bestemmelser

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI for sikkerhet i jernbanetunneler med henvisning til hvor kravene ivaretas i Teknisk regelverk. Vurdering av samsvar er i all hovedsak hentet fra Application Guide for TSI SRT.

1 Samsvarsliste

Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.1 Delsystem infrastruktur
4.2.1.1 Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer og Tilgangskontroll - sikring mot uønsket inngrep i elektrotekniske anlegg Ja
4.2.1.2 Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer og Laster#Ulykke Ja
4.2.1.3 Byggematerialets branntekniske egenskaper Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.1.4 Branndeteksjon Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.1.5.1 Sikkert område Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer
Ja
4.2.1.5.2 Tilgang til det sikre området Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.1.8 Kommunikasjonsmidler i sikre områder Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.1.5.4 Nødbelysning langs rømningsveier Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.1.5.5 Rømningsskilt Sikkerhetskrav#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.1.6 Rømningsgangbaner Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer
Ja
4.2.1.7 Brannslokkingspunkter Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.2 Delsystem energi
4.2.2.1 Seksjonering av kontaktledning Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.2.2 Jording av kontaktledning eller strømskinne Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer og Funksjoner Ja
4.2.2.3 Strømforsyning Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.2.4 Krav til elektriske kabler i jernbanetunneler Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
4.2.2.5 Elektriske installasjoners pålitelighet Sikkerhetstiltak#TSI-krav med kompletteringer Ja
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.2.3 Delsystem rullende materiell (sertifiseres av eier av rullende materiell)
4.2.3.1 Tiltak for å hindre brann
4.2.3.1.1 Materialkrav
4.2.3.1.2 Særlige tiltak for brannfarlige væsker
4.2.3.1.3 Varmgangsdeteksjon Overvåkning Ja
4.2.3.2 Tiltak for å detektere og kontrollere brann
4.2.3.2.1 Bærbare brannslokkingsapparater
4.2.3.2.2 Branndeteksjonssystemer
4.2.3.2.3 Automatisk brannslokkingssystem for dieseldrevne enheter i godstrafikk
4.2.3.2.4 Systemer for begrensning ogslokking av brann i rullende materiell for passasjertrafikk
4.2.3.2.5 Systemer for begrensning og slokking av branni godstoglokomotiver og motordrevne enheter
4.2.3.3 Krav vedrørende nødsituasjoner
4.2.3.3.1 Nødbelysningssystem i toget
4.2.3.3.2 Røykkontroll
4.2.3.3.3 Passasjeralarm og kommunikasjonsmidler
4.2.3.3.4 Kjøreevne
4.2.3.4 Krav vedrørende evakuering
4.2.3.4.1 Nødutganger for passasjerer
4.2.3.4.2 Nødutganger fra førerhuset
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI-krav oppfylt Merknad
4.4 Driftsregler (delsystem drift og trafikkstyring) (svares ut i operativt regelverk)
4.4.1 Regler for nødsituasjoner
4.4.2 Tunnelberedskapsplan
4.4.3 Øvelser
4.4.4 Prosedyrer for isolering og jording
4.4.5 Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
4.4.6 Driftsregler for tog som kjører i tunneler

2 Vurdering av samsvar

Det er kun de strukturelle delsystemene som skal sertifiseres av teknisk kontrollorgan (NoBo). NoBo skal kontrollere prosjektert løsning. For vurdering av samsvar, se Guide for the Application of the SRT TSI og Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet.