Ekom/Vedlikehold/Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring

< Ekom‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 562/8)

1 Omfang

Dette kapittel setter krav til vedlikehold av opptaksutstyr for taletrafikk, fastmonterte telefonanlegg i tunnel og øvrige kjøreveis-IKT systemer for togframføring.

- Samtaleopptaker/Voicelogger
- Nødtelefonanlegg i tunneler
- Kjøreveis IKT systemer for togframføring.

2 Generelt

Enkelte KV-IKT systemer for togframføring er definert som sikkerhetsrelaterte systemer. Noen av disse kan bli gjenstand for sikkerhetsgranskning. Endringer og vedlikehold på disse systemene er underlagt Bane NOR's styringssystem med tilhørende ITIL prosedyrer (Change Management - CM)
Erfaringstall fra Bane NORs infrastruktur viser at RAM ytelsen til transmisjonssystemet påvirker oppetidstall for KV-IKT tjenester i stor grad.

TRV:07561

Vedlikeholdsvindu og tilgjengelighet: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at den garanterte tilgjengelighet opprettholdes for de forskjellige anlegg.

TRV:07562

RAM-krav : Tilgjengelighet og oppetidskrav som kan påvirkes av vedlikeholdsaktiviteter er beskrevet i de respektive delsystemenes kapitler for prosjektering og bygging.

TRV:07563

Tid for feilretting - (MTTR) : Når feil oppstår i Ekomnett og IKT systemer for togframføring, skal disse rettes umiddelbart i tråd med tjenestenivået. (SLA).


3 Samtaleopptaker

Samtaleopptaker/Voice-logger er et system som er tilknyttet togledersentralens talesamband og har til hensikt å gjøre opptak av samtalene mellom det operative personalet i forbindelse med togframføring. Systemet er sikkerhetsrelatert og viktig i forbindelse med å klarlegge kommunikasjonsprosedyrer og avdekke hendelsesforløp i ettersituasjoner som krever dette.

TRV:07565

Vedlikeholdsaktivitet : Vedlikeholdsrutiner skal utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger så dette tilfredsstiller Bane NORs RAM krav for tjenesten.


4 Nødtelefonanlegg i tunneler

Nødtelefonanlegg i tunneler er et system som skal sikre kontakt med togledelsen i tilfelle uønsket hendelse i tunnel. Denne type kommunikasjonsløsning for tunnelanlegg er under utfasing i Bane NORs infrastruktur og erstattes av mobil beredskapsdekning ( GSM-R og Nødnettsamband )

TRV:07566

Alarmer og feilmelding: Dersom det oppstår feil på nødtelefonanlegg, slik at samband ikke oppnås, skal feilen identifiseres og rettes i samsvar med tjenestenivå. (SLA)

TRV:07567

Vedlikeholdstiltak : Tiltak bør settes i verk dersom det er

  1. - systemalarm
  2. - dårlig kvalitet på samband
  3. - defekt skap for apparat eller annen fysisk skade som kan føre til tap av funksjonalitet.


5 KV-IKT systemer for togframføring

TRV:07568

Styrende dokumenter fra leverandør: Vedlikehold av kjøreveis-IKT systemer for togframføring skal følge leverandørenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for løpende og forebyggende vedlikehold så dette samsvarer med Bane NOR's RAM krav for tjenestene.

Eksempler på systemer i denne kategorien som ikke har generiske arbeidsrutiner er FIDO,TPS,BEST,Trase og KARI. Kjøreveis IKT systemene er innplassert i Bane NOR sin sonemodell,følger retningslinjer for Cybersikkerhet og er kategorisert til å passe inn i eksisterende drift og vedlikeholdsmodeller.

TRV:07569

RAM krav : for kjøreveis-IKT systemer som er sikkerhetsrelaterte skal RAM krav vurderes.

  1. Vurdering :Det skal vurderes og dokumenteres om sikkerhetsrelaterte KV-IKT system eventuelt kvalifiserer for driftsrutiner som er omfattet av EN 50126-1 Fase 11 - Drift,vedlikehold og ytelsesmonitorering.
Bane NOR sitt styringssystem er førende for hvilke standarder og krav til utførelse av optimaliserte tjenesteleveranser for drift som er gjeldende.

TRV:07570

Førende retningslinjer fra styringssystemet: Kjøreveis-IKT-systemer for togframføring skal følge vedlikeholdsprosesser basert på Bane NOR sin anvendte praksis og tilpasning av ITIL.

Aktuelle deler av ITIL prosessen er beskrevet i Tele Prosjektering og bygging kap. 11.Driftstøttesystemer under avsnittet "2.Generelle krav til driftstøttesystemet". Oppdatering av prosesser fra tidsstyrt til tilstandsbasert vedlikehold er et strategisk mål for Bane NOR som infrastrukturforvalter.