501 2020 Endringsartikkel 2770

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2770
Forslagsdato 09.10.2020
Forslagsstiller Helen Helland
Klassifisering Kravendring
Bok 501 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Generelle bestemmelser
Avsnitt 14.5.1 Returkretskjema
Forslagstekst Foreslår at avsnittet redigeres og flyttes over til Felles elektro.

Krav: TRV:00360 Oppdatere lenker

Krav: TRV:00361 Lagstruktur skal utgå. Dette inngår i malen.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Tegningstypen "Returkretsskjema" som er en visuell fremstilling av kontaktledningsanleggets returkrets.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Endringen påvirker ikke utformingen av anlegget. Ansvaret for utvikling og vedlikehold av krav til dokumenttypen "Returkretsskjema" bør være plassert hos fagmiljøet.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Ingen endring.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Ingen endring.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Avklart med fagansvarlig for Felles elektro og fagansvarlig for Kontaktledning.

4 Innstilling fra fagansvarlig

4.1 Eksisterende tekst (krav)

4.1.1 Returkretskjema

Returkretsskjema er en visuell fremstilling av kontaktledningens returkrets.

Underlag:
TRV:00357

Utarbeidelse av returkretsskjema: For utarbeidelse av returkretsskjema skal standard maltegninger og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre. Dersom sporplanen avviker fra dette skal den vendes.
 2. Utførelse: Skjematisk sporisolering fra signal, BaneData og tverrfaglig jordingsplan inneholder mye informasjon som er overlappende med returkretsskjema. Disse skal koordineres ved utarbeidelse/endring.
Merk at skjematisk sporisolering fra signal, BaneData og tverrfaglig jordingsplan inneholder mye informasjon som er overlappende med returkretsskjema. Disse må derfor koordineres ved utarbeidelse/endring.

Tilpasninger:
TRV:00358

Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre. Dersom sporplanen avviker fra dette skal den vendes. Følgende signalsymboler skal slettes fra returkretsskjema: stillverk, signalskap, signaler, sporfelter og evt. målsetting.


Innhold:
TRV:00359

Returkretsskjemaets innhold: Returkretsskjemaet skal inneholde nødvendig informasjon for dets formål.

 1. Utførelse: Følgende komponenter i returkretsen skal være inntegnet i returkretsskjemaet:
  • isolerte skinneskjøter
  • filterimpedanser
  • langsgående jordledere med tilkoblingspunkter til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter
  • S-forbindere
  • tverrforbindere
  • skinneforbindere
  • overkast
  • returleder/returkabel med alle tilkoblinger til filterimpedanser og spor
  • nedføringer mellom returleder og spor, og sugetransformatorer
  • innkjørhovedsignaler og blokksignaler
  • bruer og tunneler
  • holdeplasser og stasjoner
 2. Utførelse: Følgende komponenter/informasjon kan inntegnes på returkretsskjemaet, der det ansees som hensiktsmessig:
  • sporfeltnummer
 3. Utførelse: For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene.
 4. Utførelse: Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.


Stedsfesting:
TRV:07795

Stedsfesting: Alle hovedkomponenter skal stedfestes i returkretsskjemaet.


Tegning:
TRV:00360

For utarbeidelse av returkretsskjema skal det benyttes standard maltegninger og symboler. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget. Standard lagstruktur og fargestandard/penneoppsett skal være i henhold til Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Lagstruktur. Velg riktig lag for innsetting av objekter og symboler. Avstanden mellom skinnestrengene for et spor skal være 9 mm. Avstanden mellom to spor skal minimum være 18 mm. Denne avstanden kan økes med intervaller på 9 mm.


Lagstruktur:
TRV:00361

Ved behov for nye lag skal navnene på lagene bygges opp etter følgende lagstruktur: fag/kategori, detalj.

Oversikt over forhåndsdefinerte lag i malen er vist i Tabell: Lagstruktur for returkretsskjema

 • kilometer skal angis, med teksthøyde 2.5 mm, vertikalt på alle komponenter
 • stasjoner og holdeplasser angis, med teksthøyde 2.5 mm, som vist i malen
 • henvisninger til neste stasjon skal skrives inn, med teksthøyde 2.5 mm øverst i hver ende av tegningen
 • symbol for innkjørhovedsignaler og blokksignaler skal plasseres med foten mot kjøreretningen. Ved seksjonsfelt skal foten plasseres ved feltmidte. Ved andre tilfeller skal foten plasseres på aktuell kilometer

Tabell 1: Lagstruktur for returkretsskjema
Navn på lag Kommentarer Farge Linjetype
KL-komponenter Alle symboler fra symbolbiblioteket skal legges inn i dette laget 2(gul) CON
KL-linjer 018 Linje for henvisning og km (ligger i malen) 4(cyan) CON
KL-returledning jord Laget er satt opp med en egen linjetype 4(cyan) ReturledningJord
KL-returledning luft Laget er satt opp med en egen linjetype 4(cyan) ReturledningLuft
KL-spor isolert skinne (tykk) De isolerte skinnene skal tegnes inn i dette laget 5(blå) CON
KL-spor jordet skinne (tynn) De jordede skinnene skal tegnes inn i dette laget 4(cyan) CON
KL-spor Sporet/ene skal legges inn i dette laget 4(cyan) CON
KL-tekst km og henvisninger Lag for tekst til km og henvisninger 2(gul) CON
KL-tekst stasjonsnavn Lag for tekst på stasjonene 2(gul) CON


4.2 Forslag til ny tekst (krav)

Anbefaler at avsnittet Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Returkretskjema oppdateres og flyttes over til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Dokumentasjon

Returkretsskjema er en visuell fremstilling av kontaktledningsanleggets returkrets.

TRV:00357:Anbefaler følgende endring av kravene:
Utarbeidelse av returkretsskjema: For utarbeidelse av returkretsskjema skal standard maltegninger og symboler benyttes. Se vedlegg: Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre. Dersom sporplanen avviker fra dette skal den vendes.
 2. Utførelse: Skjematisk sporisolering fra signal, BaneData og tverrfaglig jordingsplan inneholder mye informasjon som er overlappende med returkretsskjema. Disse skal koordineres ved utarbeidelse/endring.


TRV:00358: Anbefaler at kravartikkelen utgår og at kravene flyttes over til kravartikkel TRV:00357.

TRV:00359: Forslag til endring. Endre b) til skal krav:
Returkretsskjemaets innhold: a) Følgende komponenter i returkretsen skal være inntegnet i returkretsskjemaet:

 • isolerte skinneskjøter
 • filterimpedanser
 • langsgående jordledere med tilkoblingspunkter til sporet og eventuelle seksjoneringspunkter
 • S-forbindere
 • tverrforbindere
 • skinneforbindere
 • overkast
 • returleder/returkabel med alle tilkoblinger til filterimpedanser og spor
 • nedføringer mellom returleder og spor, og sugetransformatorer
 • innkjørhovedsignaler og blokksignaler
 • bruer og tunneler
 • holdeplasser og stasjoner


 1. Utførelse: For enkeltisolerte sporfelter (evt. skjøteløse sporfelter) skal den isolerte skinnestrengen fremkomme som tykk strek på skjemaene.
 2. Utførelse: Skinnestrengen til retur og jording skal fremkomme som tynn strek på skjemaene.TRV:07795 Endres til:


Stedsfesting: Alle hovedkomponenter skal stedfestes i returkretsskjemaet.


TRV:00360: Anbefaler at kravet utgår og at kravene flyttes over til kravartikkel TRV:00357.


TRV:00361: Anbefaler at kravet utgår. Dette inngår som en naturlig del av malen og trenger ikke være et eget krav.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 09:24 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2021 kl. 08:48 (CET) OK--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:30 (CET)

5.3 Infrastruktureier

--Tbr (diskusjon) 31. jan. 2021 kl. 20:46 (CET)ok

5.4 Teknologi

Elkraft: Kontrollert--Tore Telstad (diskusjon) 29. jan. 2021 kl. 16:28 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:21 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!