TRV:01097

ID TRV:01097
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lavspenningsnett som ikke utjevnes til returkretsen: For lavspenningsnett som bygges i tilstrekkelig avstand fra jernbanetraseen, slik at det ikke er krav om utjevning av utsatte ledende deler til returkretsen, skal anlegget utformes i samsvar med NEK 400.
  1. Utførelse: PE-leder for slike lavspenningsnett skal ikke kobles til returkretsen.
  2. Utførelse: For lavspenningsnett som har et fåtall utsatte ledende deler i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker, kan disse komponentene beskyttes med beskyttelsesskjerm eller hinder i stedet for å utjevne lavspenningsnettet til returkretsen.
  3. Unntak: Det kan etter en vurdering velges å utforme anlegget i samsvar med Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Lavspenningsanlegg som utjevnes til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon