Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger de sportekniske krav til et helsveist spor. Et helsveist spor er et sporavsnitt hvor skinnene er sveist sammen til kontinuerlige skinnestrenger uten skjøter. Et helsveist spor eliminerer skjøter, noe som medfører mindre vedlikeholdskostnader og bedre komfort for passasjerene.


Skinnene forandrer lengde med temperaturen. I et spor med laskede skinneskjøter (kortskinnespor) skjer lengdeforandringene over hele skinnens lengde. I et helsveist spor kan lengdeforandringer bare skje i sporets pustepartier i hver ende av sporet, mens skinnene i den sentrale del av sporet er helt hindret i å bevege seg. Som følge av at lengdeforandring ikke er mulig vil det bygges opp store aksialkrefter i skinnene. Lengden av pustepartiene er avhengig av friksjonsmotstanden i laskeskjøtene og motstanden mot lengdeforskyvning ved hver sville innenfor pustepartiene. Jo større disse motstander er samlet, desto kortere er pustepartiene.


Avhengig av sportype og tilstand (skinner, sviller, befestigelse og ballast) kan man regne med pustelengder på mellom 50 og 100 m. For at spor skal regnes som helsveist, må derfor skinnelengden teoretisk være minst 2x50 m = 100m.

TRV:08163

Store langsgående krefter kan opptre i spor med større skinnelengder enn 40 - 50 m. Spor med skinnelengder over 50 meter skal betraktes som helsveist spor.

2 Krav

2.1 Hovedspor og hovedtogspor

De store krefter som kan forekomme i et helsveist spor stiller strenge krav til sporets konstruksjon. For å sikre at sporet til en hver tid er sikkerhetsmessig forsvarlig, må følgende være oppfylt:

2.1.1 Varig utfesting

TRV:03355

Helsveist spor bør være varig utfestet.

TRV:03356

Ved fornyelse eller nybygging skal G-VUL være gjennomført før sporet sluttsveises, se Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

2.1.2 Minste kurveradius

TRV:03357

Minste kurveradius for helsveist spor med betongsviller skal være 250 m.

TRV:03358

Minste kurveradius for helsveist spor med tresviller skal være 300 m.

TRV:07977

Minste kurveradius for helsveist spor med friksjonssville BNF 54/60 skal være 190 m.

2.1.3 Ballast

TRV:03359

Ballasten skal i hovedspor og hovedtogspor være fullverdig grovpukk (av størrelse 31,5 - 63 mm).

TRV:03360

Ballastprofilet skal være i henhold til bestemmelsene i Overbygning/Prosjektering/Ballast.

2.1.4 Sviller

2.1.4.1 Svilletype

TRV:03361

Svillene skal være betongsviller eller tresviller av type X.

2.1.4.2 Svilleavstand

TRV:03362

Svilleavstanden skal ikke være større enn 650 mm i rettlinjet spor og i kurver med radier større eller lik 500 m.

TRV:03363

I kurver med radier mindre enn 500 m skal svilleavstanden ikke være større enn 600 mm.

TRV:03364

Ved sporombygging og nyanlegg av helsveist spor skal svilleavstanden ikke være større enn 600 mm.

2.1.5 Befestigelse

TRV:03365

Befestigelsen skal være av fjærende type med stor og varig motstandsevne mot langsgående krefter og med stor vridningsstivhet.

TRV:03366

Følgende skinnebefestigelser kan anvendes: Hey Back, Pandrol PR, Pandrol e, Pandrol Fastclip, Vossloh K, Vossloh Skl, Nabla RNTN1.

TRV:03367

All befestigelse skal ha friksjonsøkende mellomlegg mellom skinne og underlag.

TRV:03368

For befestigelse på bruer skal regler i Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer følges.

2.1.6 Skinner

TRV:03369

Alle skinneprofiler angitt i Sporkonstruksjoner#Skinneprofiler kan helsveises.

TRV:03370

Skinnene skal ikke ha synlige defekter, rissdannelser eller brente laskehull.


2.1.6.1 Sveisemetoder

TRV:03371

Skinnene kan sveises sammen med følgende metoder:

  • Stasjonær elektrisk motstandssveising
  • Mobil elektrisk motstandssveising
  • Aluminiotermisk skjøtsveising

TRV:03372

Ved prosjektering av nye spor skal det legges vekt på å minimere antall aluminiotermisk sveiste skjøter i sporet.

TRV:03373

På fri linje bør antall aluminiotermisk sveiste skjøter ikke overstige 100 pr. 5000 m spor (begge skinnestrenger og isolerte skjøter medregnet).

2.1.6.2 Minste avstand mellom sveiste skjøter

TRV:03374

Minste avstand mellom to sveis skal ikke være mindre enn verdier i Tabell: Minste avstand mellom to sveis. Kravene gjelder alle typer sveiste skjøter samt påleggsveis.

TRV:03375

Alle typer skinnekapp som skal legges inn i spor skal være lengre enn minste avstand gitt i Tabell: Minste avstand mellom to sveis.


Tabell: Minste avstand mellom to sveis
Spor med sth > 160 km/h
10 m
Spor med 40 km/h < sth ≤ 160 km/h
5 m
Spor med sth ≤ 40 km/h
3 m

2.1.6.3 Minste avstand mellom sveis og hull

TRV:03376

Avstanden mellom skinneenden og nærmeste hull skal være min. 120 mm. Dette gjelder alle typer hull, også boringer for elektrisk forbindelse.

TRV:03377

Ved sveising av tidligere lasket spor skal laskekammersonene kappes bort,eller sveises med sveisemetoden ET LsV forutsatt at laskekammersonen er fri fra skader.

2.1.6.4 Overgang mellom skinneprofiler

TRV:03378

Overgang mellom skinneprofiler skal utføres enten ved å bruke spesielle overgangsskinner eller ved å sveise med spesielle overgangsformer.

TRV:03379

For overganger fra 60E1 eller 60E2 til mindre profil skal det benyttes overgangsskinne i hovedspor og hovedtogspor.

TRV:03380

Ved permanent overgang mellom skinneprofiler 60E1 og 49E1 i hovedspor og hovedtogspor skal det benyttes et mellomparti med skinneprofil 54E3. Mellompartiet skal ha en lengde på minimum 20 meter.

TRV:03381

For sidespor og midlertidige profiloverganger i hovedspor og hovedtogspor kan overgangsskinne 60E1/49E1 benyttes.

TRV:03382

Overganger mellom skinneprofiler 54E3 og 49E1 skal sveises med bruk av overgangsformer.

For tilgjengelige overgangsskinner, se Sporkonstruksjoner#Overgangsskinner. For tilgjengelige overgangsformer se Utstyrsliste for thermit skinnesveising#Sveiseformer

TRV:03383

Overgang til annet skinneprofil skal ikke ligge nærmere enn 10 meter fra overgang mellom sviller av ulike materialer.

TRV:03384

Overgang til et annet skinneprofil i et helsveist spor bør ligge i rettlinjet spor og skal ikke legges i kurver med radius mindre enn 1500 m.

TRV:03385

Overgang til annet skinneprofil skal ikke ligge nærmere enn 100 m fra bruer.

2.1.6.5 Overgang mellom sporkonstruksjoner

TRV:03386

Overgang mellom to ulike sporkonstruksjoner i et helsveist spor bør ligge i rettlinjet spor og skal ikke legges i kurver med radius mindre enn 1500 m.

Med ulike sporkonstruksjoner menes her sporkonstruksjoner med ulike svillematerialer eller ulike materialer i mellomleggsplater

2.1.7 Isolerte skjøter

Se Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Isolerte skjøter

2.1.8 Sporveksler

TRV:03387

Sporveksler skal helsveises etter prosedyrer gitt i Overbygning/Bygging/Sporveksler.

2.2 Spor på bruer

TRV:03388

I et helsveist spor skal skinnene være sveist på bruer.

TRV:03389

I tresvillespor uten underlagsplater med fjærfeste skal det settes på skinnestoppere mot trykk og strekkrefter på en lengde av ca. 30 m til hver side av alle bruer med ekspansjonslengde over 100 meter.

For krav til sporkonstruksjoner på bruer vises til Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer.

2.3 Øvrige spor

TRV:03390

For øvrige spor kan det andvdendes ballast av finpukk eller eventuelt maskingrus og svilleavstand opp til 750 mm.

TRV:03391

Minste kurveradius for helsveist med betongsviller og pukkballast i henhold til https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Ballast#Krav skal være 190 m.

TRV:07818

Minste kurveradius for helsveist spor med andre sporkonstruksjoner enn beskrevet i TRV:03391 skal være 200 m.

Det stilles ikke krav om bortkapping av skinnenes laskekammersoner.