Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet gir generelle tekniske krav til prosjektering og bygging av jernbanetunneler. Det skilles mellom jernbanetunneler med togtrafikk og øvrige tunneler. Med øvrige tunneler menes rømningstunneler, tverrpassasjer og servicetunneler. Krav til disse angis spesifikt i det enkelte kapittel.

2 Definisjoner og gyldighet

Jernbanetunnel: Et byggverk over som fører jernbanen i en underjordisk utgravet/utsprengt passasje eller en lukket konstruksjon (> 20 m) rundt sporet. Dersom en ny jernbanetunnel har innslag i en annen eksisterende jernbanetunnel, defineres de som én jernbanetunnel.

Dimensjonerende brukstid: Dimensjonerende brukstid for tunnelkonstruksjonen (sikret tunnel inkl. vannsikring) settes til 100 år.

Løsmassetunneler, snø- og rasoverbygg og portaler: For krav til prosjektering og bygging av løsmassetunneler (kulverter), snø- og rasoverbygg og tunnelportaler se Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging.

Normalprofil: Normalprofil for tunneler skal anvendes når byggverkets lengde over sporets lengderetning er større enn 20 m, se Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler.

Samsvar med TSI SRT: TSI SRT gjelder for tunneler lengre enn 100 m. For oversikt over hvor disse kravene ivaretas i Teknisk regelverk, se samsvarsliste i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI sikkerhet i jernbanetunneler.

Gyldighet: Kravene i Tunneler/Prosjektering og bygging gjelder for nye tunneler, og ved oppgradering av eksisterende tunneler for hastighet V ≤ 250 km/h. Ved fornyelse gjelder regelverket for Tunneler/Vedlikehold.

Definisjonene for «oppgradering» og «fornyelse» er hentet fra FOR-2010-06-16-820 (Samtrafikkforskriften):

Oppgradering: Ethvert større endringsarbeid på et delsystem som forbedrer delsystemets generelle ytelse

Fornyelse: Ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem eller del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle ytelse

Definisjon av ytelsesparametere (fra TSI INF):

 • Minste tverrsnitt
 • Aksellast
 • Strekningshastighet
 • Plattformlengde (passasjertrafikk)
 • Toglengde (godstrafikk)

3 Kontroll av prosjektering og utførelse

TRV:00029

Prosjektering og kontroll:

 • jernbanetunneler skal prosjekteres i henhold til NS-EN 1997 Eurokode 7 Geoteknisk prosjektering
 • jernbanetunneler skal kontrolleres i henhold til NS-EN 1990 Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

TRV:00030

Geoteknisk kategori:

 • alle jernbanetunneler skal i utgangspunktet ligge i geoteknisk kategori 3
 • for tunneler der forundersøkelsene viser godt og forutsigbart berg kan det være aktuelt å benytte geoteknisk kategori 2
 • ingen deler av et tunnelprosjekt skal ligge i geoteknisk kategori 1

TRV:00032

Kontrollomfang:

 • det skal utarbeides et kontrollomfang for tunnelprosjektet i alle faser som en del av kvalitetsplanen
 • kontroll skal initieres i forbindelse med de første geologiske forundersøkelsene og planleggingsarbeidene, og deretter følge prosjektet gjennom prosjektering, bygging og inn i driftsfasen

TRV:00034

Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.