Kontaktledning/Vedlikehold/Mate-, forsterknings- og forbigangsledning

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Kravene omfatter følgende:

 • Generelle krav
 • Avstander til andre konstruksjoner
 • Ledning forlagt som kabel
 • Vedlikehold av PEX-kabler

For AT-system med seksjonert kontaktledning skal i tillegg krav i 🔗 vedlegg Elutforming-E til 🔗 [540], kapittel elektrisk utforming følges.

2 utløsende krav

2.1 Generelt

TRV:01510

a) Mate,- forsterknings og forbigangsledninger og deres opphengspunkter skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

TRV:01511


▶ b) Mate-, forsterknings og forbigangsledninger skal ha nødvendige avstander til andre konstruksjoner.

 1. Avstander til andre konstruksjoner bør kontrolleres spesielt dersom det gjøres endringer i de øvrige anleggene.
 2. For ledninger som går på egne master eller i egne trasseer skal det kontrolleres for vegetasjon, se kapittel 4.

2.2 Krav til avstander

Kravene er hentet fra § 6-4 [FEF].

TRV:01512


▶ a) Ledningenes høyde over terreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 6,0 m.

TRV:01513


▶ b) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert ledertemperatur skal minimum være 4,5 m.

TRV:01514


▶ c) Ledningenes direkte avstand til skråterreng ved spesifisert vindlast skal minimum være 3,0 m.

2.3 Ledninger forlagt som kabel

TRV:01515

a) For vedlikehold av kabler, endemuffer og kabelskjøter skal kravene i [548], kapittel 11.

TRV:01516


▶ b) Ved alle forlegningsmåter skal det kontrolleres at kabelen ligger tilstrekkelig beskyttet slik at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger i henhold til § 4-4 [FEF].

TRV:01517

c) Alle kabler som ligger langs sporene skal ligge utenfor kabelfritt profil.
Kabelfritt profil er vist i [510], kapittel 5.

 1. Kabler forlagt langs sporet bør være godkjent for gjeldende forlegningsmåte.

TRV:01518

d) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler forlagt i åk skal være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabel til åk skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandig strips.

TRV:01519

e) Strips eller klemmer brukt til å feste kabler til kontaktledningsmaster bør være funksjonsdyktige og uten vesentlige skader.

 1. Ved befestning av kabler til master skal det benyttes godkjente klemmer eller UV-bestandige strips.
 2. Enlederkabel skal ikke omsluttes av magnetisk materiale.
 3. Der det er praktisk mulig bør matekabelen forlegges i trekant med returlederne.
 4. Kabler kan vedlikeholdes med kjemikalier (Cable Cure) etter en nærmere vurdering.

3 Ingen vedlegg