TRV:00619

ID TRV:00619
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Motstandsdyktighet mot brann: Ved brann skal tunnelkledningen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og togpersonale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen.
Kravet er knyttet til at konstruksjoner i tunnel skal ivareta sin integritet for å sikre at passasjerer, personale og redningstjenesten blir beskyttet fra fall fra elementer i tunnelen i den tiden som er nødvendig for evakuering og redning. Dette er ivaretatt dersom konstruksjonen i den angitte tidsperioden kan motstå en temperatur på 450 °C i øvre del av tunneltverrsnittet, ref. TSI SRT 6.2.7.2. Bakgrunnen for dette kravet er at temperaturen må være under kritisk grense for at mennesker skal kunne overleve, med tilhørende behov for selvredning og redning. Forventet innsats fra redningstjenesten er derfor begrenset til områder hvor det fortsatt ikke er skader på tunnelstrukturen. Dimensjonerende tid anbefales derfor til å settes til 60 minutter. For å tilfredsstille kravet til sikker evakuering og redning tilsettes betong/sprøytebetong 2 kg/m3 pp-fiber som vil hindre/redusere avskalling av betong ved en brann. Kravet er tilsvarende Statens vegvesens krav til betongkonstruksjoner og er basert på tester etter HC-kurven.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at passasjerer, personale og redningstjenesten blir beskyttet av fall fra elementer i tunnelen i den tiden som er nødvendig for evakuering og redning.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:04996, TRV:00155, TRV:00161
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.2 a).

TSI SRT 2019 6.2.7.2 a).

Krav 8.4.3-1 i Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (mars 2022).

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer
Nyttige lenker Se Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)