Teknisk regelverk:Årsrapport 2015

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, hvor leder Regelverk og godkjenning er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverkskoordinator Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2015

Godkjenner: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Overbygning Alf Helge Løhren
Underbygning Margareta Viklund
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer Arne Vik
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen og Frank Martinsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad


Regelverkskoordinator: Helén Helland


Systemansvarlig: Stanislav Pika

1.2 Møter

I 2015 er det avholdt 8 møter.

1.3 Viktige aktiviteter i 2015

1.3.1 Felles elektro

Hele kapittel 6 er totalt omarbeidet og restrukturert. Utgangspunktet er elsikkerhet og de virkemidler som må brukes for å unngå skade på person og materiell.
Tittel på kapittel 6 er endret fra "Jording" til "Jording og utjevning".

Det er gjort en del opprydding og modernisering i kapitlene 5 (Kabellegging og kabelkanaler), 7 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse) og 8 (Lavspent strømforsyning) på grunn av omstruktureringen av kapittel 6.

Det er 7 endringsartikler i tillegg til hele kapittel 6.

1.3.2 Tunneler

  • Endring av krav til miljøklasse for konstruksjonsstål til en mindre aggressiv korrosjonsklasse
  • Tatt inn to nye metoder for stabiltetssikring av tunneler
  • Varmgangsdeteksjon endret til "Overvåkning" i samsvar med TSI SRT
  • Kapittel for Underbygning i sin helhet flyttet til Underbygning
  • Nytt krav til påkjørselslaster iht. UIC 777-2 er tatt inn i regelverket
  • Endret krav til telefonnr. på skilt til togledersentral til et kan-krav
  • Endring av kravnummerering av Sikkerhetstiltak slik at dette følger ny TSI SRT

For Vedlikehold er det ikke gjennomført noen endringer.

1.3.3 Overbygning

I 2015 ble det tilføyd en ny sporkonstruksjon, JBV 60 "Dual rail" som vil gjøre det enklere å oppgradere fra overbygningsklasse c og c+ til d på eksisterende baner.

For øvrig ble det gjennomført to mindre endringer (grenseverdi for manglende overhøyde plussmateriell og stigning for spor mot plattform) for å harmonisere regelverket med TSI Infrastruktur. Det ble også tilføyd ny sporvekseltype 1:15 R760.

1.3.4 Kontaktledning

I forbindelse med revisjon av Felles elektro, Jording og utjevning ble mesteparten av Kontaktledning, Prosjektering, Returkrets flyttet til Felles elektro, Jording og utjevning

1.3.5 Lavspenning og 22 kV

Det er foretatt en opprydding på grunn av omstruktureringen i Felles elektro/Jording og utjevning.

Fire endringsartikler er behandlet.

1.3.6 Banestrømforsyning

1.3.7 Signal

I 2015 ble det i tillegg til løpende oppdatering og feilretting etablert en "Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg". Dokumentet gir retningslinjer for kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i programvarebaserte signalanlegg. I tillegg gis det retningslinjer for hvordan vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal gjennomføres og dokumenteres. Hensikten er å legge til rette for at sikkerheten under og etter arbeid i signalanlegg ivaretas. Dokumentet finnes som vedlegg til Teknisk regelverk/Signal/Kontroll/Generelle krav, Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg

1.3.8 Tele

For Prosjektering og bygging er innholdet i følgende kapitler kvalitetssikret, tre endringer er foretatt og en feil er rettet:

  • Generelle tekniske krav
  • Kabelanlegg
  • Radiosystemer

2 Endringer i Teknisk regelverk 2015

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Teknologi, Utbygging, Bane og Trafikk og marked.


Godkjenningsrådet i 2015 har bestått av:

Seksjonsleder Regelverk & Spesifikasjoner: Christopher Schive

Seksjonsleder Elkraft: Tore Telstad

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Bjørn Ukkestad

Utbygging: Finn Holom

Bane: Jens Melsom

Trafikk og marked: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt 271 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 216 er ferdig behandlet. Av disse ble 42 forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag kravendringer/nye krav Feilretting/presiseringer/Annet
Felles bestemmelser 16 2 14
Felles elektro 19 5 14
Skilt 2 0 2
Underbygning/Prosjektering og bygging 10 3 7
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 13 7 6
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 5 3 2
Bruer/Vedlikehold 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 21 11 10
Overbygning/Bygging 7 4 3
Overbygning/Vedlikehold 4 4 0
Kontaktledning/Prosjektering 21 10 11
Kontaktledning/Bygging 1 0 1
Kontaktledning/Vedlikehold 2 1 1
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 9 4 5
Lavspenning og 22 kV/Bygging 1 1 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 3 1 2
Banestrømforsyning/Vedlikehold 1 0 1
Signal/Prosjektering 47 17 30
Signal/Bygging 8 2 6
Signal/Vedlikehold 7 2 5
Signal/Kontroll 10 3 7
Tele/Prosjektering og bygging 9 5 4
Tele/Vedlikehold 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 0 0 0
Totalt 216 85 131


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 15 7 0 0 0 0
Felles elektro 16 2 3 0 0 0
Skilt 4 3 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 11 4 0 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 11 1 1 0 0 0
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 4 1 0 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 15 5 2 0 2 0
Overbygning/Bygging 7 1 1 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 5 3 0 0 4 0
Kontaktledning/Prosjektering 23 7 1 0 0 0
Kontaktledning/Bygging 1 3 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 8 1 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 1 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 4 1 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 36 12 7 0 0 4
Signal/Bygging 6 2 0 0 0 0
Signal/Vedlikehold 2 5 1 0 0 0
Signal/Kontroll 8 1 0 2 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 8 1 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 0 0 0 0 0 0
Totalt 189 60 16 2 6 4

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2015

I 2015 er det behandlet 233 dispensasjonssøknader. Det er økning på drøyt 40 % i forhold til 2014. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 3 0 1 2
Felles elektro 11 6 0 5
Skilt 6 2 0 4
Underbygning/Prosjektering og bygging 10 6 0 4
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 1
Tunneler/Prosjektering og bygging 5 4 0 1
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 5 2 0 3
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 36 28 2 6
Overbygning/Bygging 13 10 0 3
Overbygning/Vedlikehold 7 5 1 1
Kontaktledning/Prosjektering 13 8 3 2
Kontaktledning/Bygging 1 1 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 3 3 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 5 4 1 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 106 83 6 17
Signal/Bygging 6 5 1 0
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 1 1 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 1 1 0 0
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 233 169 15 49

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

DS2015.png3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 5 eller flere ganger fra 4 krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke 4 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2015.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Overbygning/Prosjektering/Planoverganger - Sikring av planoverganger 5 5 0 0
Signal/Prosjektering/Togdeteksjon - Sporavsnitt i sporveksler 7 4 3 0
Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg - Planovergangsignal 15 15 0 0
Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg - Veibom 10 10 0 0

3.3.1 Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger

Alle 5 dispensasjoner gjelder krav til at det ikke skal være planovergang på stasjoner med samtidig innkjør og er knyttet til innføring av ERTMS på Østfoldbanens Østre linje. Dispensasjonener er innvilget på bakgrunn av risikoanalyser for hvert enkelt tilfelle.

3.3.2 Signal/Prosjektering/Togdeteksjon - Sporavsnitt i sporveksler

I 2015 ble det søkt dispensasjon flere enn 5 ganger fra ett krav i kapittel 7, togdeteksjon. Det gjelder krav 2.3.c, som beskriver plassering av tellepunkt i deteksjonsavsnitt med sporveksel. Av 7 dispensasjonssøknader ble 4 innvilget. Alle innvilgede søknader gjelder prosjektet ERTMS på Østfoldbanens østre linje. Avvikene oppstod fordi det ikke var mulig å tilpasse eksisterende infrastruktur til kravet, og det ble innvilget dispensasjon fordi det ble lagt fram dokumentasjon på at eventuelle farer blir håndtert med lokale prosedyre. Avslagene ble gitt til prosjekter som var i planfasen.

3.3.3 Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg - Planovergangsignal og veibom

I 2015 ble det søkt dispensasjon flere enn 5 ganger fra 2 krav i kapittel 9, Veisikringsanlegg: Det gjelder 5.2.2.o, som er krav til mekanisk styrke i bommer for veisikringsanlegg, og 5.3.1.i som er krav til blinkfrekvens i planovergangsignal. Det er anskaffet og installert veisikringsanlegg BUES 2000 med funksjonalitet som ikke er i samsvar med kravene, men analyser har vist at det ikke gir påviselig økning av risikonivået for planovergangene ved å gi dispensasjon. Det vurderes om og hvordan kravene skal justeres slik at funksjonaliteten i BUES 2000 ikke bryter med kravene.


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, ble det i 2015 gjennomført en forbedringsorientert kvalitetskontroll.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Fellesprosjekt E6/Dovrebanen Overbygning/Bygging/Sporveksler Kvalitetskontroll Fellesprosjekt Dovrebanen