Sandkasse/2021/Høst/Revisjon KL-Velikehold/Kontaktledningsbrytere


Kontaktledningsbrytere

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold på Bane NORs 🔗 kontaktledningsanlegg.

Kapitlet omfatter følgende:

For 🔗 AT-system med 🔗 seksjonert 🔗 kontaktledning skal i tillegg krav i vedlegg 🔗 Elutforming-E eller 🔗 Elutforming-F følges.

2 Utløsende krav

2.1 Generelt

Generelt gjelder det for brytere at:
 • Bryteren skal fungere som en tilnærmet ideel leder når den er lukket.
 • Bryteren skal være en fullkommen isolator når den er åpen.

TRV:01554

a) Generelle vedlikeholdskrav for brytere: For generelle krav til vedlikehold av brytere skal kravene i 🔗 [548], kapittel 5 følges.

TRV:01555

b) Utjeving av betjeningsstang: Betjeningsstang skal ha utjevningsforbindelse til jordpotensial.

TRV:01556

c) Betjeningsstangens primæroppgave: Betjeningsstangen skal sikre korrekt betjening av bryteren.

TRV:01557

d) Indikering i forbindelse med betjeningsstang: Betjeningsstangen skal sikre korrekt indikering av bryterstilling dersom indikeringen blir overført fra manøvermaskin.

TRV:01558

e) Bryterens tilførselsledninger: Tilførselsledninger skal være funksjonsdyktige og uten nevneverdige skader.

TRV:01559

f) Kontroll av funksjonalitet: For brytere og manøvermaskiner som har utarbeidet egen SAT (Site Acceptance Test) bør denne benyttes ved kontroll av funksjonalitet.

TRV:01560

g) I tilfelle feilbetjening: Dersom brytere feilbetjenes, for eksempel innkobling mot kortslutning, skal det gjøres en kontroll av bryteren.

 1. Operativt tiltak: Dersom leverandøren har utarbeidet rutiner for kontroll etter innkobling mot kortslutning bør denne følges.

2.2 Skillebrytere

Skillebryteren skal kunne slutte og bryte i strømløs tilstand og sikre tilstrekkelig isolasjonsavstand mellom spenningførende og jordede deler.

TRV:01561

a) Vedlikehold av skillebrytere: For vedlikehold av skillebrytere skal kravene for skillebrytere i 🔗 [548], kapittel 5 følges.

 1. Operativt tiltak: Dersom skillebryteren har en vedlikeholdsmanual bør denne følges.

2.3 Lastskillebrytere

Lastskillebryteren skal kunne slutte, føre og bryte strømmer under normale forhold og sikre tilstrekkelig isolasjonsavstand mellom spenningsførende og jordede deler.

Lastskillebryteren skal ikke kobles mot kortslutninger. Det skal i slike tilfeller kun kobles med effektbryter.

Ved utbedring av feil eller arbeid på linjen, vil lastskillebryteren bli betjent når linjedelen skal spenningssettes etter avsluttet feilutbedring eller arbeid. Der det eksisterer en mulighet for innkobling mot kortslutning i forbindelse med arbeid eller feilutbedring av linjen skal det kun kobles med effektbryter.

TRV:01562

a) Vedlikehold av lastskillebrytere: For vedlikehold av lastskillebrytere skal kravene for skillebrytere i 🔗 [548], kapittel 5 følges.

 1. Operativt tiltak: Dersom lastskillebryteren har en vedlikeholdsmanual bør denne følges.

TRV:01563

b) Koblingssekvens: Lastskillebrytere skal ha korrekt koblingssekvens.

 1. Operativt tiltak: Der det føres logg med antall bryterbevegelser bør denne benyttes for kontroll av levetid på lasthodet i henhold til bryterdokumentasjonen.

TRV:01564

c) I tilfelle feilbetjening av lastskillebryter: Dersom lastskillebrytere feilbetjenes, for eksempel innkobling mot kortslutning, skal det gjøres en kontroll av bryteren.

 1. Operativt tiltak: Ved korslutningsstrømmer inntil 10 kA skal bryteren inspiseres visuelt og lasthodet besiktiges for å forsikre seg om at det er inntakt. Skadede komponenter skiftes.
 2. Operativt tiltak: Ved kortslutningsstrømmer 10—15 kA bør det umiddelbart også gjennomføres en tilstandskontroll med lasertemperaturmåler. Dersom lasthodet er skadet mens det ikke er skader på hovedkontakten kan bryteren drives som skillebryter. Spenningssetting skal foretas ved effektbryterkobling.
 3. Utbedring: Etter en innkobling med kortslutningsstrømmer over 15 kA skal lastskillebryteren betraktes som ute av funksjon. Totalhavari av lasthodet kan finne sted og det må påregnes alvorlige brannskader på hovedkontaktene. Lastskillebrytere skal settes ut av funksjon slik at den ikke kan betjenes. Lasthodet og strømførende deler skal om nødvendig skiftes.

2.4 Jordingsbrytere

TRV:01565

a) Vedlikehold av jordingsbrytere: For vedlikehold av jordingsbrytere skal kravene i 🔗 [548], kapittel 5 følges.

 1. Utførelse: Dersom jordingsbryteren har en vedlikeholdsmanual bør denne følges.

2.5 Manøvermaskiner

Mange brytere er fjernstyrte. Reaksjon på signal fra kontrollanlegg og indikering av bryterstilling er en forutsetning for effektivt arbeide fra elkraftsentralen og en smidig trafikkavvikling samtidig som det kan være avgjørende for personsikkerheten for de som arbeider i høyspenningsanlegg.

TRV:01566

a) Manøvermaskinens primæroppgave: Manøvermaskinen skal gi riktig skilleavstand og riktig inngrep.

TRV:01567

b) Vedlikehold av manøvermaskiner: Manøvermaskiner skal vedlikeholdes etter 🔗 FEF § 4-10.

TRV:01568

c) Overføring av indikering: Manøvermaskinen skal overføre korrekt indikering av bryterstilling.

 1. Utførelse: Dersom manøvermaskinen har en vedlikeholdsmanual bør denne følges.

3 Ingen vedlegg