510 2024 Endringsartikkel 3429

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3429
Forslagsdato 30.09.2022
Forslagsstiller Vegard Samdahl
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Kapittel 6.1 Koordinering med togdeteksjon
Avsnitt TRV:01064
Forslagstekst Det registreres mange tilfeller der hvor sporfelter blir kraftig forstyrret eller svikter pga. hvordan jording er utført på dobbeltisolerte sporfelter.

Praktisering av dagens regelverk er at utjevningsforbindelser kobles direkte til nærmeste kjøreskinnene, ofte da til samme skinne for hele sporavsnittet. Dette pga. KL-mastenes naturlige plassering. Slik utførelse gir kraftig forringelse av sporfelter eller svikt ved store belastninger på KL-anlegget.

Det er heller ikke så god etterlevelse av forståelsen og viktigheten av å balansere avledningen mot jord. Derfor bør TRV gjøres mer tydelig på hva som er riktig/ønsket utførelse.

Flere viktige utførelser beskrives som «unntak» i TRV og må endres til «Utførelse» for at dette vil bli fulgt.

Det registreres bl.a. også store utladninger der hvor jordskjerm i kabler har forbindelse til KL-mast. Det må fremkommer av TRV at slike master må jordes på en slik måte at dette ikke gir forstyrrelser/svikt av sporfelter.

Har laget her et forsalg på endring av ordlyd i TRV som vi mener vil gi god etterlevelse av TRV slik vi mener utjevningsforbindelser bør utføres på dobbeltisolerte sporfelt. Vedlagt ligger forslag til ny ordlyd til kravet.

Referansedokumenter

Forslag til endring TRV jording av master.pdf

2 Systemdefinisjon

Kravet er strykturert om for at det skal bli tydligere, etter innspill i endringsforslag. Tidligere utførelseskrav er flyttet opp som hovedkrav. Intensjonen i kravet er ikke endret. Er lagt til læreboktekst med informasjon fra innsender.

3 Vurdering av endringen

Intensjonen bak kravet er ikke endret. og utførelsen bør ikke bli endret som følge av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Fokus på balanse i avledningen til kjøreskinnene vil sikre et mer robust signalanlegg og sansynligheten for feilaktig belagt spor reduseres.

3.2 A - tilgjengelighet

Fokus på balanse i avledningen til kjøreskinnene vil sikre et mer robust signalanlegg og sansynligheten for feilaktig belagt spor reduseres. Mindre antall signalfeil betyr høyere tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ligger til rette for å holde antall filterimedanser nede, noe som reduserer antall objekter og feilkilder. Dette slår positivt ut på vedlikeholdbarheten

3.4 S - sikkerhet

Ubalanse mellom avledningen til kjøreskinnene vil kunne gi signalfeil, men sikkerheten skal være ivaretatt. Anser denne parameteren som uendret.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

3.6 Ø - økonomi

Ved å legge til utførselskravet om at eksisterende filterimpedanser bør benyttes det det er mulig, retter vi fokus mot dette. Det kan da føre til at det ikke blir installert unødvendig mange filterimpedanser og med dette at kostanden går ned.

3.7 K - klima og miljø

Rett antall komponenter og ikke unødvendig mange, vil være positivt for klima og miljø.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav
TRV:01064

Dobbeltisolerte sporfelter: For dobbeltisolerte sporfelter (95/105 Hz) kan utjevningsforbindelser kobles direkte til en av kjøreskinnene.

 1. Utførelse: Utjevningsforbindelser til kjøreskinner skal utføres med isolerte ledere for å begrense avledning.
 2. Utførelse: Utjevningsforbindelser skal kobles til kjøreskinnene på en slik måte at avledningen mot jord antas å bli mest mulig balansert for de to kjøreskinnene.
 3. Unntak: Returforbindelser, en eventuell langsgående jordleder, langsgående ledende deler og nøytralpunkt for lavspenningsnett skal tilkobles kjøreskinnene via filterimpedans.
  Langsgående ledende deler som skal utjevnes til returkretsen i flere punkter, kan alternativt utjevnes til én og samme kjøreskinne innenfor samme sporavsnitt.
 4. Unntak: Der det er langsgående jordleder, bør utjevninger kobles til denne.

På etablerte strekninger finnes det sporavsnitt som er lengre enn spesifisert krav i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Oppbygning_og_bruk_av_vekselstrømsporfelt_-_95.2F105_Hz. Det finnes også sporfelt med mange filterimpedanser eller utjevnede fundamenter i svært god kontakt med jord. Følgen kan bli stor avledning mellom kjøreskinnene og svikt i togdeteksjon. Grenseverdier for maksimal avledning på et sporavsnitt er gitt i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Øvrig.


Forslag til nytt krav:

TRV:01064
Dobbeltisolerte sporfelter: For dobbeltisolerte sporfelter (95/105 Hz) skal utjevningsforbindelser kobles til kjøreskinnene/returkretsen på en slik måte at avledningen mot jord antas å bli mest mulig balansert for de to kjøreskinnene.

 1. Utførelse: Der det er langsgående jordleder, bør utjevningsforbindelser tilkobles denne.
 2. Utførelse: Utjevningsforbindelser til kjøreskinner skal utføres med isolerte ledere for å begrense avledning.
 3. Utførelse: Returforbindelser, langsgående jordleder, langsgående ledende deler og nøytralpunkt for lavspenningsnett, skal tilkobles kjøreskinnene via filterimpedans.
 4. Utførelse: Eksiterende filterimpedanser som er installert, bør benyttes for nye utjevningsforbindelser der dette er mulig.
 5. Vurdering: Ved tilkobling av utjevningsforbindelser til objekter med stor avledning til jord, skal det vurderes om tilkobling utføres direkte til kjøreskinne eller via filterimpedans.


Grenseverdier for maksimal avledning på et sporavsnitt:Signalregelverket
Krav til maksimale lengder på sporavsnitt: Signalregelverket

Erfaring har vist at det bør begrenses til fem filterimpedanser per sporfelt, inkludert to i tilførsels- og retur-ende av sporet.

Der Kontaktledningsmaster er direkte tilknyttet kjøreskinne er det anbefalt at mastene kobles fortløpende til annenhver kjøreskinne, for å sikre balanse i avledningen

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 12:06 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 26. jan. 2024 kl. 08:01 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2024 kl. 11:47 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 10:41 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok.

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 30. jan. 2024 kl. 11:51 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!