Overbygning/Prosjektering/Lasket spor

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger krav til sporkonstruksjoner ved lasket spor.

Med lasket spor menes i dette kapitlet sporkonstruksjoner med åpne skinneskjøter. Hovedformålet med en åpen skinneskjøt er at det skal finnes mulighet for bevegelse i skinnens lengderetning pga. temperaturendringer uten at sporet dermed påvirkes. For isolerte skinneskjøter vises til kap.6.

Åpne skinneskjøter finnes i dag normalt bare på sidebaner, i eldre sporkonstruksjoner og i spor med meget små kurveradier. Ved nyanlegg og sporombygging anvendes normalt åpne skinne-skjøter midlertidig i montasjetilstanden. Skinnene bindes sammen med lasker og laskeskruer.

Det finnes to varianter av den åpne skinneskjøten:

  • svevende skjøt
  • skjøt på dobbeltsville

Ved svevende skjøt laskes skinnene sammen svevende midt mellom to sviller. Denne skjøten anvendes normalt på midlertidig lasket spor på betongsviller på nyanlegg og ved sporombygging.

Skjøt på dobbeltsviller anvendes normalt på permanent lasket spor på tresviller.

2 Lasker

TRV:02742

Permanent laskede skjøter skal være sikret med minimum 4 laskebolter. For midlertidig laskede skjøter gjelder regler gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøter.


Lasker som normalt skal benyttes
Profil Betegnelse Tegning Art.nr.
35 kg/NSB40 Fl. 35 KO-700868 103788
S41/49E1/54E3 Fl. 14a KO-700869 106693
54E1/54E2 type B KO-700870 110322
60E1/60E2 Fl. 31 KO-700871 106522

Overgangslasker mellom ulike skinneprofiler finnes her:

3 Vedlegg

Lasker