Overbygning/Bygging/Sporveksler

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til montering og innlegging av sporveksler.

En sporveksel innlagt i sporet vil alltid medføre en forringelse av kjørekomforten i det rullende materiell når dette passerer sporvekselen. Sporvekslene er derfor konstruert slik at forringelsen av kjørekomforten skal bli minst mulig. For å sikre at sporvekselen fungerer som forutsatt, kreves det at den monteres og legges inn på en slik måte at alle mål og vinkler er i samsvar med det som står anført på sporvekseltegningen når sporvekselen er ferdig innlagt i sporet.

2 Montering

2.1 Monteringsted

Sporveksler kan enten monteres direkte på plass i sporet, eller de kan monteres ferdig utenfor sporet og deretter bringes på plass i sporet.

TRV:05411

I begge tilfeller skal underlaget hvor sporvekselen monteres eller innlegges, være jevnt.

TRV:05412

Når sporvekselen monteres utenfor sporet, skal det sørges for tilfredsstillende transport mellom monteringsted og innleggelsested.

TRV:05413

Det skal utføres forberedelser på innleggelsestedet som sikrer at sporvekselen kan legges inn mest mulig uforstyrret og uten at større tilpasningsarbeider må foretas

TRV:05414

Det skal være tilført pukk, og sporvekselen bør pakkes før tog kan kjøre over.

2.1.1 Krav til innleggelsested

Dersom ikke sporvekselen ligger stabilt kan dette føre til unormal stor slitasje. Det er derfor viktig at grunnforhold og ballast på innleggelsestedet sikrer god drenering og stabilitet.

TRV:05415

Grunnforholdene på innleggelsestedet skal tilfredsstille krav gitt i Underbygning/Vedlikehold

TRV:05416

Ballasten der sporvekselen skal legges inn skal tilfredsstille kravene gitt i Overbygning/Prosjektering/Ballast.

2.2 Løft av sporveksel

TRV:05417

Ved løft av sporveksel i forbindelse med innlegging eller mellomlagring skal løftepunkter og metode velges slik at: (se Figur: Løfting av sporveksel)

 • maksimalt avvik fra sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 50 mm.
 • helning i lengderetning i forhold til sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 5 mm/m
Figur: Løfting av sporveksel

2.3 Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler

Enten sporvekselen monteres i eller utenfor sporet, gjelder følgende generelle regler for montering:

TRV:05418

Underlaget skal være plant og jevnt. Alle sviller legges nøyaktig på plass etter tegningen. Når betongsviller brukes, skal disse plasseres i riktig rekkefølge og med avstander som vist på tegning.

TRV:05419

Sporvekseldelene skal monteres sammen og festes i første omgang bare til enkelte sviller. Den rette streng i sporvekselen monteres først og brukes som basis for den videre montering.

TRV:05420

Når sporvekselen er montert løselig sammen, skal det kontrolleres at alle deler er på plass, at alle plater ligger riktig, at sporvekselen er skjøtrett i begge ender, og at alle skjøtåpninger stemmer.

TRV:05421

Den rette streng skal rettes nøyaktig inn og platene festes permanent. Den krumme streng og skinnekrysset skal legges inn ved nøyaktig utmål fra den rette streng. Den krumme streng skal kontrolleres ved pilhøydemåling, se Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler.

TRV:05422

Da sporvidden i en sporveksel varierer og også er forskjellig i de forskjellige sporvekseltyper, skal sporvidden i forhold til den rette streng stadig kontrolleres under montering. Den korrekte sporvidde i de forskjellige punkter er angitt på sporvekseltegningen.

TRV:05423

Alle bolter og skruer skal trekkes fast til slik at det ikke slarker noe sted.

TRV:05424

Er sporvekselen utstyrt med hake- eller palstengsel, skal det passes på at disse ved montering blir gitt den riktige nøytralstilling slik at stengselet ikke kommer i knip ved temperaturbevegelser.

TRV:05425

Når sporvekselen er utstyrt med drivmaskiner og/eller isolerte skjøter, skal det samarbeides med signal/sikring som er ansvarlig for montering av drivanordningen og stengene.

TRV:05426

Isolerte skjøter i en sporveksel skal plasseres i eksisterende laskeskjøter dersom ikke isolerskjøtene er ferdig montert fra leverandør.

Det er spesielt viktig at skinnekrysset blir riktig montert både i lengde- og tverretningen. En liten vridning eller skjevhet i skinnekrysset vil bevirke at sporvekselen får dårlige gjennomkjøringsforhold. Feil ved montasjen er meget vanskelig å få rettet senere.
I sporvekselkryss med krysspissblokk er gjennomgående bolter i krysspiss/vingeskinner forspent av leverandøren.

2.4 Kurveveksler

TRV:05427

Montering av kurveveksler skal følge de samme generelle regler som er nevnt i avsnittet Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler.

TRV:05428

Krumningen av de to spor skal kontrolleres ved hjelp av tangent- eller kordeavsett i tillegg til de vanlige utmål for sporvidde m.m.

TRV:05429

Ytterstrengen for sporet med den største radius skal monteres først.

2.5 Kryssveksler

TRV:05430

Montering av enkle og doble kryssveksler skal følge de samme generelle regler som er nevnt i avsnittet Rette sporveksler og usymmetriske dobbeltveksler.

TRV:05431

Sammenføyninger i midtparti i kryssveksler skal utføres av leverandør i verksted.

2.6 Innlegging

TRV:05432

Når sporvekselen monteres utenfor sporet, skal transport og innlegging av sporvekselen skje slik at den ikke påføres varige deformasjoner. For løfting skal regler gitt i Løft av sporveksel følges.

TRV:05433

Ved innlegging bør det brukes teodolitt for å sikre at sporvekselen kommer nøyaktig på plass.

Varige deformasjoner kan oppstå av bøying vertikalt på grunn av ytre påførte belastninger eller egenvekt, eller parallellforskyvning av skinnestrengene i horisontalplanet med følgende vridning mellom sville/underlagsplate/skinne.

2.7 Montering av drivanordninger / boring i sporvekseltunger

TRV:05434

Montering av drivanordninger skal utføres i henhold til Signal/Bygging/Sporveksel- og sporsperreutrustning.

TRV:05435

For boring av hull i sporvekseltunger gjelder følgende regler:

 • Det skal ikke være mindre avstand mellom to hull (kant til kant) enn 2 x hulldiameteren for det minste hullet.
 • Det skal ikke være mindre avstand enn 1 x hulldiameteren mellom hullkant og tverrsnittsovergang/kant av tungen
 • Hullene skal bores med skadefritt bor/hullfres, kjølevæske skal anvendes
 • Hullene skal fases med faseverktøy
 • Det er ikke tillatt å fylle igjen hull ved hjelp av sveising eller andre metoder

3 Sammenføyning med øvrige spor

TRV:05436

For at sporvekselen skal virke tilfredsstillende sammen med de øvrige spor, skal den føyes nøyaktig sammen med disse enten ved hjelp av lasker eller ved hjelp av sveising.

TRV:05437

Alle nye sporveksler skal helsveises.

TRV:05438

Spor i tilknytning til en sporveksel i helsveist hovedspor skal være helsveist i en lengde av min. 60 m fra sporvekselen for å unngå å få pustepartier i sporvekselen

TRV:05439

I tresvillespor skal det monteres 100-200 skinnestoppere vekselvis mot trykk og strekk-krefter over min. 60 m lengde.

3.1 Isolerte skjøter

TRV:05440

Plassering av isolerte skjøter i sporveksler skal skje i samråd med signal/sikring.

TRV:05441

Det skal anvendes isolerte skjøter i henhold til Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner.

3.2 Sveising

3.2.1 Generelt

For aluminiotermisk sveising i sporveksler gjelder krav til sveisekontroll gitt i Helsveist spor#Sveisekontroll

TRV:05442

Sveisearbeid i sporveksler skal utføres av skinnesveisere godkjent i henhold til Standard for godkjenning av skinnesveisere.

TRV:05443

Sveisearbeidet skal utføres etter Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder eller annen prosedyre som er godkjent av Bane NOR.

TRV:05444

Før helsveising av sporveksler kan foretas, skal sporet tilfredsstille følgende krav:

 1. ballasten skal være pukk av samme type som i sporet for øvrig, og ballastlaget skal ha full bredde og tykkelse.
 2. sporvekselen og tilstøtende spor skal være nøyaktig justert både i høyde- og sideretning, og sporvidden skal være riktig.
 3. alle sviller skal være hele og ha godt hold for befestigelsene.
 4. alle befestigelser skal være av fjærende type med stor og varig fjærkraft og godkjent for bruk i helsveist spor i henhold til Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor.
 5. tunger, stokkskinner, skinnekryss og mellomskinner skal være fri for materialdefekter. Slitasjen skal være innenfor toleransegrensene gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner.
 6. det skal kontrolleres at stengselsinnretninger - hake- eller palstengsel - har normalstilling ved nøytraltemperatur. I motsatt fall skal beliggenheten justeres, se forøvrig krav som er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler.

3.2.2 Nøytralisering

TRV:05445

For sporveksler med grunnradius < 1200 m skal det utføres nøytralisering av skinnene min. 60 m ut fra sporvekselens 6 endeskjøter.

TRV:05446

For sporveksler med grunnradius ≥ 1200 m skal det i tillegg også utføres nøytralisering av sporvekselens gjennomgående kontinuerlige skinnestrenger

3.2.3 Sveiserekkefølge, temperaturbestemmelser

TRV:05447

Sveising i en sporveksel skal utføres med rekkefølge som vist på Figur: Sveiserekkefølge.

 1. skjøtene merket 1 - 6 sveises først ved skinnetemperatur fra 0 - +25 0C.
 2. skjøtene merket S sveises som sluttsveising i helsveist spor.
 3. tungeskjøtene - merket T - sveises til slutt ved følgende skinnetemperaturer:
 • I sporveksler med palstengsel : +10 0C til +15 0C.
 • I sporveksler 1:26,1 R2500: +10 0C til +15 0C
 • I alle andre sporveksler: +5 0C til +20 0C

TRV:05448

Ved sveising av tungeskjøtene skal forkant på tungespiss ligge overens med kjørnermerket på stokkskinnen.

Figur: Sveiserekkefølge

3.2.4 Sporveksler med palstang - Innstilling av "a - målet"

TRV:05449

Avstanden "a" fra palstangen til skyvestangen (Figur: Innstilling av "a"-mål) skal måles ved fraliggende tunge. Tungen skal justeres slik at denne avstanden blir:

 • før sveising: 10 mm ± 2 mm
 • etter sveising: 8 mm ± 2 mm
Figur: Innstilling av "a"-mål

4 Kontroll og oppfølging

TRV:05450

For å sikre nødvendig kvalitet og funksjonsdyktighet av en sporveksel, skal montering og innlegging av sporvekselen kontrolleres med hensyn til utførelse i følge avsnitt Montering og ajourført tegning. Kontrollen skal foretas kontinuerlig under arbeidets gang av ansvarlig arbeidsleder.

TRV:05451

Ved monteringsslutt og etter at sporvekslene er innlagt i sporet, skal kontrollmålinger foretas. Disse kontrollmålinger foretas på grunnlag av ajourført oversiktstegning av sporvekselen og etter ORE70 metoden som beskrevet i Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger.

TRV:07819

For å sikre belegg av sporfelter, skal korrosjonsbelegg og maling på kjøreflaten fjernes før det settes trafikk på spor gjennom sporvekselen.

Nye skinnekryss i manganstål må følges opp for å utjevne/fjerne deformasjoner som oppstår fra trafikkbelastning den første tiden. Krav til inspeksjon og sliping er gitt i Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler#Sliping av skinnekryss i manganstål

4.1 Toleranser

TRV:05452

Avvik fra målene som er oppgitt i sporvekseltegningen skal ligge innenfor toleransene som vist i Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler.


Tabell: Toleranser ved bygging av sporveksler
Kontrollmål Målepunkt Toleranser (mm)
sporvidde v/ tungespiss A1 ±2
sporvidde i tungeparti A5 og A7 ±2
sporvidde mellomparti A9 og A10 ±2
sporvidde kryssparti (30 mm fra krysspiss) A11 og A12 +2 /-1
avstand fraliggende tungespiss – stokkskinne for spv m/ 1 drivmaskin B1 og B2 ≥ 160
avstand fraliggende tungespiss – stokkskinne for spv m/ 2 eller flere drivmaskiner B1 og B2 ≥ 110
minimum avstand fraliggende tunge - stokkskinne C1 og C2 ≥ 58
minimum avstand fraliggende krysspiss - mangankrybbe/vingeskinne K1 og K2 ≥ 58
Ledevidde (30 mm fra krysspiss) G1 og G2 ± 2mm
Avstand mellom stokkskinneskjøt og midten for hver sville:

For sporveksler med tresviller
For sporveksler med betongsviller


± 10
± 2
Største pilhøydefeil, målt på 10 m korde, i sporvekselkurven(e)
inntil minst 5 m forbi sporvekselens ender.1

± 3
 1. Korden legges an 14 mm under skinnetopp og pilhøyden måles i samme høyde. Pilhøydefeil (pf) er lik teoretisk pilhøyde (tp) minus målt pilhøyde (mp).

TRV:05453

Viser det seg ved kontrollmålinger at ett eller flere av målene ikke er innenfor toleransene, skal feilene rettes.

Teoretisk pilhøyde, tp = 25000/2R (R er radius i meter)

4.2 Dokumentasjon

TRV:05454

Sporvekselens geometri skal dokumenteres på rapport for bygging av sporveksel (Vedlegg a). Alternativt kan geometrien dokumenteres ved hjelp av databasert inspeksjonssystem

5 Vedlegg

Vedlegg a Rapport for bygging av sporveksler

Vedlegg b Rapport for bygging av enkle sporveksler med bevegelig krysspiss