546 2023 Endringsartikkel 3767

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3767
Forslagsdato 01.09.2023
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 20 Vern
Avsnitt 4.3 Vern av utgående linjer 16 2/3 Hz
Forslagstekst
 • TRV:03413 Selektivitetsmargin distansevern
 • TRV:03414 Sikkerhetsmargin distansevern sone 2
 • TRV:03420 Selektivitetsmargin mot belastningsstrøm for overstrømsvern
 • TRV:03421 Sikkerhetsmargin overstrømsvern
 • Redaksjonelt skrive alle fire kravene på samme måte: Kreve margin (skal), anbefale (bør) en størrelse på marginen. Det betyr at marginen størrelse endres fra skal til bør for TRV:03413
 • Legge til tilleggsopplysninger (begrunnelse eller betingelse) der det er hensiktsmessig. Spesifikt hensynta tilbakemating og overgangsmotstand for distansevernets sikkerhetsmargin for sone 2 (TRV:03414)
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Hjelpetekst: Definisjon av systemet regelendringen gjelder, hvilke funksjoner systemet har som berøres av endringen, hvordan disse funksjonene påvirker og påvirkes av systemets omgivelser, og hvilke betingelser som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd. Systemet er objektet reglene er assosiert med, det være seg et teknisk system, en konstruksjon, en profil, skilting, naturinngrep, utstyr, en prosess, en fremgangsmåte, en måte å organisere noe på, etc. Systemets funksjoner er de eksterne egenskapene systemet har som gir den ønskede virkning på omgivelsene, bestemt ut fra systemets formål og hensikt.

Vern benyttes for å beskytte elektriske anlegg mot konsekvensene av feil og unormale driftssituasjoner. Vernene stilles inn for å beskytte den faktiske kontaktledningsstrekningen mellom to koblingsanlegg. Strekningene varierer i lengde og utførelse. Det må være marginer for å sikre vernenes pålitelighet med tanke på sikker utløsning og selektivitet ved usikkerhet i strøm- og spenningsmålinger samt impedansverdier som er lagt til grunn (måleusikkerhet og variasjon basert på temperatur og kontakttrådslitasje).

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

Dette er i utgangspunktet en ren redaksjonell endring ved at alle krav til marginer formuleres på samme måte. Først med skal-krav om at det skal være margin og dernest med en anbefaling av marginens størrelse. Hensikten er enklere oversikt og forståelse for brukerne av regelverket.

Det observeres imidlertid at regelverket ikke inneholder føringer for bestemmelse av overgangsmotstanden i feilstedet.

3.1 R - pålitelighet

Hjelpetekst: Systemets evne til å fungere som påkrevd, betingelsene som må være oppfylt for at systemet skal fungere som påkrevd, og måtene systemet kan svikte på.

Økt sannsynlighet for hensiktsmessig innstilling kan gi økt pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Hjelpetekst: Hvor stor del av tiden systemet vil fungere som påkrevd.

Økt sannsynlighet for hensiktsmessig innstilling kan gi økt pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hjelpetekst: Vedlikeholdet som må utføres for at systemet skal kunne opprettholde og gjenopprette sin evne til å fungere som påkrevd.

Økt sannsynlighet for hensiktsmessig innstilling kan gi økt vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Hjelpetekst: Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå.

Hjelpetekst: Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter.

Økt sannsynlighet for hensiktsmessig innstilling kan gi økt sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Hjelpetekst: Systemets forventede levetid.

Hjelpetekst: Relevante kapasitetsfaktorer (antall tog/skift, hastighet, hastighetsprofil, bremsekurver, kryssingstid, punktlighet, toglengde, plattformadkomst, aksellast, sportilgang, fleksibilitet, hensetting, strømforsyning, databehandling, kommunikasjon, kabelføringsveier, menneskelige faktorer, belastningsmotstand, robusthet, arbeid i og ved spor, etc.).

Ingen særlig endring identifisert.

3.6 Ø - økonomi

Hjelpetekst: Systemets livsløpskostnader.

Enklere regelverk kan gi enklere gjennomføring av prosjekter, spesielt for nye leverandører.

3.7 K - klima og miljø

Hjelpetekst: Betingelsene knyttet til klimatiske forhold.

Hjelpetekst: Miljøbelastninger.

Ingen særlig endring identifisert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

201700616-33 inneholder referat fra møter og diskusjoner samt høringskommentarer som er kommet inn.


3.9 Høringskommentarer

Elkraftsystem, Energi og Driftsleder har vært invitert til møter og kommentering av forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring (dvs. erstatte dagens krav med kravene under): --Steinar Danielsen (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 16:48 (UTC)

TRV:03413
Selektivitetsmargin distansevern: Distansevern i ulike stasjoner skal stilles selektivt mellom sonene. 1. Utførelse: Selektivitetsmarginen bør være minimum 15 % av impedansen til strekningen vernet dekker.

TRV:03414
Sikkerhetsmargin distansevern sone 2: Distansevernets sone 2 skal med sikkerhet dekke hele matestrekningen

 1. Utførelse: Sikkerhetsmarginen bør være minimum 20 % av impedansen til strekningen vernet dekker (inklusive overgangsmotstand i feilstedet).
 2. Utførelse: Sikkerhetsmarginen bør være enda større for å hensynta tilbakemating dersom dette ikke dekkes av sone 3.
 3. Utførelse: Dersom innstillingen fører til konflikt med sone 2 på neste strekning, kan dette håndteres med større tidsselektivitet dersom det vurderes at konflikten gir en uakseptabel reduksjon i tilgjengeligheten.

TRV:03420
Selektivitetsmargin mot belastningsstrøm for overstrømsvern: Overstrømvernets laveste trinn Is skal stilles inn selektivt mot belastningsstrøm.

 1. Utførelse: Selektivitetsmarginen bør være 20 % av dimensjonerende belastningsstrøm Ibel og hensynta vernets tilbakegangsforhold neta slik at innstillingen Is >= 1,2∙Ibel/neta.
 2. Utførelse: Maksimal belastningsstrøm bør vurderes ut fra trafikkforhold på strekningen.

TRV:03421
Sikkerhetsmargin overstrømsvern: Overstrømsvernets laveste trinn Is bør stilles inn til å dekke hele strekningen.

 1. Utførelse: Sikkerhetsmarginen bør være 25 % slik at Is <= 0,75 Ikmin hvor Ik min er minimal kortlustningsstrøm på enden av strekningen (inklusive overgangsmotstand i feilstedet).
 2. Utførelse: Ved konflikt mellom krav til selektivitetsmargin og sikkerhetsmargin bør krav til selektivitetsmargin prioriteres for å unngå anlegg med for lav tilgjengelighet dersom overstrømsvernet er et reservevern, se Vernkonsept (TRV:03411).

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Ok --Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:17 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 11:57 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:32 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:45 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:56 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:00 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!