Teknisk regelverk:Årsrapport 2016

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt arbeid i Bane NOR, Infrastruktur, Teknisk avdeling, Teknologi og Regelverk, hvor leder Regelverk og godkjenning er ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av regelverkskoordinator for Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av systemansvarlig for Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2016

Godkjenner: Christopher Schive

Regelverkskoordinator: Helén Helland

Systemansvarlig: Stanislav Pika


Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning/Prosjektering og Overbygning/Bygging Frode Teigen
Overbygning/Vedlikehold Alf Helge Løhren
Underbygning [[Bruker:|Geir Svanø]]
Tunneler Trine Bye Sagen
Bruer [[Bruker:|Kameran Aziz]]
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning og 22 kV Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Arne Aas
Rullende materiell Bjørn Ukkestad

1.2 Møter

I 2016 er det avholdt 8 møter.

1.3 Viktige aktiviteter i 2016

1.3.1 Felles bestemmelser

1.3.2 Felles elektro

Hele kapittel 6 er totalt omarbeidet og restrukturert. Utgangspunktet er elsikkerhet og de virkemidler som må brukes for å unngå skade på person og materiell.
Tittel på kapittel 6 er endret fra "Jording" til "Jording og utjevning".

Det er gjort en del opprydding og modernisering i kapitlene 5 (Kabellegging og kabelkanaler), 7 (Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse) og 8 (Lavspent strømforsyning) på grunn av omstruktureringen av kapittel 6.

Det er 7 endringsartikler i tillegg til hele kapittel 6.

1.3.3 Skilt

1.3.4 Overbygning

I 2016 ble det tilføyd en ny sporkonstruksjon, JBV 60 "Dual rail" som vil gjøre det enklere å oppgradere fra overbygningsklasse c og c+ til d på eksisterende baner.

For øvrig ble det gjennomført to mindre endringer (grenseverdi for manglende overhøyde plussmateriell og stigning for spor mot plattform) for å harmonisere regelverket med TSI Infrastruktur. Det ble også tilføyd ny sporvekseltype 1:15 R760.

Det ble uttrykt ønske om å presisere utbedringstiltak ved for liten sporvidde fra banene. Derfor ble det innført et skille mellom utbedring av for stor sporvidde og for liten sporvidde i vedlikeholdsregelverket for overbygning. Dette førte til et nytt av snitt: "Justering av for liten sporvidde". Ellers var det bare mindre presiseringer i dette regelverket.

1.3.5 Underbygning

1.3.6 Tunneler

Rapporten "Jernbanetunneler: Anbefalt konstruksjonsprinsipp" resulterte i fire endringer i regelverket for Tunneler:

1. Det skal velges en vannavskjermingsløsning som kan monteres i direktekontakt med bergsikringen. Det betyr at hvelvløsninger som PE-skum og betongelementer tas bort fra listen over aktuelle konstruksjonstyper.

2. Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen.

3. Omformulering av krav til gjennomgående vannavskjerming: Vannavskjerming skal sikre at det unngås drypp og rennende vann som kan treffe konstruksjonselementer av betong eller stål.

4. Av bestandighetshensyn bør sprøytebetong påføres i minimum 8 cm tykkelse.

I tillegg ble det utført følgende endringer:

  • Kapitlet for Laster ble gjennomgått og oppdatert.
  • Kapitlet for Snø- og rasoverbygg ble tatt bort. Kravene inngår som en del av regelverket for Bruer/Prosjektering og bygging (Generelle tekniske krav og Laster).
  • Kapitlet for Forundersøkelser ble flyttet til Generelle tekniske krav
  • Det ble lagt inn en presisering om at komfortkriteriet er et minimumskrav. Kravet ble også flyttet til Profiler og minste tverrsnitt

1.3.7 Bruer og konstruksjoner

Kap. 4 rutiner for kontroll og godkjenning, dokumentasjon og tegning Kontroll_og_godkjenning

Kap. 4 Nye krav til Drenering

Kap. 4 Nye krav til rekkverkshøyde og utførelse Rekkverk

Kap. 5 Tilpasning til Eurokodene Laster

Kap.7 Betongkonstruksjoner er gjennomgått og tilpasset Eurokode NS-EN 1992-1-1-2004+NA-2008

1.3.8 Kontaktledning

I forbindelse med revisjon av Felles elektro, Jording og utjevning ble mesteparten av Kontaktledning, Prosjektering, Returkrets flyttet til Felles elektro, Jording og utjevning

1.3.9 Lavspenning og 22 kV

Det er foretatt en opprydding på grunn av omstruktureringen i Felles elektro/Jording og utjevning.

Fire endringsartikler er behandlet.

1.3.10 Banestrømforsyning

  • Kun mindre justeringer vedrørende vern, elektriske resonanser og sporfelt.
  • Prosjekterings- og byggekrav til kondensatorbatterianlegg er fjernet.

1.3.11 Signal

I 2016 ble det i tillegg til løpende oppdatering og feilretting etablert en "Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg". Dokumentet gir retningslinjer for kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i programvarebaserte signalanlegg. I tillegg gis det retningslinjer for hvordan vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal gjennomføres og dokumenteres. Hensikten er å legge til rette for at sikkerheten under og etter arbeid i signalanlegg ivaretas. Dokumentet finnes som vedlegg til Teknisk regelverk/Signal/Kontroll/Generelle krav, Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg

1.3.12 Tele

I tillegg til løpende feilrettinger, kravendringer og oppdatering har fagområdet Tele bistått med oppdatering av kommunikasjonsrelaterte kapittel i ny prosjekteringsveileder for tunnel.

Dokumentasjonskrav er i 2016 innskjerpet med retningslinjer for bruk av elektronisk registrering av teleinfrastrukturen i Telemator. Referanser til STY-604217 «Håndbok for prosjektering av teleanlegg» er lagt til som sterkere føring for prosjekterende.

For øvrig er Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer oppdatert for å bedre kvaliteten på prosjektering og bruk av ny teknologi. Tele/Prosjektering_og_bygging/Kabelanlegg er også oppdatert med kravendringer som har til hensikt å klargjøre problemstillinger rundt jording, innkjøpsavtaler for kabel og kvaliteten på fiberanlegg med tilhørende endrede krav til fysisk forlegning, kapasitet og kvalitetskontroll.

Generelle føringer i kapittel for vedlikehold av GSM-R-kjerne- og radionettkomponenter er lagt til for utstyr som ikke er omfattet av «generiske vedlikeholdsrutiner».

1.3.13 Rolling stock

2 Endringer i Teknisk regelverk 2016

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til gjeldende instruks i Styringsportalen.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Digitalisering og teknologi, Utbygging, Infrastruktur og Trafikk og marked.

Godkjenningsrådet i 2016 har bestått av:

Avdelingsleder Regelverk og godkjenning: Christopher Schive

Prosjekter: Finn Holom

Infrastruktur: Jens Melsom

Trafikk og marked: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottatt 315 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 260 er ferdig behandlet. Av disse ble 34 forkastet. "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag kravendringer/nye krav Feilretting/presiseringer/Annet
Felles bestemmelser 13 3 10
Felles elektro 57 33 24
Skilt 3 0 3
Underbygning/Prosjektering og bygging 9 3 6
Underbygning/Vedlikehold 1 0 1
Tunneler/Prosjektering og bygging 8 4 4
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 9 6 3
Bruer/Vedlikehold 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 26 9 17
Overbygning/Bygging 6 3 3
Overbygning/Vedlikehold 10 1 9
Kontaktledning/Prosjektering 26 16 10
Kontaktledning/Bygging 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 3 1 2
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 7 5 2
Lavspenning og 22 kV/Bygging 3 3 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 2 2 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 15 13 2
Banestrømforsyning/Vedlikehold 2 1 1
Signal/Prosjektering 30 11 19
Signal/Bygging 6 1 5
Signal/Vedlikehold 6 0 6
Signal/Kontroll 7 1 6
Tele/Prosjektering og bygging 6 1 5
Tele/Vedlikehold 1 0 1
Rolling stock/Supplementary information and regulations 1 1 0
Totalt 260 116 144


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 11 7 0 0 0 0
Felles elektro 53 6 1 0 0 0
Skilt 2 6 0 0 1 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 6 5 1 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 6 2 0 0 0 0
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 7 4 0 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 15 11 4 0 1 2
Overbygning/Bygging 6 1 0 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 10 1 1 0 0 0
Kontaktledning/Prosjektering 23 6 0 0 0 1
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 6 2 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 6 1 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Bygging 3 0 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 2 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 24 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 2 1 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 14 14 4 0 0 1
Signal/Bygging 0 4 2 0 0 0
Signal/Vedlikehold 3 4 0 0 0 0
Signal/Kontroll 5 6 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 5 0 1 0 0 0
Tele/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Rolling stock/Supplementary information and regulations 1 0 0 0 0 0
Totalt 213 82 14 0 2 4

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Teknisk regelverk, dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2016

I 2016 er det behandlet 269 dispensasjonssøknader. Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 4 1 1 2
Felles elektro 26 13 2 11
Skilt 0 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 7 5 0 2
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Tunneler/Prosjektering og bygging 3 2 0 1
Tunneler/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 3 3 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 59 39 5 14
Overbygning/Bygging 11 7 2 2
Overbygning/Vedlikehold 9 6 1 2
Kontaktledning/Prosjektering 18 10 2 6
Kontaktledning/Bygging 6 4 0 2
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Prosjektering 4 3 0 1
Lavspenning og 22 kV/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging 1 0 0 1
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 111 91 4 16
Signal/Bygging 3 3 0 0
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 1 1 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 2 1 0 1
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 0 0 0 0
Totalt 269 190 17 61

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

DS2015.png3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 5 eller flere ganger fra x antall krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2016.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler:Kabelfritt profil 2.1 a) 8 4 0 4
Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg:Planovergangsignal 5.3.1 i) 6 6 0 0
Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor:Overgang mellom skinneprofiler 2.1.6.4 g) 5 4 1 0
  • 2.1 a) Kabelfritt profil Kabelkanaler og kabler skal plasseres utenfor kabelfritt profil.
  • 5.3.1 i) Planovergangsignal Et planovergangsignal skal vise hvitt blinklys (90 blink/minutt og lys/mørke-forhold = 1:1) når planovergangen er sperret.
  • 2.1.6.4 g) Overgang mellom skinneprofiler Overgang til et annet skinneprofil i et helsveist spor bør ligge i rettlinjet spor og skal ikke legges i kurver med radius mindre enn 1500 m.


4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes utføres det forbedringsorienterte kvalitetskontroller. Det ble ikke utført forbedringsorienterte kvalitetskontroller i 2016.