TRV:00030

ID TRV:00030
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kontrollform:

Konsekvensklasse (CC) og pålitelighetsklasse (RC) skal fastsettes i tidlig planfase og gjelder både for prosjektering og utførelse. Jernbanetunneler skal som hovedregel klassifiseres i RC3.

  1. Unntak: Tunneler uten spesiell vanskelighetsgrad kan klassifiseres helt eller delvis i RC2. Kravet til utvidet kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 er mindre strengt enn for PKK3, ref. NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0): "Utvidet kontroll i prosjekteringskontrollklasse PKK2 kan begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket".

Krav til kontrollform følger av pålitelighetsklasse (RC) og prosjekterings-/utførelseskontrollklasse (PKK/UKK), der:

RC3 → PKK3/UKK3 = Egenkontroll + intern systematisk kontroll (sidemannskontroll) + utvidet kontroll.

Egenkontroll omfatter kontroll av alt arbeid.

Intern systematisk kontroll er en intern, systematisk kvalitetskontroll av prosjektering og utførelse via faste rutiner i foretaket. Intern systematisk kontroll skal i tillegg bekrefte at egenkontroll er gjennomført og dokumentert.

Utvidet kontroll skal bekrefte at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det utførende foretaket. Kontrollen skal utføres i et omfang som gir tilstrekkelig tillit til at prosjektering og utførelse er tilfredsstillende. Spesielt kritiske områder skal kontrolleres. For øvrig foretas stikkprøvekontroll.

Den som gjennomfører utvidet kontroll skal ha relevant erfaring og fagkunnskap, og ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre kontrollen på en hensiktsmessig måte.

Det skal utarbeides skriftlig rapport fra utvidet kontroll. Eventuelle bemerkninger kvitteres ut i egen sjekkliste.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at jernbanetunneler klassifiseres i riktig pålitelighetsklasse, og vise sammenhengen mellom pålitelighetsklasse og kontrollform.
Endringsartikler Endringsartikkel 3360
Relatert krav TRV:00029, TRV:00032, TRV:08325
Opprettet 2022/09/15
Referanse NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0).

Endringsforslag #3468. Rettet opp i feil som ble avdekket i forbindelse med innføring av kravet.

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av bergteknisk prosjektering og utførelse